Länk till EU:s officiella tidning (autentisk version):
EUT L 315, 19.11.1997, s. 13-14
Länk till originaldokument i PDF-format (källa:EU:s officiella tidning)
 EUT L 315, 19.11.1997, s. 13-14


KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/64/EG av den 10 november 1997 om anpassning till tekniska framsteg för fjärde gången av bilaga I till rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (lampoljor) (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/16/EG (2), särskilt artikel 2a i detta, införd genom rådets direktiv 89/678/EEG (3), och

med beaktande av följande:

Genom rådets direktiv 89/677/EEG (4), varigenom direktiv 76/769/EEG ändrades för åttonde gången, förbjöds användningen av vissa farliga ämnen och preparat i prydnadsföremål, trolleri- och skämtartiklar samt spel.

Det har sedan dess blivit känt att vissa av dessa farliga ämnen och preparat i form av oljor som är klassade som farliga att inandas, i synnerhet när de är färgade, innebär en risk för människors hälsa och särskilt då för små barn, speciellt när de används i prydnadslampor.

Saluföring av sådana färgade oljor för användning i prydnadslampor bör begränsas.

De restriktioner för saluföringen av sådana färgade oljor som anges i detta direktiv tar hänsyn till nu tillgängliga vetenskapliga och tekniska kunskaper om säkrare alternativ.

Detta direktiv påverkar inte den gemenskapslagstiftning som fastställer minimikrav för skydd för arbetstagare enligt rådets direktiv 89/391/EEG (5) eller andra direktiv som utgår från detta, särskilt rådets direktiv 90/394/EEG (6).

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiven om avskaffandet av tekniska handelshinder för farliga ämnen och preparat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 76/769/EEG anpassas härmed till den tekniska utvecklingen enligt bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juni 1998, och de skall genast underrätta kommissionen om detta. Dessa bestämmelser skall börja tillämpas den 31 december 1998.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 november 1997.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 262, 27.9.1976, s. 24.

(2) EGT L 116, 6.5.1997, s. 31.

(3) EGT L 398, 30.12.1989, s. 24.

(4) EGT L 398, 30.12.1989, s. 19.

(5) EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.

(6) EGT L 196, 26.7.1990, s. 1.

BILAGA

I bilaga I till direktiv 76/769/EEG skall punkt 3 ersättas med följande punkt:

>Plats för tabell>

Dir 97/64/EG

31997L0064
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
1997-11-10

Uppdaterad:
t.o.m.

-