Myndighet: Näringsdepartementet RS T
Rubrik: Väglag (1971:948)
Ikraftträdande: 1972-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1971:123, TU 24, rskr 316
Uppslagsord: väglag

Ändring 1972:786
Text: ändr. 50, 55, 56, 61, 62, 67-69 §§
Förarbeten: Prop. 1972:111 bil. 2 och 3, CU 35, rskr 348

Ändring 1973:1158
Text: ändr. 60 §
Förarbeten: Prop. 1973:160, CU 1973:33, rskr 1973:389

Ändring 1975:658
Text: ändr. 55 §
Förarbeten: Prop. 1975:102, LU 1975:30, rskr 1975:234

Ändring 1980:265
Text: ändr. 25 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:100 bil. 9, TU 1979/80:9, rskr 1979/80:222
Rubrik: Lag (1980:265) om ändring i väglagen (1971:948)

Ändring 1981:379
Text: ny 20 a §
Förarbeten: Prop. 1980/81:100 bil. 9, TU 1980/81:26, rskr 1980/81:227
Rubrik: Lag (1981:379) om ändring i väglagen (1971:948)

Ändring 1981:861
Text: ändr. 2, 5, 6, 11, 14, 18, 22, 29, 72, 74, 75 §§, 4, 11 p övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 1980/81:88, LU 1980/81:25, rskr 1980/81:352
Rubrik: Lag (1981:861) om ändring i väglagen (1971:948)

Ändring 1981:1115
Text: ny 9 a §
Förarbeten: Prop. 1980/81:185, KU 1981/82:2, rskr 1981/82:1
Rubrik: Lag (1981:1115) om ändring i väglagen (1971:948)

Ändring 1986:636
Text: ändr. 5 §
Ikraftträdande: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:100 (bil. 8), TU 1985/86:13, rskr 1985/86:158
Rubrik: Lag (1986:636) om ändring i väglagen (1971:948)

Ändring 1987:459
Text: upph. 49, 50, 54 §§; ändr. 1, 6-9, 10-12, 14-19, 22, 23, 26-28, 33, 39-48, 51-53, 57, 61, 63-66, 68-77 §§, rubr. närmast före 71 §; ny 3 a §; omtryck
Ikraftträdande: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:118, TU 1986/87:22, rskr 1986/87:262
Rubrik: Lag (1987:459) om ändring i väglagen (1971:948)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.
2. I ärenden om tillstånd som alltjämt skall prövas enligt väglagen skall, om ärendet avgjorts i första instans före ikraftträdandet, äldre bestämmelser tillämpas i fråga om såväl förfarandet som ärendenas prövning i sak.
3. Beträffande mål om ersättning enligt 61 § väglagen, i vilka talan har väckts före ikraftträdandet, skall äldre bestämmelser tillämpas i fråga om målens prövning i sak.
4. Förbud enligt 49 § skall fortsätta att gälla längst till utgången av juni 1990.
5. I mål enligt 58, 61 eller 68 § i vilka talan har väckts före ikraftträdandet skall 69 § i sin äldre lydelse tillämpas.


Ändring 1987:745
Text: ändr. 15, 16 §§ i 1987:459
Ikraftträdande: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:135, JoU 1986/87:25, rskr 1986/87:319
Rubrik: Lag (1987:745) om ändring i lagen (1987:459) om ändring i väglagen (1971:948)

Ändring 1988:413
Text: ändr. 29 §
Ikraftträdande: 1988-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:50, TU 1987/88:20, rskr 1987/88:297
Rubrik: Lag (1988:413) om ändring i väglagen (1971:948)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. Avgift för begagnande av sådan väganordning som inte är färja får tas ut endast om byggandet har påbörjats efter lagens ikraftträdande.


Ändring 1988:953
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:104, KrU 1987/88:21, rskr 1987/88:390
Rubrik: Lag (1988:953) om ändring i väglagen (1971:948)

Ändring 1990:1486
Text: upph. 9 a §; ändr. 76 §
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:27, 1990/91:BoU5, rskr 1990/91:65
Rubrik: Lag (1990:1486) om ändring i väglagen (1971:948)

Ändring 1991:605
Text: ändr. 46 §
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:146, 1990/91:BoU17, rskr 1990/91:296
Rubrik: Lag (1991:605) om ändring i väglagen (1971:948)

Ändring 1991:864
Text: ändr. 72 §
Ikraftträdande: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Rubrik: Lag (1991:864) om ändring i väglagen (1971:948)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om handräckning där talan väckts före ikraftträdandet.


Ändring 1991:878
Text: ikrafttr. av 1991:864

Ändring 1992:1652
Text: ändr. 16, 17 §§
Ikraftträdande: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:67, bet. 1992/93:TU6, rskr 1992/93:91
Rubrik: Lag (1992:1652) om ändring i väglagen (1971:948)

Ändring 1993:38
Text: ändr. 55 §
Ikraftträdande: 1993-07-01
Förarbeten: prop. 1992/93:32, bet. 1992/93:BoU8, rskr. 1992/93:115
Rubrik: Lag (1993:38) om ändring i väglagen (1971:948)

Ändring 1995:1695
Text: ändr. 74 §
Ikraftträdande: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Rubrik: Lag (1995:1695) om ändring i väglagen (1971:948)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.


Ändring 1998:803
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4, 13 §§
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225
Rubrik: Lag (1998:803) om ändring i väglagen (1971:948)

Ändring 1998:832
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 38 §; ändr. 3 a, 15, 16, 17, 18, 26, 28, 32, 35, 63, 74 §§; nya 14 a, 14 b, 14 c, 54 §§
Ikraftträdande: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279, EGTL175/85 s40, EGTL73/97 s5
Rubrik: Lag (1998:832) om ändring i väglagen (1971:948)
Celexnr: 385L0337 397L0011
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Har före denna lags ikraftträdande täkt upplåtits med stöd av 38 § skall 63 § första stycket 5 fortfarande gälla.
3. Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, om det i ärendet ingår en miljökonsekvens- beskrivning som vid denna lags ikraftträdande har överlämnats till länsstyrelsen för godkännande enligt 24 § vägkungörelsen (1971:954). Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock tillämpas omedelbart.


Ändring 2004:425
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 67 §
Ikraftträdande: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Rubrik: Lag (2004:425) om ändring i väglagen (1971:948)

Ändring 2004:604
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 a, 14 b §§
Ikraftträdande: 2004-07-21
Förarbeten: Prop. 2003/04:116, bet. 2003/04:MJU21, rskr. 2003/04:235
Rubrik: Lag (2004:604) om ändring i lagen (1971:948)

Ändring 2005:184
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 75 a §
Ikraftträdande: 2005-05-15
Förarbeten: Prop. 2004/05:65, bet. 2004/05:MJU11, rskr. 2004/05:193, EUTL156/2003 s17
Rubrik: Lag (2005:184) om ändring i väglagen (1971:948)
Celexnr: 303L0035

Ändring 2005:575
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 a, 14 b, 15, 16 §§
Ikraftträdande: 2005-08-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312
Rubrik: Lag (2005:575) om ändring i väglagen (1971:948)

Ändring 2005:940
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 7, 15, 16, 17, 20, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 55, 57, 60, 63, 68, 70 §§
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:169, bet. 2005/06:BoU2, rskr. 2005/06:50
Rubrik: Lag (2005:940) om ändring i väglagen (1971:948)

Ändring 2006:419
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:168, bet. 2005/06:TU10, rskr. 2005/06:256
Rubrik: Lag (2006:419) om ändring i väglagen (1971:948)

Ändring 2009:49
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 9 §
Ikraftträdande: 2009-03-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:21, bet. 2008/09:KU5, rskr. 2008/09:157
Rubrik: Lag (2009:49) om ändring i väglagen (1971:948)

Ändring 2010:92
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6, 8, 11, 14 c, 18, 22, 26, 70, 75, 75 a, 76, 77 §§, p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträdande: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:59, bet. 2009/10:TU9, rskr. 2009/10:183
Rubrik: Lag (2010:92) om ändring i väglagen (1971:948)

Ändring 2010:818
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 55, 56, 69 §§
Ikraftträdande: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362
Rubrik: Lag (2010:818) om ändring i väglagen (1971:948)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättningen, om talan om ersättning eller inlösen har väckts före ikraftträdandet. I ett sådant fall ska hänvisningarna till expropriationslagen (1972:719) avse den lagens lydelse vid utgången av juli 2010.


Ändring 2010:884
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 a, 75 a §§
Ikraftträdande: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353
Rubrik: Lag (2010:884) om ändring i väglagen (1971:948)

Ändring 2010:904
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 12, 27, 69 §§
Ikraftträdande: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Rubrik: Lag (2010:904) om ändring i väglagen (1971:948)

Ändring 2010:926
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 66, 68, 70 §§
Ikraftträdande: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Rubrik: Lag (2010:926) om ändring i väglagen (1971:948)

Ändring 2012:439
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 14 b §; nuvarande 14 a, 14 c, 15, 16 §§ betecknas 15, 16, 16 a, 15 a §§; ändr. 3 a, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 28, 30, 31, 35, 48, 66, 69, 74, 75 a, 76, 77 §§, de nya 15, 15 a, 16, 16 a §§; nya 3 b, 13 a, 14 a, 14 b, 14 c, 15 b, 15 c, 16 b, 16 c, 17 a, 17 b, 17 c, 18 a, 18 b, 20 b, 55 a, 55 b §§, rubr. nämast före 14 b, 16, 16 a, 17, 17 c, 18, 20, 20 a, 20 b §§
Ikraftträdande: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257
Rubrik: Lag (2012:439) om ändring i väglagen (1971:948)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för planärenden som vid ikraftträdandet innehåller en miljökonsekvensbeskrivning för en arbetsplan som har överlämnats till länsstyrelsen för godkännande enligt 15 § andra stycket i dess äldre lydelse.
3. Äldre föreskrifter i 18 § tredje stycket gäller fortfarande för en arbetsplan som har fastställts före den 1 januari 2013.
4. Bestämmelserna i 55 a § och 76 § fjärde stycket tillämpas inte på en arbetsplan som har fastställts före den 1 januari 2013.
5. I övrigt ska en arbetsplan som har upprättats och, om det behövts, fastställts enligt äldre föreskrifter anses vara en fastställd vägplan.


Ändring 2013:316
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 a §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:138, bet. 2012/13:TU14, rskr. 2012/13:226
Rubrik: Lag (2013:316) om ändring i väglagen (1971:948)

Ändring 2014:53
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 §
Ikraftträdande: 2014-03-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU8, rskr. 2013/14:147
Rubrik: Lag (2014:53) om ändring i väglagen (1971:948)

Ändring 2016:535
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 44 §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:73, bet. 2015/16:TU19, rskr. 2015/16:246, direktiv 2014/61/EU
Rubrik: Lag (2016:535) om ändring i väglagen (1971:948)

Ändring 2017:958
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 a, 14 b, 15 c, 16, 16 b, 17, 18 §§
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20, direktiv 2011/92/EU
Rubrik: Lag (2017:958) om ändring i väglagen (1971:948)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och bedömningen av ärenden i vilka det ingår en miljökonsekvensbeskrivning som vid lagens ikraftträdande har överlämnats till länsstyrelsen för godkännande enligt 16 § tredje stycket eller 16 b §.
SFS 1971:948

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1971-12-10

Senast ändrad:
2017-11-20

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:958