Författningen har upphävts / ska upphävas 2008-11-01 genom SFS 2008:604

1 § Denna förordning innehåller verkställighetsföreskrifter till konkurrenslagen (1993:20), föreskrifter om behörig myndighet i vissa fall samt föreskrifter om länsstyrelsernas uppgifter på konkurrensområdet. Förordning (2000:1027).

2 § En anmälan till Konkurrensverket enligt 37 § konkurrenslagen (1993:20) skall göras skriftligen. Förordning (2005:595).

3 § Konkurrensverket får
1. meddela föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas i en sådan anmälan som anges i 2 §, och
2. fastställa blanketter för anmälan. Förordning (2005:595).

3 a § Konkurrensverket är sådan behörig myndighet som avses i 2 a § lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler samt i rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer. Förordning (2004:201).

3 b § Konkurrensverket skall vidta de åtgärder som ankommer på en medlemsstat enligt artiklarna 4, 9 och 22 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer. Förordning (2004:201).

4 § Länsstyrelserna skall i länet verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna.

   Länsstyrelserna skall därvid särskilt
1. informera om konkurrensfrågor,
2. uppmärksamma Konkurrensverket på förhållanden som tyder på överträdelser av konkurrensbestämmelserna,
3. uppmärksamma regleringar som hindrar en effektiv konkurrens,
4. lämna förslag till och, efter samråd med Konkurrensverket, följa upp avregleringsåtgärder,
5. uppmärksamma olika typer av hinder för en effektiv konkurrens i offentlig förvaltning och lämna förslag till åtgärder för att undanröja dessa, samt
6. verka för att konkurrensaspekter beaktas hos länsstyrelsen och i regionala och lokala organ. Förordning (1993:683).
SFS 1993:173

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1993-03-25

Upphävandedatum:
2008-11-01

Först inlagd:
1993-08-04

Senast ändrad:
2008-07-02

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2005:595