1 § Denna förordning är meddelad med stöd av
   5 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 6 och 8 §§,
   5 kap. 7 § miljöbalken i fråga om 7 och 9 §§,
   5 kap. 9 § miljöbalken i fråga om 1010 b, 12 och 12 a §§, och
   8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2015:242).

2 § I denna förordning finns miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken för fisk- och musselvatten. Miljökvalitetsnormerna avser dels värden som inte får överskridas eller underskridas annat än i viss angiven utsträckning (miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 2 § första stycket 1 miljöbalken), dels värden som ska eftersträvas.
   Ytterligare bestämmelser om kvalitetskrav för ytvatten finns i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och i föreskrifter som har meddelats med stöd av den förordningen. Förordning (2015:242).

Definitioner

3 § I denna förordning avses med
fiskvatten: strömmande eller stillastående sötvatten som behöver skyddas eller förbättras i kvalitet och där fiskar lever eller skulle kunna leva;
laxfiskvatten: fiskvatten där fiskar som lax, öring, röding, sik, siklöja, nors och harr lever eller skulle kunna leva;
annat fiskvatten: fiskvatten där fiskar som gädda, abborre, ål och karpfisk lever eller skulle kunna leva;
musslor: blötdjur som tillhör klasserna snäckor (Gastropoda) eller musslor (Bivalvia);
musselvatten: kustvatten eller bräckt vatten som behöver skyddas eller förbättras för att göra det möjligt för musslor att leva och växa till i dessa vatten;
riktvärde: värde som skall eftersträvas;
gränsvärde: värde som inte får överskridas eller underskridas.
   I övrigt har termer och uttryck samma innebörd som i miljöbalken. Förordning (2006:1140).

Tillämpningsområde

4 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om vilka fiskvatten som ska omfattas av denna förordning. Fiskvattnen ska i sådana föreskrifter klassificeras som laxfiskvatten eller annat fiskvatten. Innan Havs- och vattenmyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra berörda länsstyrelser i den utsträckning som behövs. Förordning (2011:632).

5 § Bestämmelserna i denna förordning om musselvatten tillämpas på de musselvatten i Västra Götalands län som länsstyrelsen föreskriver.

Fiskvatten

6 § I bilaga 1 anges gränsvärden och riktvärden för laxfiskvatten och andra fiskvatten. Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om riktvärden för de parametrar för vilka riktvärden inte har angetts i bilagan, om dessa följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.
   Miljökvalitetsnormerna för ett fiskvatten ska uppfyllas senast inom fem år från det att denna förordning ska tillämpas på vattnet. Gränsvärdena får överskridas eller underskridas endast om vattnet på naturlig väg har tillförts ämnen från omgivande mark eller om det särskilt har angetts i bilaga 1. Förordning (2011:632).

7 § Länsstyrelsen skall upprätta förslag till och fastställa åtgärdsprogram för de fiskvatten som finns inom länet. För vatten som sträcker sig över flera län skall de berörda länsstyrelserna upprätta förslag till och fastställa ett gemensamt åtgärdsprogram.
   I åtgärdsprogrammen skall, utöver vad som följer av 5 kap. 6 § miljöbalken, anges hur föroreningar skall bekämpas. Förordning (2006:1140).

Musselvatten

8 § I bilaga 2 till denna förordning anges gränsvärden och riktvärden för musselvatten. Länsstyrelsen i Västra Götalands län får meddela föreskrifter om riktvärden för de parametrar för vilka riktvärden inte har angetts i bilagan, om dessa följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.
   Miljökvalitetsnormerna för ett musselvatten skall uppfyllas senast inom sex år från det att denna förordning skall tillämpas på vattnet. Gränsvärdena får överskridas eller underskridas endast i fall av exceptionell väderlek eller vid exceptionella geografiska förhållanden. Förordning (2006:1140).

9 § Länsstyrelsen i Västra Götalands län skall upprätta förslag till och fastställa åtgärdsprogram för musselvattnen. I åtgärdsprogrammen skall, utöver vad som följer av 5 kap. 6 § miljöbalken, anges hur föroreningar skall bekämpas. Förordning (2006:1140).

Kontroll av vattenkvaliteten

10 § Varje länsstyrelse ansvarar för att kontroll äger rum av kvaliteten på fisk- och musselvatten inom länet. Kontrollen ska ske genom analys av vattenprover, andra typer av mätningar eller på annat lämpligt sätt. Förordning (2015:242).

10 a § Havs- och vattenmyndigheten får i fråga om fiskvatten meddela närmare föreskrifter om provtagning och andra metoder för att kontrollera att en miljökvalitetsnorm följs och om redovisning av mätresultat som behövs för kontrollen. Förordning (2015:242).

10 b § Länsstyrelsen i Västra Götalands län får i fråga om musselvatten meddela närmare föreskrifter om provtagning och andra metoder för att kontrollera att en miljökvalitetsnorm följs och om redovisning av mätresultat som behövs för kontrollen. Förordning (2015:242).

11 § Om kontrollen av kvaliteten på ett fisk- eller musselvatten visar att en miljökvalitetsnorm inte uppfylls, skall länsstyrelsen undersöka om detta beror på en tillfällighet, naturliga orsaker eller föroreningar. När orsaken har fastställts, skall länsstyrelsen vidta lämpliga åtgärder.

12 § Om kvaliteten på ett fiskvatten är avsevärt bättre än vad som följer av miljökvalitetsnormerna i bilaga 1, får Havs- och vattenmyndigheten besluta om en lägre provtagningsfrekvens än vad som annars gäller. Om ett sådant vatten inte är förorenat eller om det inte finns någon risk för försämring av vattenkvaliteten, får Havs- och vattenmyndigheten besluta att provtagning inte behövs. Förordning (2015:242).

12 a § Om kvaliteten på ett musselvatten är avsevärt bättre än vad som följer av miljökvalitetsnormerna i bilaga 2, får Länsstyrelsen i Västra Götalands län besluta om en lägre provtagningsfrekvens än vad som annars gäller. Om ett sådant vatten inte är förorenat eller om det inte finns någon risk för försämring av vattenkvaliteten, får länsstyrelsen besluta att provtagning inte behövs. Förordning (2015:242).

Förbud mot ökade föroreningar

13 § Åtgärder som vidtas till följd av denna förordning får inte leda till ökade föroreningar av vatten.

Underrättelse om åtgärdsprogram

14 § När ett åtgärdsprogram har fastställts ska länsstyrelsen skicka en kopia av programmet till Havs- och vattenmyndigheten samt de andra myndigheter och kommuner som berörs. Förordning (2011:632).

15 § Har upphävts genom förordning (2015:242).

Bilaga 1

Gränsvärden och riktvärden för laxfiskvatten

  Parameter      Riktvärde    Gränsvärde
1. Temperatur ( C) a) Temperatur som mäts upp
nedströms från en plats
där hett utsläpp sker (på
blandningszonens gräns) får
inte överstiga den normala,
opåverkade
vattentemperaturen med mer
än 1,5 C.
Temperaturgränsen i första
stycket får överskridas
inom geografiskt begränsade
områden, om länsstyrelsen
förvissar sig om att inga
skadliga konsekvenser
uppstår för en balanserad
utveckling av
fiskpopulationen.
b) Heta utsläpp får inte
leda till att temperaturen
nedströms från platsen där
hett utsläpp sker (vid
blandningszonens gräns)
överstiger 21,5 C.
Under fortplantningstiden
för arter som är i behov
av kallt vatten vid
fortplantningen gäller
temperaturgränsen 10 C.
Denna temperaturgräns
gäller bara för vattendrag
där sådana arter finns.
Temperaturgränserna i första
och andra styckena får
överskridas under 2 procent
av tiden. De får också
överskridas i fall av
exceptionell väderlek eller
på grund av särskilda
geografiska förhållanden
(jfr 6 § andra stycket).
2. Upplöst syre (O2) d 9 mg/l vatten
Om koncentrationen av syre
faller under 6 mg/l skall
länsstyrelsen förvissa sig
om att detta inte inverkar
skadligt på en balanserad
utveckling av
fiskpopulationen.
3. pH 6-9
Får överskridas i fall av
exceptionell väderlek eller
på grund av särskilda
geografiska förhållanden
(jfr 6 § andra stycket).
Artificiellt skapade
pH-variationer får i
förhållande till opåverkade
värden avvika med högst 0,5
pH-enheter i området mellan
pH 6 och pH 9, förutsatt att
variationerna inte för med
sig att andra ämnen som finns
i vattnet blir mer skadliga.
4. Uppslammade fasta d 25 mg/l
substanser vatten
Riktvärdet får
överskridas i
fall av
exceptionell
väderlek eller
på grund av
särskilda
geografiska
förhållanden
(jfr 6 § andra
stycket).
5. Syreförbrukning d 3 mg O2/l
(BOD5) vatten
6. Nitriter (NO2) d 0,01 mg/l
vatten
7. Fenolföreningar Fenolföreningar
(C6H5OH) får inte finnas
i sådan
omfattning att
det påverkar
smaken på
fiskköttet.
8. Mineraloljebaserade Petroleumprodukter får inte
kolväten finnas i sådana halter att de
- bildar en synlig hinna på
vattenytan eller
beläggningar på strandkanten,
- tillför en
"kolvätekaraktär" till
fiskens smak, eller
- har effekter som är
skadliga för fisk.
9. Ammoniak d 0,005 mg/l d 0,025 mg/l vatten
(icke-joniserat vatten
ammonium, NH3)
10. Ammonium, d 0,04 mg/l d 1 mg/l vatten
totalt (NH4) vatten
11. Restklor, totalt d 0,005 mg/l vatten
(HOCl)
12. Zink, totalt (Zn) d 0,3 mg/l vatten
Värdet gäller vid en
vattenhårdhet på 100 mg
CaCO3/l vatten. För andra
vattenhårdheter anges
gränsvärden nedan.
13. Upplöst koppar (Cu) d 0,04 mg/l vatten
Värdet gäller vid en
vattenhårdhet på 100 mg
CaCO3/l. För andra
vattenhårdheter anges
riktvärden nedan.

Gränsvärden och riktvärden för andra fiskvatten

  Parameter      Riktvärden   Gränsvärden
1. Temperatur ( C) Det som gäller för
laxfiskvatten gäller också
för andra fiskvatten. Den
temperatur som anges i punkt
1 a) första stycket för
laxfiskvatten skall
emellertid vara 3 C för
andra fiskvatten och den
temperatur som anges i punkt
1 b) första stycket skall
vara 28 C för andra
fiskvatten.
2. Upplöst syre (O2) d 7 mg/l vatten
Om koncentrationen av syre
faller under 4 mg/l skall
länsstyrelsen förvissa sig
om att detta inte inverkar
skadligt på en balanserad
utveckling av
fiskpopulationen.
3. pH 6-9
Får överskridas i fall av
exceptionell väderlek eller
på grund av särskilda
geografiska förhållanden
(jfr 6 § andra stycket).
Artificiellt skapade
pH-variationer får i
förhållande till opåverkade
värden avvika med högst 0,5
pH-enheter i området mellan
pH 6 och pH 9, förutsatt att
variationerna inte för med
sig att andra ämnen som finns
i vattnet blir mer skadliga.
4. Uppslammade fasta d 25 mg/l vatten
substanser
Får överskridas i fall av
exceptionell väderlek eller
på grund av särskilda
geografiska förhållanden
(jfr 6 § andra stycket).
5. Syreförbrukning d 6 mg O2/l
(BOD5) vatten
6. Nitriter (NO2) d 0,03 mg/l
vatten
7. Fenolföreningar Fenolföreningar får inte
(C6H5OH) finnas i sådan omfattning
att det påverkar smaken på
fiskköttet.
8. Mineraloljebaserade Petroleumprodukter får inte
kolväten finnas i sådana halter att de
- bildar en synlig hinna på
vattenytan eller beläggningar
på strandkanten,
- tillför en
"kolvätekaraktär" till
fiskens smak, eller
- har effekter som är
skadliga för fisk.
9. Ammoniak (icke d 0,005 mg/l d 0,025 mg/l vatten
joniserat vatten
ammonium, NH3)
10. Ammonium, d 0,2 mg/l d 1 mg/l vatten
totalt (NH4) vatten
11. Restklor, totalt d 0,005 mg/l vatten
(HOCl)
12. Zink, totalt (Zn) d 1,0 mg/l vatten
Värdet gäller vid en
vattenhårdhet på 100 mg
CaCO3/l vatten. För andra
vattenhårdheter anges
gränsvärden nedan.
13. Upplöst koppar < 0,04 mg/l
(Cu) vatten
Värdet gäller
vid en
vattenhårdhet
på 100 mg
CaCO3/l
vatten. För
andra
vattenhårdheter
anges
riktvärden
nedan.

Gränsvärden för den totala mängden zink vid olika vattenhårdheter

                 Vattenhårdhet (mg CaCO3/l vatten)
10 50 100 500
Laxfiskvatten (mg Zn/l vatten) 0,03 0,2 0,3 0,5
Andra fiskvatten (mg Zn/l vatten) 0,3 0,7 1,0 2,0

Riktvärden för upplöst koppar vid olika vattenhårdheter

                 Vattenhårdhet (mg CaCO3/l vatten)
10 50 100 300
mg Cu/l vatten 0,005 0,022 0,04 0,112
Förordning (2006:1140).

Bilaga 2

Gränsvärden och riktvärden för musselvatten

  Parameter      Riktvärden   Gränsvärde
1. pH 7-9
2. Temperatur (ºC) Ett utsläpp
som påverkar
musselvatten
får inte
orsaka att
vattnets
temperatur
överstiger
temperaturen
hos vatten
som inte har
påverkats på
detta sätt med
mer än 2 C.
3. Färgtal Ett utsläpp som påverkar
musselvatten får inte
orsaka att vattnets färg
efter filtrering avviker
från färgen på vatten som
inte har påverkats på detta
sätt med mer än 10 mg Pt/l.
4. Suspenderad Ett utsläpp som påverkar
substans mg/l musselvatten får inte
orsaka att den suspenderade
substans som vattnet
innehåller överstiger
innehållet i vatten som
inte har påverkats på detta
sätt med mer än 30 %.
5. Salthalt % 12-38 % <- 40 %
Ett utsläpp som påverkar
musselvatten får inte
orsaka att vattnets salthalt
överstiger salthalten i
vatten som inte har
påverkats på detta sätt med
mer än 10 %.
6. Mättnadsgrad i >- 80 % S 70 % (medelvärde)
löst syre %
Om en enskild mätning skulle
ge ett värde lägre än 70 %,
skall mätningen göras om.
En enskild mätning får inte
ge ett värde mindre än 60 %
utom i fall då detta inte är
till skada för
musselbeståndens tillväxt.
7. Kolväten från Kolväten får inte förekomma
mineraloljor i musselvatten i sådana
kvantiteter att de
- ger en synlig beläggning
på vattenytan eller en
beläggning på musslor eller
- har en skadlig inverkan på
musslor.
8. Organiska Koncentra- Koncentration av varje ämne
halogenföreningar tionen av i musselvatten eller i
varje ämne i musselkött får inte vara
musslornas lika med eller överstiga en
kött skall nivå som har skadliga
vara så låg följder för musslorna och
att den bidrar deras larver.
till en hög
kvalitet hos
musselprodukter.
9. Metaller Koncentra- Koncentrationen av varje ämne
Silver Ag tionen av i musselvatten eller i
Arsenik As varje ämne i musselkött får inte överstiga
Kadmium Cd musslornas en nivå som har skadliga
Krom Cr kött skall följder för musslorna och
Koppar Cu vara så låg deras larver.
Kvicksilver Hg att den bidrar
Nickel Ni till en hög Metallernas synergieffekter
Bly Pb kvalitet hos skall beaktas.
Zink Zn musselprodukter.
10. Fekala d 300 i
kolibakterier/ musselkött
100 ml och vätska
innanför skal.
11. Ämnen som Koncentrationen lägre än
påverkar smaken vad som kan antas påverka
på musslorna smaken på musslorna.
Förordning (2006:140).
SFS 2001:554

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2001-06-20

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2015:242