Myndighet: Miljö- och energidepartementet
Rubrik: Naturgaslag (2005:403)
Ikraftträdande: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:62, bet. 2004/05:NU14, rskr. 2004/05:246, EUTL176/2003 s57
Uppslagsord: naturgaslag
Celexnr: 303L0055
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2005:938
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap 7 §
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Rubrik: Lag (2005:938) om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Ändring 2006:646
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 1 kap 8 § betecknas 1 kap 9 §, rubr. närmast före 1 kap 8 § sätts närmast före 1 kap 9 §; ändr. 1 kap 1 §, 6 kap 1 §, 7 kap 2 §, 8 kap 1 §, 10 kap 1 §, 11 kap 4 §; nya 1 kap 8 §, 10 kap 5 a §, nytt 8 a kap
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:158, bet. 2005/06:NU18, rskr. 2005/06:346, EUTL127/2004 s92, EUTL289/2005 s1
Rubrik: Lag (2006:646) om ändring naturgaslagen (2005:403)
Celexnr: 304L0067, 305R1775

Ändring 2008:901
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 a kap 3 §, 10 kap 1 §
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:159, bet. 2008/09:NU7, rskr. 2008/09:11
Rubrik: Lag (2008:901) om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Ändring 2009:581
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 4, 7, 9, 10 §§; nya 7 kap. 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 8 a, 8 b, 12 §§
Ikraftträdande: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:168, bet. 2008/09:NU23, rskr. 2008/09:268
Rubrik: Lag (2009:581) om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Ändring 2010:603
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 1 §; ny 6 kap. 1 a §
Ikraftträdande: 2010-12-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:128, bet. 2009/10:NU18, rskr. 2009/10:280, EUTL140/2009 s16
Rubrik: Lag (2010:603) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Celexnr: 309L0028

Ändring 2010:895
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353
Rubrik: Lag (2010:895) om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Ändring 2010:942
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 17 §
Ikraftträdande: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Rubrik: Lag (2010:942) om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Ändring 2010:1976
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 5 §, 7 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Rubrik: Lag (2010:1976) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 1517 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.


Ändring 2011:713
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 2, 9 §§, 7 kap. 8, 9 §§, 9 kap. 1, 3, 5 §§, 10 kap. 1, 3, 4 §§; nya 1 kap. 7 a §, 3 kap. 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 10, 11 §§, 6 kap. 3 a, 6 §§, 8 kap. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, 10 kap. 1 a §, rubr. närmast före 3 kap. 11 §, 8 kap. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§
Ikraftträdande: 2011-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:70, bet. 2010/11:NU21, rskr. 2010/11:275, EUTL211/2009 s94
Rubrik: Lag (2011:713) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Celexnr: 309L0073
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011 utom i fråga om 7 kap. 8 och 9 §§, som träder i kraft den 1 oktober 2011.
2. En transmissionsnätsoperatör som har ansökt om certifiering enligt lagen (2011:711) om certifiering av vissa naturgasföretag får bedriva verksamhet utan hinder av 3 kap. 2 § andra stycket, 2 a och 2 b §§ till dess att ett slutligt beslut i frågan om certifiering har vunnit laga kraft, dock längst till och med den 2 mars 2012.


Ändring 2011:1415
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 12 §
Ikraftträdande: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Rubrik: Lag (2011:1415) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013.


Ändring 2012:274
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 8 a kap., 10 kap. 5 a §; ändr. 1 kap. 1 §, 10 kap. 1 §, 11 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:68, bet. 2011/12:NU18, rskr. 2011/12:211
Rubrik: Lag (2012:274) om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Ändring 2012:336
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 9 kap. 5, 6 §§, rubr. närmast före 9 kap. 5 §; ändr. 1 kap. 7 a §, 4 kap. 2 §, 6 kap. 5 §, 9 kap. 1, 4 §§; nya 1 kap. 6 a §, 3 kap. 2 f, 10 a, 12 §§, 4 kap. 2 a, 2 b, 2 c, 2 d §§, 7, 8, 9, 10 §§, 9 kap. 3 a §, 10 kap. 13 §, rubr. närmast före 3 kap. 12 §, 4 kap. 7, 9, 10 §§, 10 kap. 13 §
Ikraftträdande: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:77, bet. 2011/12:NU22, rskr. 2011/12:231, EUTL211/2009 s94
Rubrik: Lag (2012:336) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Celexnr: 309L0073
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
2. De nya bestämmelserna i 6 kap. 5 § första stycket tillämpas dock inte på
a) sådana tariffer för tillträde till en förgasningsanläggning som gäller för tiden före det räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller närmast därefter, eller
b) sådan tariff för tillträde till en förgasningsanläggning som anläggningens innehavare tillämpar från det att en ansökan om godkännande har lämnats in till tillsynsmyndigheten till dess att myndigheten har meddelat beslut i ärendet, om ansökan har lämnats in före utgången av augusti 2012.


Ändring 2013:209
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 6 kap. 3 a §, 7 kap. 2 §; nuvarande 6 kap. 6 § betecknas 6 kap. 22 §; ändr. 3 kap. 3 §, 6 kap. 2, 3, 4, 5 §§, 7 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 §§, 10 kap. 1, 4 §§, 11 kap. 4 §, den nya 6 kap. 22 §, rubr. till 6 kap., 7 kap., rubr. närmast före 6 kap. 2 §, 7 kap. 1 §; nya 1 kap. 6 b, 8 a §§, 2 kap. 1 a §, 6 kap. 1 b, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 §§, rubr. närmast före 6 kap. 1 b, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24 §§
Ikraftträdande: 2013-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:85, bet. 2012/13:NU16, rskr. 2012/13:201
Rubrik: Lag (2013:209) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 3 § tillämpas första gången för det räkenskapsår som börjar den 1 januari 2014 eller närmast därefter.
3. Bestämmelserna i 6 kap. 624 §§ tillämpas första gången för en tillsynsperiod som inleds den 1 januari 2015.
4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för villkor för sådan anslutning som avses i 3 kap. 5 §, överföring och lagring av naturgas samt tillträde till en förgasningsanläggning, som avser tid före den 1 januari 2015.
5. Balansavtal som har ingåtts före den 1 juni 2013 omfattas inte av bestämmelsen i 7 kap. 5 § i dess nya lydelse under avtalens återstående giltighetstid.


Ändring 2014:246
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 2 §, 7 kap. 1, 4 §§, 9 kap. 1 §; ny 7 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:74, bet. 2013/14:NU17, rskr. 2013/14:209
Rubrik: Lag (2014:246) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014 i fråga om 1 kap. 2 §, 7 kap. 1 och 4 §§ samt 9 kap. 1 § och i övrigt den 1 januari 2015.


Ändring 2014:271
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 18 §; nya 3 kap. 7 a §, 7 kap. 13, 14, 15 §§; rubr. närmast före 7 kap. 13 §
Ikraftträdande: 2014-06-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221
Rubrik: Lag (2014:271) om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Ändring 2014:578
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 1, 2 §§
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280
Rubrik: Lag (2014:578) om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Ändring 2015:251
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2015-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:53, bet. 2014/15:NU15, rskr. 2014/15:172
Rubrik: Lag (2015:251) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
2. Bestämmelsen tillämpas första gången för det räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller närmast därefter.


Ändring 2016:118
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130
Rubrik: Lag (2016:118) om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Ändring 2017:747
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 1, 2 §§
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Rubrik: Lag (2017:747) om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Ändring 2017:1029
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. rubr. närmast före 6 kap. 1 b §; ändr. 6 kap. 1 a §, rubr. närmast före 6 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:202, bet. 2017/18:NU7, rskr. 2017/18:23, direktiv 2009/28/EG
Rubrik: Lag (2017:1029) om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Ändring 2017:1034
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20
Rubrik: Lag (2017:1034) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.

Ändring 2018:726
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Rubrik: Lag (2018:726) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
SFS 2005:403

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2005-06-02

Först inlagd:
2005-06-14

Senast ändrad:
2018-06-08

Uppdaterad:
t.o.m.SFS 2018:726