SFS 1958:215

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1958-04-25

Upphävandedatum:
2015-01-01

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2005:986


Författningen har upphävts / ska upphävas 2015-01-01 genom SFS 2014:1108

1 § Förvaringsrum i häkte eller polisarrest skall fylla skäliga anspråk på sundhet. Förordning (1988:42).

2 § Förvaringsrum skall vara så anordnat, att obehörigas insyn förhindras. Det skall vara försett med fönster, som är så inrättat, att rummet erhåller god dager.
   Golvytan skall vara minst 6 kvadratmeter, rummets kubikinnehåll minst 15 kubikmeter och rumshöjden minst 2,40 meter.
   Rummet skall vara på tillfredsställande sätt ljudisolerat och i övrigt så inrättat, att obehörig förbindelse mellan den intagne och annan såvitt möjligt förhindras. Förordning (1987:335).

3 § Förvaringsrum skall vara försett med ändamålsenliga anordningar för uppvärmning, luftväxling och belysning samt med lämpligt signalsystem för påkallande av vaktpersonalens uppmärksamhet.
   I förvaringsrum skall finnas stol, bord, hylla och säng jämte erforderlig sängutrustning; dock må rum, som användes till förvaring av berusad, våldsam eller sjuk person, i stället hava annan lämplig inredning.
   Inredningen i förvaringsrum skall såvitt möjligt erhålla sådant utförande och förses med sådana skyddsanordningar, att den icke kan av intagen begagnas till skada för honom själv eller annan.

4 § Till förvaringsrum skall höra klosett och tvättställ. Därjämte skall finnas särskilt utrymme med lämpliga anordningar för förvaring av de intagnas kläder och övriga tillhörigheter.

5 § Förvaringsrum skall vid användning dagligen rengöras och luftas samt vara uppvärmt till vanlig rumstemperatur. När rummet ej användes, skall det hållas så uppvärmt att det kan tagas i bruk utan längre tidsutdräkt. Ej må förvaringsrum användas till annat än avsett ändamål.

6 § Beklädnadspersedlar och toalettartiklar skola tillhandahållas intagen i den mån så erfordras och finnes lämpligt.

7 § Begagnade persedlar skola vid utlämnande till intagen vara väl rengjorda. Har intagen visat sig vara behäftad med smittsam sjukdom eller ohyra, skall såväl förvaringsrummet som av honom använda persedlar desinficeras.

8 § Tillsyn utövas av Kriminalvården över häkten och polisarrester som äro anordnade i anslutning till sådana häkten samt av Rikspolisstyrelsen över övriga polisarrester. Förordning (2005:986).

9 § Tillsynsmyndigheten meddelar de närmare föreskrifter som behövas för tillämpning av 1-7 §§.
   Om särskilda skäl föreligga, må tillsynsmyndigheten medge undantag från bestämmelserna i 2 § första stycket andra punkten, andra och tredje styckena samt 3-5 §§. Kungörelse (1967:609).

10 § har upphävts genom kungörelse (1970:531).

11 § Kriminalvården och Rikspolisstyrelsen upprättar i samråd normalritningar och tekniska anvisningar för byggande och inredning av häkten och polisarrester. Förordning (2005:986).

12 § har upphävts genom kungörelse (1970:531).

Karnov Group Testa Karnov Juridik gratis Testa Karnov Kommun
Läs artikeln om EU:s dataskyddsförordning Läs om Innovationspartnerskap –  en innovation inom offentlig upphandling Läs intervjun med Göran Lambertz. Om karriären, Quick och framtiden Läs artikeln om hur LVU ska skydda barn och ungdomar från hedersvåld Läs artiklar och krönikor från jurdikbranschen