Länk till EU:s officiella tidning (autentisk version):
EUT L 282, 20.10.1998, s. 12-54
Länk till originaldokument i PDF-format (källa:EU:s officiella tidning)
 EUT L 282, 20.10.1998, s. 12-54


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2247/98 av den 13 oktober 1998 om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2455/92 om export och import av vissa farliga kemikalier (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2455/92 av den 23 juli 1992 om export och import av vissa farliga kemikalier (1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1237/97 (2), särskilt artikel 11.2 i denna, och

av följande skäl:

Genom förordning (EEG) nr 2455/92 upprättas ett anmälnings- och informationssystem för import från och export till tredje land av vissa farliga kemikalier. Vissa av dessa kemikalier omfattas av det internationella förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats (PIC, "prior informed consent"), som upprättats av Förenta nationernas miljöprogram (UNEP) och livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

I förordning (EEG) nr 2455/92 föreskrivs vidare att gemenskapen skall delta i det internationella förfarandet med anmälning och förhandsgodkännande sedan information lämnats.

Enligt artikel 5.3 i förordning (EEG) nr 2455/92 skall bl.a. bilaga II till den förordningen innehålla en förteckning över kemikalier som omfattas av det internationella PIC-förfarandet, en förteckning över de länder som deltar i PIC-programmet och importländernas PIC-beslut.

Enligt artikel 11.2 i förordning (EEG) nr 2455/92 skall bilaga II ändras, när UNEP och FAO genomför ändringar av förteckningen över de kemikalier som omfattas av det internationella PIC-förfarandet och av importländernas PIC-beslut.

Eftersom ett antal sådana ändringar har genomförts, är det i enlighet med artikel 11 i förordning (EEG) nr 2455/92 nödvändigt att ändra bilaga II till den förordningen.

Eftersom det är önskvärt att ge ytterligare information till exportörer, är även tillfälliga PIC-beslut tabellerade för de deltagande importländerna.

Denna förordning är förenlig med yttrandet från den kommitté som upprättats enligt artikel 29 i rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (3), senast ändrad genom kommissionens direktiv 97/69/EG (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till denna förordning skall ersätta bilaga II till förordning (EEG) nr 2455/92.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft en månad efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 oktober 1998.

På kommissionens vägnar

Ritt BJERREGAARD

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 251, 29.8.1992, s. 13.

(2) EGT L 173, 1.7.1997, s. 37.

(3) EGT L 196, 16.8.1967, s. 1.

(4) EGT L 343, 13.12.1998, s. 19.

BILAGA

"BILAGA II

Informationen i denna bilaga baserar sig på PIC-cirkulär VI - juli 1997 och uppdateringen av PIC-cirkulär VI - januari 1998

1. Förteckning över kemikalier som omfattas av det internationella PIC-förfarandet

Följande kemikalier har införts i PIC-förfarandet till följd av kontrollåtgärder som rapporterats av de deltagande länderna.

För Grupp I avser de rapporterade kontrollåtgärderna användning som bekämpningsmedel (enligt definition av FAO/UNEP). För Grupp II, avser kontrollåtgärderna industriell användning.

UNEP/FAO (IRPTC) har sammanställt beslutsunderlag (DGDs - "Decision Guidance documents") för att hjälpa länderna att fatta beslut om import av dessa kemikalier. Beslutsunderlagen är emellertid inte den enda information länderna tar hänsyn till när de fattar beslut om import. Därför hänvisar importbeslutet inte nödvändigtvis till de användningsområden som nämns i UNEP/FAO:s beslutsunderlag.

Efter det att uppdateringen av PIC-cirkulär VI och VII distribuerats har följande nya kemikalier kommit att omfattas av PIC-förfarandet: captafol, fosfamidon, hexaklorbensen, klorbensilat, lindan, metamidofos, metylparation, monokrotofos, paration, pentaklorfenol och 2,4,5-T.

>Plats för tabell>

2. Förteckning över länder som deltar i PIC-förfarandet

Afghanistan (*)

Albanien

Algeriet

Andorra (*)

Angola

Antigua och Barbuda

Argentina

Armenien (*)

Australien

Azerbajdzjan (*)

Bahamas

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belize

Benin

Bhutan

Bolivia

Bosnien-Hercegovina

Botswana

Brasilien

Brunei (*)

Bulgarien

Burkina Faso

Burundi

Centralafrikanska republiken

Chile

Colombia

Comorerna

Cook Islands

Costa Rica

Cypern

Demokratiska Folkrepubliken Korea (*)

Demokratiska republiken Kongo

Djibouti (*)

Dominica

Dominikanska republiken

Ecuador

Egypten

Ekvatorialguinea (*)

El Salvador

Elfenbenskusten

Eritrea (*)

Estland

Etiopien

Europeiska unionen (dess medlemsstater och medlemmar i EES-avtalet) (2)

Fiji

Filippinerna

Förenade Arabemiraten

Gabon (*)

Gambia

Georgien

Ghana

Grenada

Guatemala

Guinea

Guinea-Bissau (*)

Guyana (*)

Haiti

Honduras

Indien

Indonesien

Irak

Iran

Israel

Jamaica

Japan

Jordanien

Jugoslavien (*)

Kambodja (*)

Kamerun

Kanada

Kap Verde

Kazakstan

Kenya

Kina

Kirgizistan (*)

Kiribati (*)

Kongo

Kroatien (*)

Kuba

Kuwait

Laos (*)

Lesotho

Lettland

Libanon

Liberia

Libyen

Litauen

Madagaskar

Makedonien (*)

Malawi

Malaysia

Maldiverna (*)

Mali

Malta

Marocko

Marshallöarna (*)

Mauretanien

Mauritius

Mexiko

Mikronesien (*)

Moçambique

Moldova

Monaco (*)

Mongoliet

Myanmar

Namibia (*)

Nauru (*)

Nepal

Nicaragua

Niger

Nigeria

Nya Zeeland

Oman

Pakistan

Panama

Papua Nya Guinea

Paraguay

Peru

Polen (*)

Qatar

Republiken Kongo

Republiken Korea

Rumänien

Rwanda

Ryssland

Saint Christopher och Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent och Grenadinerna

Salomonöarna

Samoa

San Marino (*)

São Tomé och Príncipe

Saudiarabien

Schweiz

Senegal

Seychellerna (*)

Sierra Leone

Singapore (*)

Slovakien

Slovenien (*)

Somalia (*)

Sri Lanka

Sudan

Surinam

Swaziland (*)

Sydafrika (*)

Syrien

Tadzjikistan

Tanzania

Tchad

Thailand

Tjeckien (1)

Togo

Tonga

Trinidad och Tobago

Tunisien

Turkiet

Turkmenistan (*)

Tuvalu (*)

Uganda

Ukraina (*)

Ungern

Uruguay

USA

Uzbekistan

Vanuatu

Vatikanstaten (*)

Venezuela

Vietnam

Vitryssland (*)

Yemen (*)

Zaire

Zambia

Zimbabwe

(*) Dessa länder har ännu inte utsett en ansvarig myndighet.

(1) Endast kontaktcenter.

(2) Medlemsstater i Europeiska unionen: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike.

Medlemmar i EES-avtalet: Europeiska unionen, Island, Liechtenstein och Norge.

3. Deltagande länders beslut

De meddelade besluten är slutgiltiga, ifall de inte är angivna som tillfälliga.

>Plats för tabell>

(EG) 2247/98

31998R2247
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
1998-10-13

Uppdaterad:
t.o.m.

-