Förordningens innehåll

1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om tillsyn enligt lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Samverkan och informationsutbyte

2 § Patent- och registreringsverket ska informera Europeiska kommissionen och Bolagsverket om vilka kollektiva förvaltningsorganisationer som är etablerade i Sverige.

3 § Patent- och registreringsverket ska samarbeta och utbyta information med andra behöriga myndigheter och Europeiska kommissionen i enlighet med artiklarna 37, 38 och 41 i Europarlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv rättighetsförvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden, i den ursprungliga lydelsen.

4 § Patent- och registreringsverket ska vid behov samråda med Konkurrensverket.

Bemyndiganden

5 § Patent- och registreringsverket får meddela föreskrifter om formen för en anmälan om registrering enligt 12 kap. 5 § första stycket lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och om de uppgifter som ska lämnas i samband med en sådan anmälan.
   Verket får också meddela föreskrifter om att den som omfattas av tillsyn enligt 12 kap. 1 § samma lag ska lämna vissa ytterligare uppgifter som behövs för tillsynen.

SFS 2016:978

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2016-11-10

Först inlagd:
2016-11-22

Senast ändrad:
2017-01-10

Uppdaterad: