Författningen har upphävts / ska upphävas 2015-01-01 genom SFS 2014:1108

1 § Förvaringsrum i häkte eller polisarrest skall fylla skäliga anspråk på sundhet. Förordning (1988:42).

2 § Förvaringsrum skall vara så anordnat, att obehörigas insyn förhindras. Det skall vara försett med fönster, som är så inrättat, att rummet erhåller god dager.
   Golvytan skall vara minst 6 kvadratmeter, rummets kubikinnehåll minst 15 kubikmeter och rumshöjden minst 2,40 meter.
   Rummet skall vara på tillfredsställande sätt ljudisolerat och i övrigt så inrättat, att obehörig förbindelse mellan den intagne och annan såvitt möjligt förhindras. Förordning (1987:335).

3 § Förvaringsrum skall vara försett med ändamålsenliga anordningar för uppvärmning, luftväxling och belysning samt med lämpligt signalsystem för påkallande av vaktpersonalens uppmärksamhet.
   I förvaringsrum skall finnas stol, bord, hylla och säng jämte erforderlig sängutrustning; dock må rum, som användes till förvaring av berusad, våldsam eller sjuk person, i stället hava annan lämplig inredning.
   Inredningen i förvaringsrum skall såvitt möjligt erhålla sådant utförande och förses med sådana skyddsanordningar, att den icke kan av intagen begagnas till skada för honom själv eller annan.

4 § Till förvaringsrum skall höra klosett och tvättställ. Därjämte skall finnas särskilt utrymme med lämpliga anordningar för förvaring av de intagnas kläder och övriga tillhörigheter.

5 § Förvaringsrum skall vid användning dagligen rengöras och luftas samt vara uppvärmt till vanlig rumstemperatur. När rummet ej användes, skall det hållas så uppvärmt att det kan tagas i bruk utan längre tidsutdräkt. Ej må förvaringsrum användas till annat än avsett ändamål.

6 § Beklädnadspersedlar och toalettartiklar skola tillhandahållas intagen i den mån så erfordras och finnes lämpligt.

7 § Begagnade persedlar skola vid utlämnande till intagen vara väl rengjorda. Har intagen visat sig vara behäftad med smittsam sjukdom eller ohyra, skall såväl förvaringsrummet som av honom använda persedlar desinficeras.

8 § Tillsyn utövas av Kriminalvården över häkten och polisarrester som äro anordnade i anslutning till sådana häkten samt av Rikspolisstyrelsen över övriga polisarrester. Förordning (2005:986).

9 § Tillsynsmyndigheten meddelar de närmare föreskrifter som behövas för tillämpning av 1-7 §§.
   Om särskilda skäl föreligga, må tillsynsmyndigheten medge undantag från bestämmelserna i 2 § första stycket andra punkten, andra och tredje styckena samt 3-5 §§. Kungörelse (1967:609).

10 § har upphävts genom kungörelse (1970:531).

11 § Kriminalvården och Rikspolisstyrelsen upprättar i samråd normalritningar och tekniska anvisningar för byggande och inredning av häkten och polisarrester. Förordning (2005:986).

12 § har upphävts genom kungörelse (1970:531).

SFS 1958:215

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1958-04-25

Upphävandedatum:
2015-01-01

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2005:986