Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.
   Förordningen är meddelad med stöd av
   8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 3 §
   8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Termer och uttryck

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

Föreskrifter

3 § Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

Godkännanden och anmälningar

4 § Frågor om lagerhållare prövas av Skatteverket.
   Beslut om godkännande av lagerhållare meddelas efter särskild ansökan.

5 § Lagerhållare ska anmäla till Skatteverket om
1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,
2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller
3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som
a) har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande, eller
b) efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.

Former för ansökan

6 § En sådan ansökan som avses i 4 § ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket.

SFS 2017:214

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2017-03-16

Först inlagd:
2017-03-28

Senast ändrad:
2018-01-18

Uppdaterad: