Myndighet: Miljö- och energidepartementet
Rubrik: Lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Ikraftträdande: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:54, bet. 1992/93:UU10, rskr 1992/93:54
Uppslagsord: ekonomisk zon

Ändring 1993:789
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:232, bet. 1992/93:JoU23, rskr. 1992/93:428
Rubrik: Lag (1993:789) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Ändring 1995:94
Text: ändr. 18 §
Ikraftträdande: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Rubrik: Lag (1995:94) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.


Ändring 1996:530
Text: ändr. 10 §
Ikraftträdande: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271
Rubrik: Lag (1996:530) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Ändring 1998:847
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 3, 5, 6, 16 §§; nya 5 a, 5 b, 8 a §§
Ikraftträdande: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279, EGTL175/85 s40, EGTL73/97 s5
Rubrik: Lag (1998:847) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Celexnr: 385L0337 397L0011
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, om ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock tillämpas omedelbart.
3. Bestämmelsen i 8 a § skall tillämpas även när tillståndet har meddelats före denna lags ikraftträdande.


Ändring 2008:832
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 5, 6, 10 §§
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:154, bet. 2008/09:MJU3, rskr. 2008/09:8
Rubrik: Lag (2008:832) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Ändring 2009:1167
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2017-09-08
Förarbeten: Prop. 2008/09:229, bet. 2009/10:TU3, rskr. 2009/10:21
Rubrik: Lag (2009:1167) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Ändring 2010:891
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5, 6 §§
Ikraftträdande: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353
Rubrik: Lag (2010:891) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Ändring 2012:433
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §; ny 5 c §
Ikraftträdande: 2013-01-04
Förarbeten: Prop. 2011/12:125, bet. 2011/12:MJU25, rskr. 2011/12:254
Rubrik: Lag (2012:433) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Ändring 2012:434
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 § i 2009:1167
Förarbeten: Prop. 2011/12:125, bet. 2011/12:MJU25, rskr. 2011/12:254
Rubrik: Lag (2012:434) om ändring i lagen (2009:1167) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Ändring 2016:787
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2016-08-02
Förarbeten: Prop. 2015/16:166, bet. 2015/16:MJU22, rskr. 2015/16:299
Rubrik: Lag (2016:787) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Ändring 2016:788
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 2015/16:166, bet. 2015/16:MJU22, rskr. 2015/16:299
Rubrik: Lag (2016:788) om ändring i lagen (2012:434) om ändring i lagen (2009:1167) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Ändring 2017:72
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2009:1167
Rubrik: Förordning (2017:72) om ikraftträdande av lagen (2009:1167) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Ändring 2017:962
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 §; ny 6 a §
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20
Rubrik: Lag (2017:962) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.

Ändring 2017:1278
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49
Rubrik: Lag (2017:1278) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
SFS 1992:1140

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1992-12-03

Först inlagd:
1992-12-21

Senast ändrad:
2018-01-03

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:1278