Länk till EU:s officiella tidning (autentisk version):

Länk till originaldokument i PDF-format (källa:EU:s officiella tidning)
 


KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 19 mars 1991 om ändring för femte gången av bilagan till rådets direktiv 79/117/EEG om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används (91/188/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 79/117/EEG av den 21 december 1978 om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används(1), särskilt artikel 6 i detta, senast ändrat genom direktiv 90/533/EEG(2), och

med beaktande av följande:

Vetenskapliga och tekniska framsteg medför att vissa ändringar måste göras i bilagan till direktiv 79/117/EEG.

Det finns skäl att upphäva de återstående tidsbegränsade undantagen från förbuden i direktivet, eftersom mindre farliga behandlingsmetoder nu finns att tillgå.

Samtliga medlemsstater har meddelat kommissionen att de inte kommer att eller inte längre avser att utnyttja dessa undantag.

De åtgärder som föreskrivs genom detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I del A, "Kvicksilverföreningar", i bilagan till direktiv 79/117/EEG skall texten i andra spalten utgå.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den 31 mars 1992 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När medlemsstaterna beslutar om dessa åtgärder skall en hänvisning ske till detta direktiv. Hänvisningen kan också lämnas samtidigt med offentliggörandet. Hur hänvisningen skall lämnas beslutas av medlemsstaterna.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 mars 1991.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRY

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 36

(2) EGT nr L 296, 27.10.1990, s. 63.

Dir 91/188/EEG

31991L0188
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
1991-03-19

Uppdaterad:
t.o.m.

-