Myndighet: Miljö- och energidepartementet
Rubrik: Lag (1978:160) om vissa rörledningar
Förarbeten: Prop. 1977/78:86, NU 1977/78:47, rskr 1977/78:210
Uppslagsord: rörledning

Ändring 1980:246
Text: upph. 23 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Rubrik: Lag (1980:246) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Ändring 1981:597
Text: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:90 bil. 1, NU 1980/81:60, rskr 1980/81:381
Rubrik: Lag (1981:597) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Ändring 1981:866
Text: ändr. 21 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:88, LU 1980/81:25, rskr 1980/81:352
Rubrik: Lag (1981:866) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Ändring 1982:486
Text: upph. 24 §, rubr. närmast före 24 §; ändr. 3, 7-9, 13, 15-21 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:188, CU 1981/82:34, rskr 1981/82:306
Rubrik: Lag (1982:486) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Ändring 1987:143
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Rubrik: Lag (1987:143) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Ändring 1991:868
Text: ändr. 21 §
Ikraftträdande: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Rubrik: Lag (1991:868) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om handräckning där talan väckts före ikraftträdandet.


Ändring 1991:878
Text: ikrafttr. av 1991:868

Ändring 1998:826
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4, 6, 7 §§; nya 6 a, 23 §§
Ikraftträdande: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279, EGTL175/85 s40, EGTL73/97 s5
Rubrik: Lag (1998:826) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar
Celexnr: 385L0337 397L0011
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Ett ärende om prövning av koncession skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, om ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock tillämpas omedelbart.


Ändring 2000:601
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2000-08-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:72, bet. 1999/2000:NU12, rskr. 1999/2000:259
Rubrik: Lag (2000:601) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Ändring 2006:330
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:83, bet. 2005/06:NU15, rskr. 2005/06:217
Rubrik: Lag (2006:330) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. Äldre föreskrifter skall tillämpas på ett ärende om prövning av koncession för rörledning för transport av fjärrvärme som har inletts före den 1 juli 2006.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tillstånd som har beviljats före den 1 juli 2006.


Ändring 2010:885
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4, 7 §§
Ikraftträdande: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353
Rubrik: Lag (2010:885) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Ändring 2010:928
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18 §
Ikraftträdande: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Rubrik: Lag (2010:928) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Ändring 2010:1351
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:218, bet. 2010/11:NU4, rskr. 2010/11:9
Rubrik: Lag (2010:1351) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Ändring 2012:432
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 5, 14 §§; nya 5 a, 8 a, 8 b, 8 c, 8 d §§
Ikraftträdande: 2013-01-04
Förarbeten: Prop. 2011/12:125, bet. 2011/12:MJU25, rskr. 2011/12:254, EUTL140/2009 s114
Rubrik: Lag (2012:432) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar
Celexnr: 309L0031

Ändring 2017:1032
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20
Rubrik: Lag (2017:1032) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.
SFS 1978:160

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1978-04-13

Senast ändrad:
2017-11-21

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:1032