Myndighet: Näringsdepartementet RS N
Rubrik: Lag (1966:314) om kontinentalsockeln
Förarbeten: Prop. 1966:114; 3LU 1966:45; Rskr 1966:229
Uppslagsord: kontinentalsockel

Ändring 1971:585
Text: ändr. 15 §
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.


Ändring 1972:816
Text: ändr. 14 §
Förarbeten: Prop. 1972:98, JuU 26, rskr 285

Ändring 1973:573
Text: ändr. 15 §
Förarbeten: Prop. 1973:41, NU 1973:54, rskr 1973:225

Ändring 1974:343
Text: ändr. 1, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1974:32, NU 1974:39, rskr 1974:276
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.
I fråga om inmutningsrätt som beviljats inom allmänt vattenområde i havet efter ansökan som kommit in före lagens ikraftträdande, och om utmål, som där tillkommit på grund av sådan inmutningsrätt föreskrives i 14 kap. gruvlagen (1974:342). Beträffande arbete inom område vilket omfattas av såväl inmutningsrätt eller utmål som nyss nämnts som tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln gäller 7 § i sin äldre lydelse.


Ändring 1974:891
Text: ändr. 1, 3, 5, 6, 8-10, 14-16 §§
Förarbeten: Prop. 1974:146, NU 1974:59, rskr 1974:397

Ändring 1975:723
Text: ändr. 13, 14 §§
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212

Ändring 1980:202
Text: upph. 13 §; ändr. 14 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Rubrik: Lag (1980:202) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Ändring 1982:483
Text: ändr. 15 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:99, NU 1981/82:40, rskr 1981/82:430
Rubrik: Lag (1982:483) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Ändring 1983:655
Text: ändr. 10 §
Ikraftträdande: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:26, JoU 1982/83:31, rskr 1982/83:370
Rubrik: Lag (1983:655) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Ändring 1991:49
Text: ändr. 3, 10, 15 §§
Ikraftträdande: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:92, 1990/91:NU7, rskr 1990/91:67
Rubrik: Lag (1991:49) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.
Äldre föreskrifter skall fortfarande tillämpas i ärenden som anhängiggjorts före ikraftträdandet.


Ändring 1992:1145
Text: ändr. 4, 7, 10, 14 §§; ny 10 a §
Ikraftträdande: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:54, bet. 1992/93:UU10, rskr 1992/93:54
Rubrik: Lag (1992:1145) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
2. Bestämmelserna i 10 a § skall inte tillämpas i fråga om tillstånd som meddelas i enlighet med ett före ikraftträdandet av denna lag beviljat tillstånd.


Ändring 1995:18
Text: ändr. 15 §
Ikraftträdande: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Rubrik: Lag (1995:18) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.


Ändring 1996:522
Text: ändr. 8, 15 §§; nya 15 a, 15 b, 15 c §§
Ikraftträdande: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271
Rubrik: Lag (1996:522) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Ändring 1998:819
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 4, 10, 10 a, 11, 12 §§; nya 2 a, 3 a, 3 b, 4 a, 4 b, 4 c, 5 a §§
Ikraftträdande: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279, EGTL175/85 s40, EGTL73/97 s5
Rubrik: Lag (1998:819) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Celexnr: 385L0337 397L0011
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, om ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock tillämpas omedelbart.
3. Bestämmelsen i 5 a § skall tillämpas även när tillståndet har meddelats före denna lags ikraftträdande.
4. Den nya lydelsen av 10 a § skall inte tillämpas i fråga om tillstånd enligt denna lag som har meddelats i enlighet med ett före ikraftträdandet av denna lag beviljat tillstånd. Har tillstånd meddelats i enlighet med ett efter den 31 december 1992 beviljat tillstånd skall i stället äldre lydelse av 10 a § tillämpas.


Ändring 2001:438
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 a §
Ikraftträdande: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248
Rubrik: Lag (2001:438) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Ändring 2005:574
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 b §
Ikraftträdande: 2005-08-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312
Rubrik: Lag (2005:574) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Ändring 2009:408
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 §
Ikraftträdande: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Rubrik: Lag (2009:408) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Ändring 2010:883
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 a, 4 a §§
Ikraftträdande: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353
Rubrik: Lag (2010:883) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Ändring 2012:431
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 15 b §§; nya 2 b, 3 c, 3 d, 10 b §§
Ikraftträdande: 2013-01-04
Förarbeten: Prop. 2011/12:125, bet. 2011/12:MJU25, rskr. 2011/12:254, EUTL140/2009 s114
Rubrik: Lag (2012:431) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Celexnr: 309L0031

Ändring 2014:715
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:715) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Ändring 2015:281
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:64, bet. 2014/15:FöU9, rskr. 2014/15:197, direktiv 2013/30/EU
Rubrik: Lag (2015:281) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Ändring 2017:957
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 a §
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20
Rubrik: Lag (2017:957) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.

Ändring 2017:1275
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49
Rubrik: Lag (2017:1275) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
SFS 1966:314

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1966-06-03

Senast ändrad:
2017-12-19

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:1275