Länk till EU:s officiella tidning (autentisk version):
EUT L 155, 11.6.2011, s. 176-205
Länk till originaldokument i PDF-format (källa:EU:s officiella tidning)
 EUT L 155, 11.6.2011, s. 176-205
Länkar till konsoliderade dokument i PDF-format (källa:Eur-lex)
 Konsoliderad utgåva från 2013-07-01


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 547/2011

av den 8 juni 2011

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller märkningskrav för växtskyddsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artikel 65.1, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 ska märkningskraven i artikel 16 i rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (2) och i bilagorna IV och V till det direktivet fortsätta att gälla enligt förordning (EG) nr 1107/2009.

(2)

För tillämpningen av förordning (EG) nr 1107/2009 måste man därför anta en förordning som omfattar dessa märkningskrav för växtskyddsmedel tillsammans med eventuella nödvändiga ändringar, t.ex. uppdaterade hänvisningar.

(3)

Det bör införas bestämmelser om återanvändning av förpackningar och om växtskyddsmedel som ska användas vid experiment eller tester i forsknings- eller utvecklingssyfte.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Märkningen av växtskyddsmedel ska uppfylla kraven i bilaga I och i tillämpliga fall innehålla de standardfraser för särskilda risker för människors eller djurs hälsa eller för miljön som anges i bilaga II och de standardfraser för säkerhetsföreskrifter för skyddet av människors eller djurs hälsa eller av miljön som anges i bilaga III.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 juni 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 juni 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.


BILAGA I

MÄRKNINGSKRAV SOM AVSES I ARTIKEL 1

1.

Varje förpackning för växtskyddsmedel ska tydligt och outplånligt vara märkt med följande upplysningar:

a)

Växtskyddsmedlets handelsnamn eller beteckning.

b)

Namn och adress för innehavaren av produktgodkännandet samt växtskyddsmedlets godkännandenummer och, i förekommande fall, namn och adress för den som är ansvarig för den slutliga förpackningen och märkningen eller för den slutliga märkningen av växtskyddsmedlet.

c)

Namn på varje verksamt ämne, uttryckt i enlighet med bestämmelserna i artikel 10.2.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG (1), med tydligt angivande av det kemiska namnet. Namnet ska överensstämma med förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (2) eller, om ämnet inte finns upptaget där, med dess ISO-namn. Om ISO-namn saknas ska det verksamma ämnet anges med sin kemiska beteckning i enlighet med IUPAC-reglerna.

d)

Koncentrationen av varje verksamt ämne uttryckt i

i)

viktprocent och g/kg för fasta ämnen, aerosoler, flyktiga vätskor (kokpunkt högst 50 °C) eller viskösa vätskor (nedre gräns 1 Pa s vid 20 °C),

ii)

viktprocent och g/l för andra vätskor/gelberedningar,

iii)

volymprocent och viktprocent för gaser.

Om det verksamma ämnet är en mikroorganism ska halten uttryckas i antalet aktiva enheter per volym- eller viktenhet, eller på annat vis som är relevant för mikroorganismen, t.ex. kolonibildande enheter per gram (cfu/g).

e)

Växtskyddsmedlets nettomängd angiven i g eller kg för fasta beredningar; g, kg, ml eller l för gaser samt ml eller l för vätskeberedningar.

f)

Beredningens satsnummer och produktionsdatum.

g)

Information om första hjälpen.

h)

I tillämpliga fall särskilda risker för människors eller djurs hälsa eller för miljön, i form av standardfraser som den behöriga myndigheten valt ur bilaga II.

i)

I tillämpliga fall säkerhetsföreskrifter för skyddet av människors eller djurs hälsa eller av miljön, i form av standardfraser som den behöriga myndigheten valt ur bilaga III.

j)

Växtskyddsmedlets verkan (t.ex. insekticid, tillväxtreglerande medel, herbicid och fungicid) och verkningsmekanism.

k)

Typ av preparat (sprutpulver, emulsionskoncentrat osv.).

l)

Godkända användningsområden för växtskyddsmedlet samt särskilda jordbruks-, växtskydds- och miljöförhållanden som medför att medlet antingen får användas eller inte får användas.

m)

Bruksanvisning, användningsvillkor och dosering, inklusive i tillämpliga fall den maximala dosen per hektar per applicering och det maximala antalet appliceringar per år. Doseringen uttrycks i metriska enheter för varje användningsområde som godkännandet omfattar.

n)

I förekommande fall den tid som ska förflyta mellan sista appliceringen och

i)

sådd eller plantering av den gröda som ska skyddas,

ii)

sådd eller plantering av efterföljande grödor,

iii)

människors och djurs tillträde till den behandlade grödan,

iv)

skörd,

v)

användning eller konsumtion.

o)

Uppgifter om möjlig fytotoxicitet, sortens känslighet samt eventuella andra direkta eller indirekta negativa sidoeffekter på växter eller växtprodukter, samt uppgifter om den tid som ska förflyta mellan applicering och sådd eller plantering av

-

grödan i fråga, eller

-

efterföljande och angränsande grödor.

p)

Texten "Läs medföljande anvisningar före användningen", om produkten åtföljs av ett sådant informationsblad som avses i punkt 2.

q)

Anvisningar om lämpliga lagringsförhållanden och anvisningar för säkert bortskaffande av växtskyddsmedlet och förpackningen.

r)

Vid behov sista användningsdag vid normala lagringsförhållanden.

s)

Förbud mot återanvändning av förpackningen, utom för innehavaren av produktgodkännandet och på villkor att förpackningen är särskilt avsedd att återanvändas av innehavaren av produktgodkännandet.

t)

All information som ska anges i produktgodkännandet i enlighet med artikel 31, 36.3, 51.5 eller 54 i förordning (EG) nr 1107/2009.

u)

De användarkategorier som får använda växtskyddsmedlet, om användningen är begränsad till vissa användarkategorier.

2.

Om utrymmet på förpackningen inte räcker till får uppgifterna i punkt 1 m, n, o q, r och t lämnas på ett separat informationsblad, som åtföljer förpackningen. Ett sådant informationsblad ska anses som en del av märkningen.

3.

Märkningen på ett växtskyddsmedels förpackning får inte i något fall innehålla uppgifter av typen "inte giftig", "oskadlig" eller liknande. Märkningen får dock innehålla upplysningar om att växtskyddsmedlet får användas när bin eller andra icke-målarter är aktiva eller när grödor eller ogräs blommar eller andra liknande formuleringar för att skydda bin, eller formuleringar med liknande information om skydd av bin eller andra icke-målarter, om det uttryckligen anges i godkännandet att användning under sådana förhållanden är tillåten.

4.

Medlemsstaterna får kräva att växtskyddsmedel som släpps ut på marknaden inomderas territorier märks på deras nationella språk.

5.

Genom undantag från punkt 1 behöver märkning och förpackning av växtskyddsmedel som ska användas vid experiment eller tester i forsknings- eller utvecklingssyfte enligt artikel 54 i förordning (EG) nr 1107/2009 endast uppfylla kraven i punkt 1 b, c, d, j och k i denna bilaga. Märkningen ska innehålla den information som krävs enligt det tillstånd för försöksändamål som avses i artikel 54.1 i förordning (EG) nr 1107/2009 samt texten "Produkt avsedd för försöksändamål, inte helt karakteriserad, hanteras med största varsamhet".


(1)  EGT L 200, 30.7.1999, s. 1.

(2)  EUT L. 353, 31.12.2008, s. 1.


BILAGA II

STANDARDFRASER FÖR SÄRSKILDA RISKER FÖR MÄNNISKORS ELLER DJURS HÄLSA ELLER FÖR MILJÖN SOM AVSES I ARTIKEL 1

INLEDNING

Följande standardfraser är avsedda att komplettera de fraser som anges i direktiv 1999/45/EG och som gäller växtskyddsmedel. Bestämmelserna i det direktivet ska också tillämpas på växtskyddsmedel som innehåller mikroorganismer (inklusive virus) som verksamma ämnen. Märkningen av produkter som innehåller mikroorganismer (inklusive virus) som verksamma ämnen ska också avspegla de bestämmelser om test avseende hudsensibilisering och sensibilisering genom inandning som anges i del B i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 544/2011 (1) och del B i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 545/2011 (2).

Standardfraserna för särskilda risker påverkar inte tillämpningen av bilaga I.

1.   Standardfraser för särskilda risker

1.1.   Särskilda risker för människor (RSh)

RSh 1

BG

:

???????? ??? ??????? ? ?????.

ES

:

Tķxico en contacto con los ojos.

CS

:

Toxickũ pri styku s ocima.

DA

:

Giftig ved kontakt med øjnene.

DE

:

Giftig bei Kontakt mit den Augen.

ET

:

Mürgine silma sattumisel.

EL

:

?????? ???? ????? ?? ????? ?? ?? ?????.

EN

:

Toxic by eye contact.

FR

:

Toxique par contact oculaire.

IT

:

Tossico per contatto oculare.

LV

:

Toksisks nonakot saskare ar acim.

LT

:

Toksiska patekus i akis.

HU

:

Szemmel érintkezve mérgezo.

MT

:

Tossiku meta jmiss ma' l-ghajnejn.

NL

:

Giftig bij oogcontact.

PL

:

Dziala toksycznie w kontakcie z oczami.

PT

:

Tķxico por contacto com os olhos.

RO

:

Toxic în contact cu ochii!

SK

:

Jedovatũ pri kontakte s ocami.

SL

:

Strupeno v stiku z ocmi.

FI

:

Myrkyllistä joutuessaan silmään.

SV

:

Giftigt vid kontakt med ögonen.

RSh 2

BG

:

???? ?? ??????? ??????????????????.

ES

:

Puede causar fotosensibilizaciķn.

CS

:

Muze vyvolat fotosenzibilizaci.

DA

:

Kan give overfølsomhed over for sollys/UV-stråling.

DE

:

Sensibilisierung durch Licht möglich.

ET

:

Võib põhjustada valgussensibiliseerimist.

EL

:

?????? ?? ?????????? ???????????????????.

EN

:

May cause photosensitisation.

FR

:

Peut entraîner une photosensibilisation.

IT

:

Puō causare fotosensibilizzazione.

LV

:

Var izraisit fotosensibilizaciju.

LT

:

Gali sukelti fotosensibilizacija.

HU

:

Fényérzékenységet okozhat.

MT

:

Jista' jikkawza fotosensitizzazzjoni.

NL

:

Kan fotosensibilisatie veroorzaken.

PL

:

Moze powodowac nadwrazliwosc na swiatlo.

PT

:

Pode causar fotossensibilizaįão.

RO

:

Poate cauza fotosensibilitate!

SK

:

Môze spôsobit fotosenzibilizáciu.

SL

:

Lahko povzroci preobcutljivost na svetlobo.

FI

:

Voi aiheuttaa herkistymistä valolle.

SV

:

Kan orsaka överkänslighet för solljus/UV-strålning.

RSh 3

BG

:

????????? ? ?????? ????????? ????????? ?? ?????? ? ?????, ????????? ? ????????? ????????? ???????????.

ES

:

El contacto con los vapores provoca quemaduras de la piel y de los ojos; el contacto con el producto líquido provoca congelaciķn.

CS

:

Pri styku s parami zpusobuje poleptání kuze a ocí a pri styku s kapalinou zpusobuje omrzliny.

DA

:

Kontakt med dampe giver ætsninger på hud og øjne, og kontakt med væske giver forfrysninger.

DE

:

Kontakt mit Dämpfen verursacht Verätzungen an Haut und Augen und Kontakt mit der Flüssigkeit verursacht Erfrierungen.

ET

:

Kokkupuude auruga põhjustab põletushaavu nahale ja silmadele ning kokkupuude vedelikuga põhjustab külmumist.

EL

:

?? ????? ?????? ?? ??????????? ????????? ??? ????? ??? ??? ??????? ????? ?? ?? ???? ?????? ?? ?????????? ????-????????.

EN

:

Contact with vapour causes burns to skin and eyes and contact with liquid causes freezing.

FR

:

Le contact avec les vapeurs peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux; le contact avec le gaz liquide peut causer des engelures.

IT

:

Il contatto con il vapore puō causare ustioni della pelle e bruciori agli occhi; il contatto con il liquido puō causare congelamento.

LV

:

Saskare ar tvaikiem izraisa adas un acu apdegumus un saskare ar skidrumu izraisa apsaldejumus.

LT

:

Garai sukelia odos ir akiu nudegima, skystis- nusalima.

HU

:

Az anyag gozével valķ érintkezés a bor és a szem égési sérülését okozhatja, illetve a folyadékkal valķ érintkezés fagyást okozhat.

MT

:

Kuntatt mal-fwar jikkawza hruq fil-gilda u fl-ghajnejn filwaqt li kuntatt mal-likwidu jikkawza iffrizar.

NL

:

Contact met de damp veroorzaakt brandwonden aan huid en ogen; contact met de vloeistof veroorzaakt bevriezing.

PL

:

Kontakt z oparami powoduje poparzenia skķry i oczu, kontakt z ciecza powoduje zamarzanie.

PT

:

O contacto com vapores do produto provoca queimadura na pele e nos olhos; o contacto com o produto líquido provoca congelaįão.

RO

:

Contactul cu vaporii cauzeaza arsuri ale pielii ?i ochilor, iar contactul cu lichidul cauzeaza degeraturi!

SK

:

Pri kontakte s parou spôsobuje popáleniny pokozky a ocí a kontakt s kvapalinou spôsobuje omrzliny.

SL

:

Stik s hlapi povzroca opekline koze in oci, stik s tekocino povzroca ozebline.

FI

:

Kosketus höyryyn voi aiheuttaa palovammoja iholle ja silmiin ja kosketus nesteeseen paleltumavammoja.

SV

:

Kontakt med ångor orsakar frätskador på hud och ögon, kontakt med vätska orsakar förfrysningsskador.

1.2.   Särskilda risker för miljön (RSe)

Inga.

2.   Kriterier för användning av standardfraser för särskilda risker

2.1.   Kriterier för användning av standardfraser som rör människor

RSh 1

Giftigt vid kontakt med ögonen

Frasen ska användas i de fall ett ögonirritationstest, utfört enligt del A punkt 7.1.5 i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 545/2011, har visat uppenbara tecken på systemtoxicitet (t.ex. kolinesterashämning) eller dödlighet hos försöksdjur, vilket troligen beror på att det verksamma ämnet har absorberats genom slemhinnan i ögat. Riskfrasen ska även användas om det hos människor finns tecken på systemtoxicitet efter kontakt med ögonen.

I dessa fall ska ögonskydd föreskrivas i enlighet med de allmänna bestämmelserna i bilaga III.

RSh 2

Kan orsaka överkänslighet för solljus/UV-strålning

Frasen ska användas då det finns klara bevis från försök eller dokumenterad exponering hos människor att produkterna kan orsaka överkänslighet för solljus/UV-strålning. Frasen ska också användas för växtskyddsmedel som innehåller ett visst verksamt ämne eller en viss beredning som kan orsaka överkänslighet för solljus/UV-strålning hos människor, om ämnets koncentration i produkten är 1 % (w/w) eller högre.

I dessa fall ska personliga skyddsåtgärder föreskrivas i enlighet med de allmänna bestämmelserna i bilaga III.

RSh 3

Kontakt med ångor orsakar frätskador på hud och ögon, kontakt med vätska orsakar förfrysningsskador

Frasen ska användas för växtskyddsmedel som är formulerade som flytande gas (t.ex. metylbromidpreparat). I dessa fall ska personliga skyddsåtgärder föreskrivas i enlighet med de allmänna bestämmelserna i bilaga III.

Frasen ska inte användas i de fall då fraserna R34 eller R35 i direktiv 1999/45/EG används.

2.2.   Kriterier för användning av standardfraser som rör miljön

Inga.


(1)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(2)  Se sidan 67 i detta nummer av EUT.


BILAGA III

STANDARDFRASER FÖR SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR SKYDDET AV MÄNNISKORS ELLER DJURS HÄLSA ELLER AV MILJÖN SOM AVSES I ARTIKEL 1

INLEDNING

Följande standardfraser är avsedda att komplettera de fraser som anges i direktiv 1999/45/EG och som gäller växtskyddsmedel. Bestämmelserna i det direktivet ska också tillämpas på växtskyddsmedel som innehåller mikroorganismer (inklusive virus) som verksamma ämnen. Märkningen av produkter som innehåller mikroorganismer (inklusive virus) som verksamma ämnen ska också avspegla de bestämmelser om test avseende hudsensibilisering och sensibilisering genom inandning som anges i del B i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 544/2011 och del B i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 545/2011.

Standardfraserna för säkerhetsföreskrifter påverkar inte tillämpningen av bilaga I.

1.   Allmänna bestämmelser

Alla växtskyddsmedel ska märkas med följande fras och vid behov kompletteras med texten inom parentes:

SP 1

BG

:

?? ?? ?? ?????????? ?????? ? ???? ??????? ??? ? ???????? ????????. (?? ?? ?? ???????? ???????????? ??????? ? ??????? ?? ???????????? ????/?? ?? ??????? ??????????? ???? ??????? ?????? ?? ????? ??? ??????.).

ES

:

No contaminar el agua con el producto ni con su envase. [No limpiar el equipo de aplicaciķn del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminaciķn a través de los sistemas de evacuaciķn de aguas de las explotaciones o de los caminos.]

CS

:

Neznecistujte vody prípravkem nebo jeho obalem. (Necistete aplikacní zarízení v blízkosti povrchovũch vod/Zabrante kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

DA

:

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. [Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje].

DE

:

Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/Indirekte Einträge über Hofund Straßenabläufe verhindern.)

ET

:

Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazhide).

EL

:

??? ???????? ?? ???? ?? ?? ?????? ? ?? ?????????? ???. [?? ??? ??????? ??? ????????? ????????? ????? ?? ??????????? ?????/?? ?????????? ? ??????? ???? ??? ?????????? ??????????? ??? ??? ??????????? ?????????? ??? ???? ???????.]

EN

:

Do not contaminate water with the product or its container (Do not clean application equipment near surface water/Avoid contamination via drains from farmyards and roads).

FR

:

Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application prčs des eaux de surface./ Éviter la contamination via les systčmes d'évacuation des eaux ā partir des cours de ferme ou des routes.]

IT

:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimitā delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

LV

:

Nepiesarnot udeni ar augu aizsardzibas lidzekli un ta iepakojumu/ netirit smidzinasanas tehniku udenstilpju un udenstecu tuvuma/izsargaties no piesarnosanas caur drenazu no pagalmiem un celiem.

LT

:

Neuztersti vandens augalu apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purskimo irenginiu salia pavirsinio vandens telkiniu/ vengti tarsos per drenaza is sodybu ar nuo keliu).

HU

:

A termékkel vagy annak tartályával ne szennyezze a vizeket. (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében/kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévo vízelvezetokön keresztül valķ szennyezodést).

MT

:

Tikkontaminax ilma bil-prodott jew il-kontenitur tieghu (Tnaddafx apparat li jintuza ghall-applikazzjoni qrib ilma tax-xita/Ara li ma jkunx hemm kontaminazzjoni minn btiehi u toroq).

NL

:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. [Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater/Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.]

PL

:

Nie zanieczyszczac wķd produktem lub jego opakowaniem (Nie myc aparatury w poblizu wķd powierzchniowych/Unikac zanieczyszczania wķd poprzez rowy odwadniajace z gospodarstw i drķg).

PT

:

Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. [Não limpar o equipamento de aplicaįão perto de águas de superfície./Evitar contaminaįões pelos sistemas de evacuaįão de águas das exploraįões agrícolas e estradas.]

RO

:

A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul sau (a nu se cura?a echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafa?a/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!

SK

:

Neznecistujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Necistite aplikacné zariadenie v blízkosti povrchovũch vôd/Zabránte kontaminácii prostredníctvom odtokovũch kanálov z polnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SL

:

S sredstvom ali njegovo embalazo ne onesnazevati vode. (Naprav za nanasanje ne cistiti ali izplakovati v blizini povrsinskih voda./Prepreciti onesnazenje preko drenaznih in odtocnih jarkov na kmetijskih zemljiscih in cestah.)

FI

:

Älä saastuta vettä tuotteella tai sen pakkauksella. (Älä puhdista levityslaitteita pintaveden lähettyvillä./Vältä saastumista piha- ja maantieojien kautta.)

SV

:

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)

2.   Särskilda säkerhetsföreskrifter

2.1.   Säkerhetsföreskrifter för användare (SPo)

Allmänna bestämmelser

1.

Medlemsstaterna får precisera lämplig personlig skyddsutrustning för användare och föreskriva att vissa delar av denna utrustning ska användas (t.ex. överdragskläder, förkläde, handskar, rejäla skor, gummistövlar, ansiktsskydd, visir, tätslutande skyddsglasögon, skyddshuva eller skyddsmask av angiven typ). Sådana kompletterande säkerhetsföreskrifter ska användas utan att det påverkar tillämpningen av de standardfraser som gäller enligt direktiv 1999/45/EG.

2.

Medlemsstaterna får dessutom precisera särskilda moment som kräver särskild skyddsutrustning, t.ex. blandning, påfyllning eller hantering av det outspädda medlet, applicering eller sprutning av det utspädda medlet, hantering av nybehandlat material, t.ex. växter eller jord, eller vistelse i nybehandlade områden.

3.

Medlemsstaterna får lägga till specifikationer för tekniska kontrollåtgärder, t.ex. följande:

-

Ett slutet system ska användas när bekämpningsmedlet överförs från sin behållare till spruttanken.

-

Användaren ska arbeta i en sluten hytt (med luftkonditionering/luftfiltreringssystem) vid besprutning.

-

Tekniska kontrollåtgärder får ersätta personlig skyddsutrustning om de ger ett lika gott eller bättre skydd.

Särskilda bestämmelser

SPo 1

BG

:

??? ??????? ? ??????, ????? ?? ?? ???????? ???????? ??? ???? ????? ? ???? ???? ?????? ?? ?? ????? ?????? ? ????.

ES

:

En caso de contacto con la piel, elimínese primero el producto con un paņo seco y después lávese la piel con agua abundante.

CS

:

Po zasazení kuze prípravek nejdríve odstrante pomocí suché látky a poté kuzi opláchnete velkũm mnozstvím vody.

DA

:

Efter kontakt med huden, fjern først produktet med en tør klud og vask derefter med rigeligt vand.

DE

:

Nach Kontakt mit der Haut zuerst das Mittel mit einem trockenen Tuch entfernen und dann die Haut mit reichlich Wasser abspülen.

ET

:

Nahaga kokkupuutel kõigepealt eemaldada vahend kuiva lapiga ning seejärel pesta nahka rohke veega.

EL

:

?????? ??? ????? ?? ?? ?????, ????????? ????? ?? ????? ? ?? ??? ?????? ???? ??? ??? ???????? ????????? ?? ????? ?? ?????? ????.

EN

:

After contact with skin, first remove product with a dry cloth and then wash the skin with plenty of water.

FR

:

Aprčs contact avec la peau, éliminer d'abord le produit avec un chiffon sec, puis laver la peau abondamment ā l'eau.

IT

:

Dopo il contatto con la pelle, rimuovere il prodotto con un panno asciutto e quindi lavare abbondantemente con acqua.

LV

:

Pec saskares ar adu, vispirms notirit augu aizsardzibas lidzekli no adas ar sausu dranu un pec tam mazgat adu ar lielu udens daudzumu.

LT

:

Patekus ant odos, pirmiausia nuvalyti sausu audiniu, po to gerai nuplauti vandeniu.

HU

:

Borrel valķ érintkezés esetén eloször száraz ruhával távolítsa el a terméket, majd a szennyezodött bort bo vízzel mossa le.

MT

:

Wara kuntatt mal-gilda, l-ewwel nehhi l-prodott b'xoqqa niexfa u mbghad ahsel il-gilda b'hafna ilma.

NL

:

Na contact met de huid moet u eerst het gewasbeschermingsmiddel met een droge doek verwijderen en daarna de huid met veel water wassen.

PL

:

Po kontakcie ze skķra najpierw usunac produkt sucha szmatka, a nastepnie przemyc skķre duza iloscia wody.

PT

:

Em caso de contacto com a pele, remover primeiro o produto com um pano seco e, em seguida, lavar a pele com muita água.

RO

:

Daca produsul vine în contact cu pielea, îndeparta?i produsul cu un material uscat ?i apoi spala?i cu multa apa!

SK

:

Po kontakte s pokozkou najskôr odstránte prípravok suchou tkaninou a potom opláchnite velkũm mnozstvom vody.

SL

:

Ob stiku s kozo odstraniti sredstvo s suho krpo in sprati kozo z obilo vode.

FI

:

Ihokosketuksen jälkeen tuote pyyhitään aluksi pois kuivalla kankaalla ja sitten iho pestään runsaalla vedellä.

SV

:

Efter kontakt med huden, avlägsna först produkten med en torr trasa och tvätta sedan med mycket vatten.

SPo 2

BG

:

?????? ??????? ??????? ?? ?? ?????? ???? ????????.

ES

:

Lávese toda la ropa de protecciķn después de usarla.

CS

:

Veskerũ ochrannũ odev po pouzití vyperte.

DA

:

Vask alle personlige værnemidler efter brug.

DE

:

Die gesamte Schutzkleidung muss nach Gebrauch gewaschen werden.

ET

:

Peale kasutamist kogu kaitseriietus pesta.

EL

:

????????? ???? ??? ?????????????? ?????????? ???? ?? ?????.

EN

:

Wash all protective clothing after use.

FR

:

Laver tous les équipements de protection aprčs utilisation.

IT

:

Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

LV

:

Pec lietosanas izmazgat visu aizsargterpu.

LT

:

Po darbo isskalbti visus apsauginius drabuzius.

HU

:

Használat után minden védoruházatot ki kell mosni.

MT

:

Ahsel l-ilbies protettiv wara li-tuza.

NL

:

Was alle beschermende kleding na gebruik.

PL

:

Uprac odziez ochronna po uzyciu.

PT

:

Depois da utilizaįão do produto, lavar todo o vestuário de protecįão.

RO

:

A se spala toate echipamentele de protec?ie dupa utilizare!

SK

:

Ochrannũ odev po aplikácii ocistite.

SL

:

Po uporabi oprati vso zascitno obleko.

FI

:

Kaikki suojavaatteet pestävä käytön jälkeen.

SV

:

Tvätta alla skyddskläder efter användning.

SPo 3

BG

:

???? ????????? ?? ???????? ?? ?? ?? ?????? ???? ? ??????????? ???? ?? ?? ??????? ?????????.

ES

:

Tras el inicio de la combustiķn del producto, abandķnese inmediatamente la zona tratada sin inhalar el humo.

CS

:

Po vznícení prípravku nevdechujte kour a ihned opustte osetrovanũ prostor.

DA

:

Efter antænding af produktet, undgå at indånde røgen og forlad det behandlede område øjeblikkeligt.

DE

:

Nach Anzünden des Mittels Rauch nicht einatmen und die behandelte Fläche sofort verlassen.

ET

:

Peale vahendi süttimist suitsu mitte sisse hingata ning käideldud alalt otsekohe lahkuda.

EL

:

???? ??? ???????? ??? ????????? ??? ??????????? ??? ????? ??? ?????????????? ?????? ??? ??? ??????? ??????.

EN

:

After igniting the product, do not inhale smoke and leave the treated area immediately.

FR

:

Aprčs déclenchement de la fumigation, ne pas inhaler la fumée et quitter la zone traitée immédiatement.

IT

:

Una volta iniziata la combustione, non inalare il fumo e abbandonare immediatamente la zona trattata.

LV

:

Pec augu aizsardzibas lidzekla aizdedzinasanas, neieelpot dumus un nekavejoties atstat apstradato platibu.

LT

:

Uzsidegus neikvepti dumu ir nedelsiant palikti apdorota plota.

HU

:

A termék meggyújtása után ķvakodjon a keletkezo füst belélegzésétol, és azonnal hagyja el a kezelt területet.

MT

:

Wara li tqabbad il-prodott, tiblax id-duhhan u warrab minnufih mill-post li jkun gie ittrattat.

NL

:

Nadat u het product hebt aangestoken, mag u de rook niet inademen en moet u de behandelde ruimte onmiddellijk verlaten.

PL

:

Po zapaleniu produktu nie wdychac dymu i niezwlocznie opuscic obszar poddany zabiegowi.

PT

:

Depois de iniciada a fumigaįão do produto, não inalar os fumos e sair imediatamente da zona em tratamento.

RO

:

Dupa fumigarea produsului, nu inhala?i fumul ?i parasi?i imediat zona tratata!

SK

:

Po zapálení prípravku, nevdychujte dym a okamzite opustite osetrovanũ priestor.

SL

:

Po zazigu sredstva ne vdihavati dima in takoj zapustiti tretirano obmocje.

FI

:

Tuotteen syttyessä vältettävä savun hengittämistä ja poistuttava käsitellyltä alueelta viipymättä.

SV

:

När produkten antänts, andas inte in röken och lämna det behandlade området genast.

SPo 4

BG

:

?????????? ?? ?? ?????? ?? ??????? ? ??? ???? ?????.

ES

:

El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco.

CS

:

Obal s prípravkem musí bũt otevren ve venkovním prostredí a za sucha.

DA

:

Beholderen skal åbnes udendørs og under tørre forhold.

DE

:

Der Behälter muss im Freien und Trockenen geöffnet werden.

ET

:

Pakend tuleb avada õues ning kuivades tingimustes.

EL

:

?? ?????? ?????? ?? ???????? ??? ??????? ??? ?? ???????? ????????.

EN

:

The container must be opened outdoors and in dry conditions.

FR

:

L'emballage doit ętre ouvert ā l'extérieur par temps sec.

IT

:

L'imballaggio deve essere aperto all'esterno e in condizioni di tempo secco.

LV

:

Iepakojumu atvert arpus telpam un sausos apstaklos.

LT

:

Pakuote atidaryti lauke, esant sausoms oro salygoms.

HU

:

A tartályt csak a szabad levegon, száraz idoben lehet kinyitni.

MT

:

Il-kontenitur ghandu jinfetah f'ambjent miftuh u xott.

NL

:

De verpakking moet buiten, in droge omstandigheden, worden geopend.

PL

:

Opakowanie otwierac na zewnatrz i w suchych warunkach.

PT

:

Abrir a embalagem ao ar livre e com tempo seco.

RO

:

Ambalajul trebuie deschis în aer liber ?i pe vreme uscata!

SK

:

Nádobu otvárajte vonku a za suchého pocasia.

SL

:

Embalazo odpreti na prostem in v suhih razmerah.

FI

:

Pakkaus avattava ulkona kuivissa olosuhteissa.

SV

:

Behållaren måste öppnas utomhus och under torra förhållanden.

SPo 5

BG

:

?? ?? ????????? ???????/?? ?? ?????? ?????/??????????? ?????/??????????? ?? ????????? ?? ????????, ????? ?????? ?? ?? ????? ? ???.

ES

:

Ventilar las zonas/los invernaderos tratados [bien/durante un tiempo especificado/hasta que se haya secado la pulverizaciķn] antes de volver a entrar.

CS

:

Pred opetovnũm vstupem osetrené prostory/skleníky [dukladne /uvedte dobu/ do zaschnutí postrikového nánosu] vyvetrejte.

DA

:

De behandlede områder/drivhuse ventileres [grundigt/eller angivelse af tid/indtil sprøjtemidlet er tørret], før man igen går ind i dem.

DE

:

Vor dem Wiederbetreten ist die behandelte Fläche/das Gewächshaus (gründlich/oder Zeit angeben/bis zur Abtrocknung des Spritzbelages) zu lüften.

ET

:

Õhutada käideldud alad/põhjalikult kasvuhooned/määratletud aja jooksul/enne uuesti sisenemist kuni pihustatud vahendi kuivamiseni.

EL

:

?? ???????? ???? ??????/?? ?????????? ???? ???????????????? ??????????? [??????/? ?? ????????????? ? ??????? ????????/????? ?? ????????? ?? ??????] ???? ??????????.

EN

:

Ventilate treated areas/greenhouses thoroughly/time to be specified/until spray has dried before re-entry.

FR

:

Ventiler [ā fond/ou durée ā préciser/jusqu'au séchage de la pulvérisation] les zones/serres traitées avant d'y accéder.

IT

:

Ventilare [a fondo/per una durata da specificare/fino all'essiccazione dello spray] le zone serre trattate prima di accedervi.

LV

:

Pirms atgriesanas rupigi vedinat apstradatas platibas/siltumnicas (norada laiku) kamer izsmidzinatais skidrums nozuvis.

LT

:

Gerai isvedinti apdorotus plotus/siltnamius (vedinimo laikas turi buti nurodytas). Ieiti i apdorotus plotus leidziama tik visiskai jiems isdziuvus.

HU

:

A kezelt területet/üvegházakat [alaposan/az eloírt idon át/a permet felszáradásáig] szelloztesse az oda valķ visszatérés elott.

MT

:

Halli l-arja tghaddi minn dawk il-postijiet/serer li gew ittrattati sew/specifika t-tul ta' hin/sakemm jinxef il-bexx qabel ma terga' tidhol.

NL

:

Voordat u opnieuw behandelde ruimten/kassen binnengaat, moet u die [grondig ventileren/gedurende (geef de periode aan) ventileren/ventileren tot de spuitvloeistof is opgedroogd].

PL

:

Dokladnie wietrzyc obszar poddany zabiegowi/szklarnie/przez okreslony czas/Przed ponownym wejsciem poczekac do wyschniecia cieczy.

PT

:

Arejar [bem] os locais/estufas tratados [durante (neste caso, precisar o período)/até ā secagem do pulverizado] antes de neles voltar a entrar.

RO

:

A se ventila zonele/serele tratate, în întregime/(sa se specifice timpul necesar)/pâna la uscarea produsului pulverizat, înainte de a reintra!

SK

:

Pred dalsím vstupom dôkladne vyvetrajte osetrovanũ priestor/ skleník tak, aby rozprásenũ roztok prípravku zaschol/ uvedte potrebnũ cas/.

SL

:

Pred ponovnim vstopom temeljito zraciti tretirane povrsine/rastlinjake/ doloci se cas/dokler se naneseno sredstvo ne posusi.

FI

:

Käsitellyt alueet/kasvihuoneet/käsiteltyjä alueita/kasvihuoneita tuuletettava (perusteellisesti/tai täsmennetään tuuletusaika/- kunnes tuote on kuivunut) ennen sinne palaamista.

SV

:

Vädra (omsorgsfullt/eller ange tidsperiod/tills produkten torkat) före vistelse i behandlade utrymmen/växthus.

2.2.   Säkerhetsföreskrifter som rör miljön (SPe)

SPe 1

BG

:

? ??? ???????? ?? ???????????? ????/???????????????? ?????????, ?? ?? ?? ??????? ???? ??? ???? ???????, ???????? (?? ?? ?????? ????????? ???????? ??? ??????? ??????? ???????? ?????? ??????) ?????? ?? (?? ?? ?????? ????? ??? ?????????).

ES

:

Para proteger [las aguas subterráneas/los organismos del suelo], no aplicar este producto ni ningún otro que contenga (precísese la sustancia o la familia de sustancias, según corresponda) más de (indíquese el tiempo o la frecuencia).

CS

:

Za úcelem ochrany podzemních vod/pudních organismo neaplikujte tento ani zádnũ jinũ prípravek obsahující (uvedte úcinnou látku nebo poprípade skupinu úcinnũch látek) déle/více nez (uvedte urcitou lhutu nebo cetnost aplikací).

DA

:

For at beskytte [grundvandet/jordorganismer] må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv navnet på aktivstoffet eller gruppe af aktivstoffer), kun anvendes/ikke anvendes mere end (angiv tidsperiode eller antal behandlinger).

DE

:

Zum Schutz von (Grundwasser/Bodenorganismen) das Mittel "." oder andere . haltige Mittel (Identifizierung des Wirkstoffes oder einer Wirkstoffgruppe) nicht mehr als . (Angabe der Anwendungshäufigkeit in einem bestimmten Zeitraum) anwenden.

ET

:

Põhjavee/mullaorganismide kaitsmiseks mitte kasutada seda või ükskõik millist muud vahendit, mis sisaldab (määratleda vastavalt toimeaine või aine klass) rohkem kui (periood või määratletav sagedus).

EL

:

??? ?? ???????????? [?? ??????? ????/???? ??????????? ??? ??????] ??? ?????????????? ???? ? ??????????? ???? ?????? ??? ???????? (???????????? ?? ???????? ????? ? ??? ????????? ??? ?????? ????????) ??????????? ??? (?? ????????????? ? ??????? ???????? ? ? ?????????).

EN

:

To protect groundwater/soil organisms do not apply this or any other product containing (identify active substance or class of substances, as appropriate) more than (time period or frequency to be specified).

FR

:

Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes du sol], ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (fréquence ā préciser).

IT

:

Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi del suolo] non applicare questo o altri prodotti contenenti (specificare la sostanza attiva o la classe di sostanze, secondo il caso) pių di (indicare la durata o la frequenza).

LV

:

Lai aizsargatu gruntsudeni/augsnes organismus, nelietot augu aizsardzibas lidzekli "." vai citu augu aizsardzibas lidzekli, kurs satur "." (norada darbigo vielu vai darbigo vielu grupu) vairak neka . (norada apstrazu skaitu noteikta laika perioda).

LT

:

Siekiant apsaugoti pozemini vandeni/dirvos organizmus nenaudoti sio ar bet kurio kito produkto, kurio sudetyje yra (nurodyti veikliaja medziaga ar medziagu grupe, kaip tinka) dazniau kaip (laikas ar daznumas turi buti nurodytas).

HU

:

A talajvíz/a talaj élo szervezeteinek védelme érdekében ezt vagy (a megfelelo hatķanyag vagy anyagcsoport)-ot tartalmazķ bármilyen más készítményt ne használja (az eloírt idotartam/- gyakoriság)-nál hosszabb ideig/többször.

MT

:

Sabiex tipprotegi l-ilma tal-pjan/organizmi fil-hamrija tapplikax dan il-prodott jew xi prodott iehor li jkun fih (identifica s-sustanza jew klassi ta' sustanzi attivi kif imiss) izjed minn (specifika z-zmien jew il-frekwenza).

NL

:

Om [het grondwater/de bodemorganismen] te beschermen mag u dit product of andere producten die (geef naar gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen) bevatten, niet langer dan gedurende (geef de tijdsduur aan) gebruiken/ten hoogste (geef de frequentie) gebruiken.

PL

:

W celu ochrony wķd gruntowych/organizmķw glebowych nie stosowac tego lub zadnego innego produktu zawierajacego (okreslic substancje aktywna lub klase substancji, kiedy dotyczy) nie dluzej niz (okreslony czas)/nie czesciej niz (okreslona czestotliwosc).

PT

:

Para protecįão [das águas subterrâneas/dos organismos do solo], não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha (indicar, consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas) durante mais de (período a precisar) ou mais do que (frequęncia a precisar).

RO

:

Pentru protec?ia apei freatice/organismelor din sol, nu aplica?i acest produs sau alt produs care con?ine (identifica?i substan?a activa sau clasa corespunzatoare, dupa caz) mai mult de (sa se specifice perioada de timp sau frecven?a tratamentelor)!

SK

:

Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepouzívajte tento alebo inũ prípravok obsahujúci (uvedte úcinnú látku alebo skupinu úcinnũch látok) dlhsie ako (upresnite obdobie alebo frekvenciu).

SL

:

Zaradi zascite podtalnice/talnih organizmov ne uporabljati tega ali drugih sredstev, ki vsebujejo (navede se aktivno snov ali skupino aktivnih snovi) vec kot (navede se casovno obdobje ali stevilo tretiranj).

FI

:

(Pohjaveden/maaperän eliöiden) suojelemiseksi vältettävä tämän tai minkä tahansa muun tuotteen, joka sisältää (tapauksen mukaan tehoaine tai aineluokka), käyttöä useammin (ajanjakso tai käyttötiheys).

SV

:

För att skydda (grundvatten/marklevande organismer), använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande (ange verksamt ämne eller grupp av ämnen) mer än (ange tidsperiod eller antal behandlingar).

SPe 2

BG

:

?? ?? ?? ??????? ??? (?? ?? ?????? ???? ????? ??? ??????????) ?????, ? ??? ???????? ?? ???????????? ????/??????? ?????????.

ES

:

Para proteger [las aguas subterráneas/los organismos acuáticos], no aplicar en suelos (precísese la situaciķn o el tipo de suelos).

CS

:

Za úcelem ochrany podzemních vod/vodních organismo neaplikujte prípravek na pudách (uvedte druh pudy nebo situaci).

DA

:

For at beskytte [grundvandet/organismer, der lever i vand] må dette produkt ikke anvendes (på beskrevet jordtype eller under beskrevne forhold).

DE

:

Zum Schutz von (Grundwasser/Gewässerorganismen) nicht auf (genaue Angabe der Bodenart oder Situation) Böden ausbringen.

ET

:

Põhjavee/veeorganismide kaitsmiseks mitte kasutada (määratleda pinnasetüüp või olukord).

EL

:

??? ?? ???????????? [?? ??????? ????/???? ????????? ????- ???????] ??? ?????????????? ?? ?????? ???? ?? ????? (????- ???????? ??? ???? ??? ??????? ? ??? ?????????? ????????).

EN

:

To protect groundwater/aquatic organisms do not apply to (soil type or situation to be specified) soils.

FR

:

Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes aquatiques], ne pas appliquer ce produit sur (type de sol ou situation ā préciser).

IT

:

Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi acquatici] non applicare sul suolo (indicare il tipo di suolo o la situazione).

LV

:

Lai aizsargatu gruntsudenus/udens organismus, nelietot (norada augsnes tipu vai apstaklus) augsnes.

LT

:

Siekiant apsaugoti pozemini vandeni/vandens organizmus nenaudoti (nurodyti dirvozemio tipa ar situacija) dirvozemiuose.

HU

:

A talajvíz/a vízi szervezetek védelme érdekében (az eloírt talajtípus vagy helyzet) talajokra ne használja.

MT

:

Biex tipprotegi l-ilma tal-pjan/organizmi ta' l-ilma tapplikax f'hamrija (specifika t-tip ta' hamrija jew is-sitwazzjoni).

NL

:

Om [het grondwater/in het water levende organismen] te beschermen mag dit product niet worden gebruikt op (benoem het soort bodem of geef een beschrijving ervan) bodems.

PL

:

W celu ochrony wķd gruntowych/organizmķw wodnych nie stosowac na glebach (okreslic typ gleby lub warunki glebowe).

PT

:

Para protecįão [das águas subterrâneas/dos organismos aquáticos], não aplicar este produto em solos (precisar a situaįão ou o tipo de solo).

RO

:

Pentru protec?ia apei freatice/organismelor acvatice, nu aplica?i pe sol (sa se specifice tipul de sol sau situa?ia în cauza)!

SK

:

Z dôvodu ochrany podzemnej vody/vodnũch organizmov neaplikujte na (upresnite typ pôdy alebo situáciu) pôdu.

SL

:

Zaradi zascite podtalnice/vodnih organizmov ne uporabljati na (navede se tip tal ali druge posebne razmere) tleh.

FI

:

(Pohjaveden/vesieliöiden) suojelemiseksi ei saa käyttää (täsmennetään maaperätyyppi tai tilanne) maaperään.

SV

:

För att skydda (grundvatten/vattenlevande organismer), använd inte denna produkt på (ange jordtyp eller markförhållande).

SPe 3

BG

:

?? ?? ??????? ??????????? ??????? ???? ?? (?? ?? ?????? ????????????) ?? ???????????? ????/???????????? ????, ? ??? ???????? ?? ??????? ?????????/??????????, ????? ?? ?? ????? ?? ?????????/??????????????, ????? ?? ?? ????? ?? ?????????/??????????.

ES

:

Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo/ los artrķpodos no objetivo/los insectos], respétese sin tratar una banda de seguridad de (indíquese la distancia) hasta [la zona no cultivada/las masas de agua superficial].

CS

:

Za úcelem ochrany vodních organismu/necílovũch rostlin/necílovũch clenovcu/hmyzu dodrzujte neosetrené ochranné pásmo (uvedte vzdálenost) vzhledem k nezemedelské pude/- povrchové vode.

DA

:

Må ikke anvendes nærmere end (angiv afstand) fra [vandmiljøet, vandløb, søer m.v./ikke dyrket område] for at beskytte [organismer, der lever i vand/landlevende ikkemålorganismer, vilde planter, insekter og leddyr].

DE

:

Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen/- Nichtzielarthropoden/Insekten) eine unbehandelte Pufferzone von (genaue Angabe des Abstandes) zu (Nichtkulturland/Oberflächengewässer) einhalten.

ET

:

Veeorganismide/mittetaimsete sihtliikide/mittesihtlülijalgsete/- putukate kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist (määratleda kaugus) põllumajanduses mittekasutatavast maast/pinnaseveekogudest.

EL

:

??? ?? ???????????? [???? ????????? ???????????/?? ??????????? ????/?? ??????????? ?????????/??????] ?? ??????? ???? ???????? ???? ?????????? (???????????? ??? ????????) ????? [?? ???????? ??/?????? ???????????? ??????].

EN

:

To protect aquatic organisms/non-target plants/non-target arthropods/insects respect an unsprayed buffer zone of (distance to be specified) to non-agricultural land/surface water bodies.

FR

:

Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles/les arthropodes non cibles/les insectes], respecter une zone non traitée de (distance ā préciser) par rapport ā [la zone non cultivée adjacente/aux points d'eau].

IT

:

Per proteggere [gli organismi acquatici/gli insetti/le piante non bersaglio/gli artropodi non bersaglio] rispettare una fascia di sicurezza non trattata di (precisare la distanza) da [zona non coltivata/corpi idrici superficiali].

LV

:

Lai aizsargatu udens organismus/ar lietojumu nesaistitos augus/ar lietojumu nesaistitos posmkajus/kukainus, ieverot aizsargjoslu (norada attalumu) lidz lauksaimnieciba neizmantojamai zemei/udenstilpem un udenstecem.

LT

:

Siekiant apsaugoti vandens organizmus/netikslinius augalus/- netikslinius nariuotakojus/vabzdzius butina islaikyti apsaugos zona (nurodyti atstuma) iki ne zemes ukio paskirties zemes/pavirsinio vandens telkiniu.

HU

:

A vízi szervezetek/nem célzott növények/nem célzott ízeltlábúak/ rovarok védelme érdekében a nem mezogazdasági földterülettol/ felszíni vizektol (az eloírt távolság) távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet.

MT

:

Sabiex tipprotegi organizmi ta' l-ilma/pjanti mhux immirati/ artropodi/insetti mhux immirati, irrispetta zona confini hielsa mill-bexx ta'(specifika d-distanza) minn art mhix agrikola/ ghadajjar ta' l-ilma fil-wicc.

NL

:

Om [in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten en dieren/niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/ de insecten] te beschermen mag u in een bufferzone van (geef de afstand aan) rond [niet-landbouwgrond/oppervlaktewater] niet spuiten.

PL

:

W celu ochrony organizmķw wodnych/roslin nie bedacych obiektem zwalczania/stawonogķw/owadķw nie bedacych obiektem zwalczania konieczne jest okreslenie strefy buforowej w odleglosci (okreslona odleglosc) od terenķw nieuzytkowanych rolniczo/zbiornikķw i ciekķw wodnych.

PT

:

Para protecįão [dos organismos aquáticos/das plantas nãovisadas/ dos insectos/artrķpodes não-visados], respeitar uma zona não-pulverizada de (distância a precisar) em relaįão [ās zonas não-cultivadas/ās águas de superfície].

RO

:

Pentru protec?ia organismelor acvatice/plantelor ne-?inta/artropodelor/ insectelor ne-?inta respecta?i o zona tampon netratata de (sa se specifice distan?a) pâna la terenul necultivat/ apa de suprafa?a!

SK

:

Z dôvodu ochrany vodnũch organizmov/necielenũch rastlín/- necielenũch clánkonozcov/hmyzu udrziavajte medzi osetrovanou plochou a neobhospodarovanou zķnou/- povrchovũmi vodnũmi plochami ochrannũ pás zeme v dlzke (upresnite dlzku).

SL

:

Zaradi zascite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih clenonozcev/zuzelk upostevati netretiran varnostni pás (navede se razdaljo) do nekmetijske povrsine/vodne povrsine.

FI

:

(Vesieliöiden/muiden kuin torjuttavien kasvien/muiden kuin torjuttavien niveljalkaisten/hyönteisten) suojelemiseksi (muun kuin maatalousmaan/pintavesialueiden) väliin on jätettävä (täsmennetään etäisyys) ruiskuttamaton suojavyöhyke.

SV

:

För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa/andra leddjur än de man avser att bekämpa/insekter), lämna en sprutfri zon på (ange avstånd) till (icke-jordbruksmark/vattendrag).

SPe 4

BG

:

?? ?? ?? ??????? ????? ????????????? ??????????? ???? ??????, ?????, ?????, ??????????? ????? ? ????? ?????? ? ????? ???? ?? ????????, ? ??? ???????? ?? ??????? ????- ?????/??????????, ????? ?? ?? ????? ?? ?????????.

ES

:

Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo], no aplicar sobre superficies impermeables como el asfalto, el cemento, los adoquines, [las vías del ferrocarril] ni en otras situaciones con elevado riesgo de escorrentía.

CS

:

Za úcelem ochrany vodních organismu/necílovũch rostlin neaplikujte prípravek na nepropustnũ povrch, jako je asfalt, beton, dlázdenũ povrch, zeleznicní trat nebo v jinũch prípadech, kdy hrozí vysoké riziko odplavení.

DA

:

Må ikke anvendes på befæstede arealer såsom asfalterede, beton-, sten- eller grusbelagte områder og veje [jernbanespor] eller på andre områder, hvorfra der er en stor risiko for runoff til omgivelserne. [For at beskytte organismer, der lever i vand/planter, man ikke ønsker at bekæmpe].

DE

:

Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen) nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen.

ET

:

Veeorganismide/mittesihtliikide kaitsmiseks mitte kasutada läbilaskmatutel pindadel nagu näiteks asfalt, betoon, munakivi, raudteerööpad ning muudes oludes, kus on kõrge lekkimisoht.

EL

:

??? ?? ???????????? [????????? ???????????/?? ??????????? ????] ?? ??? ??????????????? ?? ???????????? ?????????? ???? ???????, ?????????, ?????????? [?????????????] ??? ????? ?????????? ?? ????? ??????? ????????.

EN

:

To protect aquatic organisms/non-target plants do not apply on impermeable surfaces such as asphalt, concrete, cobblestones, railway tracks and other situations with a high risk of run-off.

FR

:

Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles], ne pas appliquer sur des surfaces imperméables telles que le bitume, le béton, les pavés, [les voies ferrées] et dans toute autre situation oų le risque de ruissellement est important.

IT

:

Per proteggere [gli organismi acquatici/le piante non bersaglio] non applicare su superfici impermeabili quali bitume, cemento, acciottolato, [binari ferroviari] e negli altri casi ad alto rischio di deflusso superficiale.

LV

:

Lai aizsargatu udens organismus/ar lietojumu nesaistitos augus, nelietot augu aizsardzibas lidzekli uz necaurlaidigas virsmas, piemeram, asfalta, betona, bruga, sliezu celiem, un citas vietas ar augstu noteces risku.

LT

:

Siekiant apsaugoti vandens organizmus/netikslinius augalus nenaudoti ant nepralaidziu pavirsiu tokiu kaip asfaltas, betonas, grindinio akmenys, gelezinkelio begiu ar kitose situacijose, kuriuose didele nuotekio tikimybe.

HU

:

A vízi szervezetek/nem célzott növények védelme érdekében a vizet nem átereszto felületeken (pl. aszfalt, beton, utcakövezet, vasúti pályák és az elfolyás egyéb veszélye esetén) ne alkalmazza.

MT

:

Biex tipprotegi organizmi ta' l-ilma/pjanti mhux immirati tapplikax fuq ucuh impermeabbli bhal l-asfalt, konkrit, cangaturi, linji tal-ferrovija u sitwazzjonijiet ohra b'riskju kbir ta' skul.

NL

:

Om [in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten en dieren] te beschermen mag u dit product niet gebruiken op ondoordringbare oppervlakken, zoals asfalt, beton [,/en] kasseien [en spoorlijnen,] of op andere plaatsen waar het product gemakkelijk kan wegstromen.

PL

:

W celu ochrony organizmķw wodnych/roslin nie bedacych obiektem zwalczania nie stosowac na nieprzepuszczalnych powierzchniach, takich jak: asfalt, beton, bruk, torowiska i innych przypadkach, gdy istnieje wysokie ryzyko splywania cieczy.

PT

:

Para protecįão [dos organismos aquáticos/das plantas nãovisadas], não aplicar este produto em superfícies impermeáveis, como asfalto, betão, empedrados [ou linhas de caminho de ferro], nem em qualquer outra situaįão em que o risco de escorrimentos seja elevado.

RO

:

Pentru protec?ia organismelor acvatice/plantelor ne-?inta nu aplica?i pe suprafe?e impermeabile precum asfalt, ciment, pavaj, cale ferata sau în alte situa?ii în care exista risc maré de scurgere!

SK

:

Z dôvodu ochrany vodnũch organizmov/necielenũch rastlín neaplikujte na nepriepustné povrchy, ako je asfalt, betķn, dlazobné kocky, kolajnice a iné povrchy, pri ktorũch je zvũsené riziko stekania vody.

SL

:

Zaradi zascite vodnih organizmov/neciljnih rastlin ne uporabljati na neprepustnih povrsinah kot so asfalt, beton, tlak, zelezniski tiri in drugih povrsinah, kjer je velika nevarnost odtekanja.

FI

:

(Vesieliöiden/muiden kuin torjuttavien kasvien) suojelemiseksi ei saa käyttää läpäisemättömillä pinnoilla, kuten asvaltilla, betonilla, katukivillä, (rautatiekiskoilla) ja muissa tilanteissa, joissa on suuri huuhtoutumisen vaara.

SV

:

För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa), använd inte denna produkt på hårdgjorda ytor såsom asfalt, betong, kullersten, (järnvägsspår) och andra ytor med hög risk för avrinning.

SPe 5

BG

:

????????? ?????? ?? ? ??????? ???????????? ? ???????, ? ??? ???????? ?? ???????/?????? ?????????. ??????? ??, ?? ????????? ? ??????? ???????????? ? ? ???? ?? ????????.

ES

:

Para proteger [las aves/los mamíferos silvestres], el producto debe incorporarse completamente al suelo; asegurarse de que se incorpora al suelo totalmente al final de los surcos.

CS

:

Za úcelem ochrany ptáku/volne zijících savcu musí bũt prípravek zcela zapraven do pudy; zajistete, aby byl prípravek zcela zapraven do pudy také na konci vũsevních nebo vũsadbovũch rádku.

DA

:

For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal produktet omhyggeligt graves ned i jorden. Sørg for, at produktet også er helt tildækket for enden af rækkerne.

DE

:

Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das Mittel vollständig in den Boden eingearbeitet werden; es ist sicherzustellen, dass das Mittel auch am Ende der Pflanzbzw. Saatreihen vollständig in den Boden eingearbeitet wird.

ET

:

Lindude/metsloomade kaitsmiseks peab vahend täielikult mullaga ühinema; tagada vahendi täielik ühinemine ka ridade lõpus.

EL

:

??? ?? ???????????? [??????/????? ?????????] ?? ?????? ?????? ?? ???????? ?????? ??? ?? ??????. ??????????? ??? ?? ?????? ???? ???????? ?????? ???? ????? ??? ????????.

EN

:

To protect birds/wild mammals the product must be entirely incorporated in the soil; ensure that the product is also fully incorporated at the end of rows.

FR

:

Pour protéger [les oiseaux/mammifčres sauvages], le produit doit ętre entičrement incorporé dans le sol; s'assurer que le produit est également incorporé en bout de sillons.

IT

:

Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo al solco.

LV

:

Lai aizsargatu putnus/savvalas ziditajus, augu aizsardzibas lidzekli pilniba iestradat augsne; nodrosinat lidzekla pilnigu iestradi augsne ari kulturaugu rindu galos.

LT

:

Siekiant apsaugoti paukscius/laukinius gyvunus butina produkta visiskai iterpti i dirva, uztikrinti, kad produktas butu visiskai iterptas vagu gale.

HU

:

A madarak/vadon élo emlosök védelme érdekében a terméket teljes egészében be kell dolgozni a talajba; ügyeljen arra, hogy az anyag a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva.

MT

:

Sabiex tipprotegi ghasafar/mammiferi selvaggi l-prodott ghandu jkun inkorporat ghal kollox fil-hamrija; zgura li lprodott ikun ukoll inkorporat ghal kollox f'tarf ir-raddi.

NL

:

Om [de vogels/de wilde zoogdieren] te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook aan het einde van de rij is ondergewerkt.

PL

:

W celu ochrony ptakķw/dzikich ssakķw produkt musi byc calkowicie przykryty gleba; zapewnic ze produkt jest rķwniez calkowicie przykryty na koncach rzedķw.

PT

:

Para protecįão [das aves/dos mamíferos selvagens], incorporar totalmente o produto no solo, incluindo no final dos sulcos.

RO

:

Pentru protec?ia pasarilor/mamiferelor salbatice, produsul trebuie încorporat în totalitate în sol! A se asigura ca produsul este încorporat în totalitate la sfâr?itul rândurilor!

SK

:

Z dôvodu ochrany vtákov/divo zijúcich cicavcov sa musí vsetok prípravok zakryt pôdou. Presvedcte sa, ci je prípravok dobre zakrytũ pôdou aj na konci brázdy.

SL

:

Zaradi zascite ptic/divjih vrst sesalcev je treba sredstvo popolnoma vdelati v tla; zagotoviti, da je sredstvo v celowi vdelano v tla tudi na koncih vrst.

FI

:

(Lintujen/luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi tuote on sekoitettava maaperään; varmistettava, että tuote sekoittuu maaperään täysin myös vakojen päässä.

SV

:

För att skydda (fåglar/vilda däggdjur) måste produkten nedmyllas helt och hållet i jorden; se till att produkten även nedmyllas helt i slutet av raderna.

SPe 6

BG

:

?? ?? ????????? ?????????/??????????? ??????????, ? ??? ???????? ?? ???????/?????? ?????????.

ES

:

Para proteger [las aves/los mamíferos silvestres], recķjase todo derrame accidental.

CS

:

Za úcelem ochrany ptáku/volne zijících savcu odstrante rozsypanũ nebo rozlitũ prípravek.

DA

:

For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal alt spildt produkt fjernes.

DE

:

Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das verschüttete Mittel beseitigt werden.

ET

:

Lindude/metsloomade kaitsmiseks kõrvaldada mahavalgunud vahend.

EL

:

??? ?? ???????????? [??????/????? ???] ??????? ??? ?????? ???? ????? ???? ?????.

EN

:

To protect birds/wild mammals remove spillages.

FR

:

Pour protéger [les oiseaux/les mammifčres sauvages], récupérer tout produit accidentellement répandu.

IT

:

Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente.

LV

:

Lai aizsargatu putnus/savvalas ziditajus, noverst izslakstisanos.

LT

:

Siekiant apsaugoti paukscius/laukinius gyvunus pasalinti pabiras ar issiliejusi produkta.

HU

:

A madarak/vadon élo emlosök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött anyagot.

MT

:

Nehhi kull tixrid biex tipprotegi l-ghasafar/mammiferi selvaggi.

NL

:

Om [de vogels/de wilde zoogdieren] te beschermen moet u gemorst product verwijderen.

PL

:

W celu ochrony ptakķw/dzikich ssakķw usuwac rozlany/rozsypany produkt.

PT

:

Para protecįão [das aves/dos mamíferos selvagens], recolher todo o produto derramado.

RO

:

Pentru protec?ia pasarilor/mamiferelor salbatice îndeparta?i urmele de produs!

SK

:

Z dôvodu ochrany vtákov/divo zijúcich cicavcov odstránte náhodne rozsypanũ prípravok.

SL

:

Zaradi zascite ptic/divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo.

FI

:

Lintujen/luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi ympäristöön vahingossa levinnyt tuote poistettava.

SV

:

För att skydda (fåglar/vilda däggdjur), avlägsna spill.

SPe 7

BG

:

?? ?? ?? ??????? ?? ????? ?? ?????????????? ?????? ?? ???????.

ES

:

No aplicar durante el período de reproducciķn de las aves.

CS

:

Neaplikujte v dobe hnízdení ptáku.

DA

:

Må ikke anvendes i fuglenes yngletid.

DE

:

Nicht während der Vogelbrutzeit anwenden.

ET

:

Mitte kasutada lindude pesitsusperioodil.

EL

:

?? ??? ??????????????? ???? ??? ??????? ???????????? ??? ???????.

EN

:

Do not apply during the bird breeding period.

FR

:

Ne pas appliquer durant la période de reproduction des oiseaux.

IT

:

Non applicare durante il periodo di riproduzione degli uccelli.

LV

:

Nelietot putnu vairosanas perioda.

LT

:

Nenaudoti pauksciu veisimosi laikotarpiu.

HU

:

A madarak költési idoszaka alatt nem alkalmazhatķ.

MT

:

Tapplikax matul it-tberrik ta' l-ghasafar.

NL

:

Niet gebruiken tijdens het vogelbroedseizoen.

PL

:

Nie stosowac w okresie rozrodczym ptakķw.

PT

:

Não aplicar este produto durante o período de reproduįão das aves.

RO

:

A nu se aplica produsul în perioada de împerechere a pasarilor!

SK

:

Neaplikujte v case rozmnozovania vtákov.

SL

:

Ne tretirati v casu valjenja ptic.

FI

:

Ei saa käyttää lintujen lisääntymisaikaan.

SV

:

Använd inte denna produkt under fåglarnas häckningsperiod.

SPe 8

BG

:

?????? ?? ???????/?? ?? ?? ??????? ??? ??????? ?? ????? ?? ??????, ? ??? ???????? ?? ??????? ? ????? ????????- ??????????/?? ?? ?? ???????? ?? ?????, ?????? ??? ??????? ???? ?? ?????/?????????? ??? ???????? ???????? ?????? ?? ????? ?? ??????????? ? ?? (?? ?? ?????? ????) ???? ?????????/?? ?? ?? ??????? ??? ??????? ?? ??????? ???????? ????????????/????????? ?? ?? ???????? ????? ??????? ??/?? ?? ?? ??????? ????? (?? ?? ?????? ????).

ES

:

Peligroso para las abejas./Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floraciķn de los cultivos./No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo./Retírense o cúbranse las colmenas durante el tratamiento y durante (indíquese el tiempo) después del mismo./No aplicar cuando las malas hierbas estén en floraciķn./Elimínense las malas hierbas antes de su floraciķn./No aplicar antes de (indíquese el tiempo).

CS

:

Nebezpecnũ pro vcely./Za úcelem ochrany vcel a jinũch hmyzích opylovacu neaplikujte na kvetoucí plodiny./Neaplikujte na místech, na nichz jsou vcely aktivní pri vyhledávání potravy./Úly musí bũt behem aplikace a po aplikaci (uvedte dobu) premísteny nebo zakryty./Neaplikujte, jestlize se na pozemku vyskytují kvetoucí plevele./Plevele odstrante pred jejich kvetením./Neaplikujte pred (uvedte dobu).

DA

:

Farligt for bier./For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder./Må ikke anvendes i biernes flyvetid./Tildæk eller flyt bikuber i behandlingsperioden og i (nævn antal timer/dage) efter behandlingen./Må ikke anvendes i nærheden af blomstrende ukrudt./Fjern ukrudt inden blomstring./ Må ikke anvendes inden (tidspunkt).

DE

:

Bienengefährlich./Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen aufbringen./ Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind./Bienenstöcke müssen während der Anwendung und für (Angabe der Zeit) nach der Behandlung entfernt oder abgedeckt werden./Nicht in Anwesenheit von blühenden Unkräutern anwenden./Unkräuter müssen vor dem Blühen entfernt werden./Nicht vor (Angabe der Zeit) anwenden.

ET

:

Mesilastele ohtlik/Mesilaste ning muude tolmlevate putukate kaitsmiseks mitte kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal/Mitte kasutada aktiivsel korjealal/Kasutamise ajaks ning (määratleda aeg) peale töötlemist tarud eemaldada või katta kinn/Õitseva umbrohu olemasolu korral mitre kasutada/Umbrohi enne õitsemist eemaldada/Mitte kasutada enne (määratleda aeg).

EL

:

?????????? ??? ??? ????????. ??? ?? ???????????? ??? ???????? ??? ???? ?????? ??????????? ??? ?????????????? ?? ?????? ?? ???????????? ???? ??? ?????????./??? ?????????????? ?? ?????? ???? ??? ??????? ??? ?? ???????? ????????? ????./???????????? ? ??????? ??? ??????? ???? ?? ????? ??? ????????? ??? ??? (????????? ?? ?????) ???? ?? ?????./??? ?????????????? ?? ?????? ???? ??? ??????? ?????????? ????????./???????????? ?? ??????? ???? ??? ??? ?????????./??? ?? ?????????????? ???? (????????? ?? ?????).

EN

:

Dangerous to bees./To protect bees and other pollinating insects do not apply to crop plants when in flower./Do not use where bees are actively foraging./Remove or cover beehives during application and for (state time) after treatment./ Do not apply when flowering weeds are present./ Remove weeds before flowering./Do not apply before (state time).

FR

:

Dangereux pour les abeilles./Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison./ Ne pas utiliser en présence d'abeilles./Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application et (indiquer la période) aprčs traitement./Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes./Enlever les adventices avant leur floraison./Ne pas appliquer avant (indiquer la date).

IT

:

Pericoloso per le api./Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura./ Non utilizzare quando le api sono in attivitā./Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione e per (indicare il periodo) dopo il trattamento./Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore./Eliminare le piante infestanti prima della fioritura./Non applicare prima di (indicare il periodo).

LV

:

Bistams bitem. Lai aizsargatu bites un citus apputeksnetajus, nelietot kulturaugu ziedesanas laika. Nelietot vietas, kur bites aktivi mekle baribu. Bisu stropus parvietot vai parsegt augu aizsardzibas lidzekla smidzinasanas laika un . (norada uz cik ilgu laiku) pec smidzinasanas darba beigam. Nelietot platibas, kuras ir ziedosas nezales. Apkarot nezales pirms ziedesanas. Nelietot pirms . (norada laiku).

LT

:

Pavojingas bitems/Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinancius vabzdzius nenaudoti augalu zydejimo metu/Nenaudoti biciu aktyvaus maitinimosi metu/Pasalinti ar uzdengti biciu avilius purskimo metu ar (nurodyti laika) po purskimo./Nenaudoti kai yra zydinciu piktzoliu/Sunaikinti piktzoles iki ju zydejimo/Nenaudoti iki (nurodyti laika).

HU

:

Méhekre veszélyes/A méhek és egyéb beporzást végzo bovaro védelme érdekében virágzási idoszakban nem alkalmazhatķ/ Méhek aktív táplálékszerzési idoszaka idején nem alkalmazhatķ/ Az alkalmazás idejére és a kezelés után (megadott idoszak) ideig távolítsa el vagy fedje be a méhkaptárakat/- Virágzķ gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazhatķ/- Virágzás elott távolítsa el a gyomnövényeket/(megadott idopont) elott nem alkalmazhatķ.

MT

:

Perikoluz ghan-nahal/Sabiex thares in-nahal u insetti ohra tad-dakra tapplikax fuq ucuh tar-raba' meta jkunu bilfjur/ Tuzax fejn in-nahal ikun qed jirgha sew/Nehhi jew aghtti l-garar tan-nahal waqt l-applikazzjoni u ghal (specifika l-hin) wara t-trattament/Tapplikax meta jkun hemm haxix hazin bil-fjur/Nehhi l-haxix hazin qabel ma jwarrad/ Tapplikax qabel (specifika l-hin).

NL

:

Gevaarlijk voor bijen./Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen./Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken./Verwijder of bedek bijenkorven tijdens het gebruik van het product en gedurende (geef de tijdsduur aan) na de behandeling./Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid./Verwijder onkruid voordat het bloeit./Gebruik dit product niet vķķr (geef de datum of de periode aan).

PL

:

[Niebezpieczne dla pszczķl/W celu ochrony pszczķl i innych owadķw zapylajacych nie stosowac na rosliny uprawne w czasie kwitnienia/Nie uzywac w miejscach gdzie pszczoly maja pozytek/Usuwac lub przykrywac ule podczas zabiegu i przez (okreslic czas) po zabiegu/Nie stosowac kiedy wystepuja kwitnace chwasty/Usuwac chwasty przed kwitnieniem/Nie stosowac przed (okreslic czas).

PT

:

Perigoso para as abelhas./Para protecįão das abelhas e de outros insectos polinizadores, não aplicar este produto durante a floraįão das culturas./Não utilizar este produto durante o período de presenįa das abelhas nos campos./- Remover ou cobrir as colmeias durante a aplicaįão do produto e durante (indicar o período) apķs o tratamento./Não aplicar este produto na presenįa de infestantes em floraįão./ Remover as infestantes antes da floraįão./Não aplicar antes de (critério temporal a precisar).

RO

:

Periculos pentru albine!/Pentru a proteja albinele ?i alte insecte polenizatoare nu aplica?i pe plante în timpul înfloritului!/ Nu utiliza?i produsul în timpul sezonului activ al albinelor!/ Îndeparta?i sau acoperi?i stupii în timpul aplicarii ?i (sa se specifice perioada de timp) dupa tratament!/Nu aplica?i produsul în perioada de înflorire a buruienilor!/Distruge?i buruienile înainte de înflorire!/Nu aplica?i înainte de (sa se specifice perioada de timp)!

SK

:

Nebezpecnũ pre vcely/Z dôvodu ochrany vciel a iného opelujúceho hmyzu neaplikujte na plodiny v case kvetu/Nepouzívajte, ked sa v okolí nachádzajú vcely/Pocas aplikácie a (uvedte cas) po aplikácii úle prikryte alebo presunte na iné miesto/Neaplikujte, ked sa v okolí nachádzajú kvitnúce buriny/ Odstránte buriny pred kvitnutím/Neaplikujte pred (uvedte cas).

SL

:

Nevarno za cebele./Zaradi zascite cebel in drugih zuzelk oprasevalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem./Ne tretirati v casu pase cebel./Med tretiranjem in (navede se casovno obdobje) po tretiranju odstraniti ali pokriti cebelje panje./Ne tretirati v prisotnosti cvetocega plevela./Odstraniti plevel pred cvetenjem./Ne tretirati pred (navede se casovno obdobje).

FI

:

Vaarallista mehiläisille./Mehiläisten ja muiden pölyttävien hyönteisten suojelemiseksi ei saa käyttää viljelykasvien kukinta-aikaan./Ei saa käyttää aikana, jolloin mehiläiset lentävät aktiivisesti./Mehiläispesät poistettava tai suojattava levittämisen ajaksi ja (aika) ajaksi käsittelyn jälkeen./Ei saa käyttää, jos alueella on kukkivia rikkakasveja./Poista rikkakasvit ennen kukinnan alkua./Ei saa käyttää ennen (aika).

SV

:

Farligt för bin./För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt på blommande gröda./Får inte användas där bin aktivt söker efter föda./Avlägsna eller täck över bikupor under behandling och under (ange tidsperiod) efter behandling./Använd inte denna produkt då det finns blommande ogräs./Avlägsna ogräs före blomning./ Använd inte denna produkt före (ange tidsperiod).

2.3.   Säkerhetsföreskrifter som rör god jordbrukssed

SPa 1

BG

:

?? ?? ?? ??????? ???? ??? ???? ???????, ???????? (?? ?? ?????? ????????? ???????? ??? ??????? ??????? ???????? ?????? ??????) ?????? ?? (?? ?? ?????? ???? ?? ???????????? ??? ?????), ?? ?? ?? ??????? ?????????? ?? ?????????????.

ES

:

Para evitar la apariciķn de resistencias, no aplicar este producto ni ningún otro que contenga (indíquese la sustancia activa o la clase de sustancias, según corresponda) más de (indíquese el número de aplicaciones o el plazo).

CS

:

K zabránení vzniku rezistence neaplikujte tento ani zádnũ jinũ prípravek, kterũ obsahuje (uvedte úcinnou látku nebo poprípade skupinu úcinnũch látek) více/déle nez (uvedte cetnost aplikací nebo lhutu).

DA

:

For at undgå udviklingen af resistens må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv aktivstof eller gruppe af aktivstoffer), kun anvendes/ikke anvendes mere end (i tidsperioden eller antal gange).

DE

:

Zur Vermeidung einer Resistenzbildung darf dieses oder irgendein anderes Mittel, welches (entsprechende Benennung des Wirkstoffes oder der Wirkstoffgruppe) enthält, nicht mehr als (Angabe der Häufigkeit oder der Zeitspanne) ausgebracht werden.

ET

:

Resistentsuse tekkimise vältimiseks seda või ükskõik millist muud vahendit mitte kasutada rohkem kui (kasutamiskordade arv või määratletav periood), mis sisaldab (määratleda vastavalt toimeaine või ainete liik).

EL

:

??????????? ?? ??? ?????????? ????????????? ??? ?????????????? ???? ? ??????????? ???? ?????? ??? ???????? (???????????? ?? ???????? ????? ? ??? ????????? ??? ?????? ????????) ??????????? ??? (?? ????????????? ? ?????????) ?????.

EN

:

To avoid the build-up of resistance do not apply this or any other product containing (identify active substance or class of substances, as appropriate) more than (number of applications or time period to be specified).

FR

:

Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer ce produit ou tout autre contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (nombre d'applications ou durée ā préciser).

IT

:

Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti (indicare la sostanza attiva o la classe di sostanze, a seconda del caso) pių di (numero di applicazioni o durata da precisare).

LV

:

Lai izvairitos no rezistences veidosanas, nelietot so vai jebkuru citu augu aizsardzibas lidzekli, kurs satur . (norada darbigas vielas vai darbigo vielu grupas nosaukumu) vairak neka . (norada apstrazu skaitu vai laiku).

LT

:

Siekiant isvengti atsparumo issivystymo, nenaudoti sio produkto ar kito produkto, kurio sudetyje yra (nurodyti veikliaja medziaga ar medziagu grupe) dazniau kaip (nurodyti apdorojimu skaiciu arba laikotarpi).

HU

:

Rezisztancia kialakulásának elkerülése érdekében ezt vagy (a megfelelo hatķanyag vagy anyagcsoport)-ot tartalmazķ bármilyen más készítményt ne használja (az eloírt kezelésszám vagy idoszakok)-nál többször/hosszabb ideig.

MT

:

Sabiex tevita li tinbena rezistenza tapplikax dan jew xi prodott iehor li jkun fih (identifika s-sustanza jew klassi ta' sustanzi attivi kif imiss) aktar minn (l-ghadd ta' applikazzjonijiet jew il-hin li ghandu jkun specifikat)

NL

:

Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product of andere producten die (geef naar gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen) bevatten, niet vaker gebruiken dan (geef het aantal toepassingen aan)/niet langer gebruiken dan (geef de tijdsduur aan).

PL

:

W celu unikniecia powstawania odpornosci nie stosowac tego lub zadnego innego produktu zawierajacego (okreslic substancje aktywna lub klase substancji, kiedy dotyczy) nie dluzej niz (okreslony czas)/nie czesciej niz (okreslona czestotliwosc).

PT

:

Para evitar o desenvolvimento de resistęncias, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha (indicar, consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas) mais de (número ou período de aplicaįões a precisar).

RO

:

Pentru a evita apari?ia rezisten?ei nu aplica?i acest produs sal orice alt produs con?inând (sa se specifice substan?a activa sal clasa de substan?e, dupa caz) mai mult de (sa se specifice numarul de tratamente sau perioada de timp)!

SK

:

Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento alebo inũ prípravok obsahujúci (uvedte úcinnú látku alebo skupinu látok) dlhsie ako (upresnite pocet aplikácií alebo casovũ úsek).

SL

:

Zaradi preprecevanja nastanka odpornosti ne uporabljati tega ali drugih sredstev, ki vsebujejo (navede se aktivno snov ali skupino aktivnih snovi) vec kot (navede se casovno obdobje ali stevilo tretiranj).

FI

:

Resistenssin kehittymisen estämiseksi ei saa käyttää tätä tai mitä tahansa muuta tuotetta, joka sisältää (tapauksen mukaan tehoaine tai aineluokka), käyttöä useammin (käyttötiheys).

SV

:

För att undvika utveckling av resistens använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande (ange verksamt ämne eller grupp av ämnen) mer än (ange antal behandlingar eller tidsperiod).

2.4.   Särskilda säkerhetsföreskrifter för rodenticider (SPr)

SPr 1

BG

:

?????????? ?? ?? ???????? ????, ?? ?? ???? ?????? ?? ??????? ????? ?? ?????????? ?? ????? ???????. ????????? ???????? ?? ?? ???????? ????, ?? ?? ?? ????? ?? ????? ????????? ?? ???????.

ES

:

Los cebos deben colocarse de forma que se evite el riesgo de ingestiķn por otros animales. Asegurar los cebos de manera que los roedores no puedan llevárselos.

CS

:

Nástrahy musí bũt kladeny tak, aby se minimalizovalo riziko pozití jinũmi zvíraty. Zabezpecte nástrahy, aby nemohly bũt hlodavci rozvlékány.

DA

:

Produktet skal anbringes på en sådan måde, at risikoen for, at andre dyr kan indtage produktet, formindskes mest muligt. F.eks. ved at produktet anbringes inde i en kasse med små indgangshuller til gnaverne eller inde i gnavernes eget gangsystem. Pas på, at produkt i blokform ikke kan flyttes væk af de gnavere, der skal bekæmpes.

DE

:

Die Köder verdeckt und unzugänglich für andere Tiere ausbringen. Köder sichern, so dass ein Verschleppen durch Nagetiere nicht möglich ist.

ET

:

Peibutussööt tuleb ohutult ladustada selliselt, et minimeerida teiste loomade poolt tarbimise ohtu. Peibutussöödabriketid kindlustada selliselt, et närilised neid ära vedada ei saaks.

EL

:

?? ???????? ?? ?????? ?? ???????????? ?? ????? ?????? ??? ?? ??????????????? ? ?????????? ?? ???????????? ??? ???? ???. ????????? ?? ???????? ???? ???? ?? ??? ??????? ?? ?? ?????????? ?? ????????.

EN

:

The baits must be securely deposited in a way so as to minimise the risk of consumption by other animals. Secure bait blocks so that they cannot be dragged away by rodents.

FR

:

Les appâts doivent ętre disposés de maničre ā minimiser le risque d'ingestion par d'autres animaux. Sécuriser les appâts afin qu'ils ne puissent pas ętre emmenés par les rongeurs.

IT

:

Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingerimento da parte di altri animali. Fissare le esche in modo che non possano essere trascinate via dai roditori.

LV

:

Esmu eja ievietot ta, lai, ta nebutu pieejama citiem dzivniekiem. Esmu nostiprinat, lai grauzeji to nevaretu aizvilkt.

LT

:

Jaukas turi buti saugiai isdestytas taip, kad sumazetu rizika kitiems gyvunams ji vartoti. Jauko blokai turi buti taip saugomi, kad grauzikai negaletu ju istampyti.

HU

:

A csalétket úgy kell biztonságosan kihelyezni, hogy a leheto legkisebb legyen annak a veszélye, hogy abbķl más állatok is fogyasztanak. A csalétket úgy kell rögzíteni, hogy azt a rágcsálķk ne hurcolhassák el.

MT

:

Il-lixki ghandhom jitqeghdu hekk li jitnaqqas ir-riskju li jkunu mittiekla minn annimali ohrajn. Orbot il-blokki tallixka sew fejn ikunu biex ma' jigux mkaxkra minn fuq ilpost minn rodenti.

NL

:

De lokmiddelen moeten zo worden geplaatst dat het risico dat andere dieren ervan eten zoveel mogelijk wordt beperkt. Maak de blokjes stevig vast, zodat ze niet door de knaagdieren kunnen worden weggesleept.

PL

:

Przynety musza byc rozlozone w taki sposķb, aby zminimalizowac ryzyko zjedzenia przez inne zwierzeta. Zabezpieczyc przynete w ten sposķb, aby nie mogla zostac wywleczona przez gryzonie.

PT

:

Colocar os iscos de modo a minimizar o risco de ingestão por outros animais. Fixar os iscos, para que não possam ser arrastados pelos roedores.

RO

:

Momeala trebuie depozitata în condi?ii de securitate astfel încât sa se mic?oreze riscul de a fi consumata de catre alte animale! A se asigura momeala astfel încât sa nu poata fi mutata de catre rozatoare!

SK

:

Návnady sa musia umiestnit tak, aby sa k nim nedostali iné zvieratá. Zabezpecte návnady tak, aby ich hlodavce nemohli odtiahnut.

SL

:

Vabe je treba nastaviti varno, tako da je tveganje zauzitja za druge zivali minimalno. Zavarovati vabe tako, da jih glodalci ne morejo raznesti.

FI

:

Syötit on sijoitettava siten, että ne eivät eiheuta riskiä muille eläimille. Syötit on kiinnitettävä siten, että jyrsijät eivät saa vietyä niitä mukanaan.

SV

:

Betena måste placeras så att andra djur inte kan förtära dem. Förankra betena så att de inte kan släpas iväg av gnagare.

SPr 2

BG

:

??????????? ????? ?????? ?? ????? ?????????? ? ??????? ?? ?????????. ?? ?? ?????? ?????????? ?? ???????? (???????? ??? ????????) ? ?????????????? ? ?? ?? ????? ???????? ?????????????.

ES

:

La zona tratada debe seņalizarse durante el tratamiento. Debe advertirse del riesgo de intoxicaciķn (primaria o secundaria) por el anticoagulante así como del antídoto correspondiente.

CS

:

Plocha urcená k osetrení musí bũt behem osetrování oznacena. Je treba upozornit na nebezpecí otravy (primární nebo sekundární) antikoagulantem a uvést protijed.

DA

:

Det behandlede område skal afmærkes i behandlingsperioden. Faren for forgiftning (primær eller sekundær) ved indtagelse af antikoaguleringsmidler, samt modgiften herfor, skal nævnes på opslag.

DE

:

Die zu behandelnde Fläche muss während der Behandlungszeit markiert sein. Die Gefahr der (primären oder sekundären) Vergiftung durch das Antikoagulans und dessen Gegenmittel sollte erwähnt werden.

ET

:

Käideldud ala tuleb käitlemisperioodiks märgistada. Antikoagulandi mürgituse (esmane või teisene) oht ning selle vastane antidoot peab olema ära mainitud.

EL

:

? ??????? ???? ????? ???? ?????????????? ?? ?????? ?????? ?? ???? ?????????? ???? ??? ??????? ??????. ?? ?????? ?? ?????????? ? ???????? (??????????? ? ?????????????) ????- ???????? ??? ?? ??????????? ????? ??? ?? ???????? ?? ????????? ????????????.

EN

:

Treatment area must be marked during the treatment period. The danger from being poisoned (primary or secondary) by the anticoagulant and the antidote against it should be mentioned.

FR

:

La zone de traitement doit faire l'objet d'un marquage pendant la période de traitement. Le risque d'empoisonnement (primaire ou secondaire) par l'anticoagulant, ainsi que son antidote doivent ętre mentionnés.

IT

:

Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Il pericolo di avvelenamento (primario o secondario) dovuto all'anticoagulante deve essere evidenziato assieme al relativo antidoto.

LV

:

Apstrades laika apstradajamo platibu market. Noradit saindesanas (primaras vai sekundaras) apdraudejumu ar antikoagulantu un ta antidotu.

LT

:

Apdorojami plotai turi buti pazymeti visa apdorojimo laikotarpi. Turi buti paminetas apsinuodijimo antikoaguliantu pavojus (tiesioginis ar netiesioginis) ir nurodytas priesnuodis.

HU

:

A kezelt területet a kezelés ideje alatt külön jelöléssel kell megjelölni. A jelölésben fel kell hívni a figyelmet a véralvadásgátlķ szertol valķ mérgezodés veszélyére és annak ellenszerére.

MT

:

Il-post ittrattat ghandu jkun immarkat filwaqt li jkun qieghed jigi itrattat. Ghandu jissemma l-periklu ta' avvelenament (primarju jew sekondarju) bl-antikoagulant u l-antitodu tieghu.

NL

:

De behandelde zone moet tijdens de verdelgingsperiode worden gemarkeerd. Het risico van een (primaire of secundaire) vergiftiging door het antistollingsmiddel moet worden vermeld, alsmede het tegengif.

PL

:

Obszar poddany zabiegowi musi byc oznakowany podczas zabiegu. Niebezpieczenstwo zatrucia (pierwotnego lub wtķrnego) antykoagulantem i antidotum powinno byc wyszczegķlnione.

PT

:

Durante o período de tratamento, marcar a zona, com menįão ao perigo de envenenamento (primário ou secundário) pelo anticoagulante e indicaįão do antídoto deste último.

RO

:

Zona de tratament trebuie marcata în timpul perioadei de aplicare! A se men?iona riscul de otravire (principal ?i secundar) cu anticoagulant ?i antitodul specific!

SK

:

Osetrovaná plocha sa pocas osetrenia musí oznacit. Musí sa uviest nebezpecenstvo moznej otravy (primárnej alebo sekundárnej) antikoagulantami a protilátky.

SL

:

Tretirano obmocje je treba v casu tretiranja oznaciti. Navesti je treba nevarnost zastrupitve (neposredne ali posredne) z antikoagulanti in ustrezne antidote.

FI

:

Käsiteltävä alue on merkittävä käsittelyaikana. Antikoagulantin aiheuttama myrkytysvaara (primaarinen tai sekundaarinen) ja vasta-aine mainittava.

SV

:

Det behandlade området skall markeras under behandlingsperioden. Faran för förgiftning (primär eller sekundär) av antikoagulanten samt motgift skall anges.

SPr 3

BG

:

???????? ??????? ?? ?? ??????????? ?? ??????????? ???? ????? ??? ???? ????? ?????? ?? ?????????. ?? ?? ?? ????????? ? ???? ?? ?????? ??? ?? ???????.

ES

:

Durante el tratamiento, los roedores muertos deben retirarse diariamente de la zona tratada. No tirarlos en cubos de basura ni en vertederos.

CS

:

Mrtvé hlodavce behem doby pouzití prípravku denne odstranujte. Neodkládejte je do nádob na odpadky ani na smetiste.

DA

:

Døde gnavere skal fjernes fra behandlingsområdet hver dag. Anbring ikke de døde gnavere i åbne affaldsbeholdere.

DE

:

Tote Nager während der Einsatzperiode täglich entfernen. Nicht in Müllbehältern oder auf Müllkippen entsorgen.

ET

:

Surnud närilised tuleb eemaldada käitlemisalalt käitlemise ajal iga päev. Mitte panna prügikastidesse või prügi mahapaneku kohtadesse.

EL

:

?? ????? ???????? ?????? ?? ?????????????? ?????????? ??? ??? ??????? ?????? ?? ??? ?? ???????? ?????????????? ??? ?????????. ?? ??? ????????????? ?? ?????? ????- ???????? ???? ?? ???????? ??????????.

EN

:

Dead rodents must be removed from the treatment area each day during treatment. Do not place in refuse bins or on rubbish tips.

FR

:

Les rongeurs morts doivent ętre retirés quotidiennement de la zone de traitement pendant toute la période du traitement. Ne pas les jeter dans les poubelles ni les décharges.

IT

:

I roditori morti devono essere rimossi quotidianamente dalla zona del trattamento per tutta la durata dello stesso e non devono essere gettati nei rifiuti o nelle discariche.

LV

:

Apstrades laika beigtos grauzejus no apstradatas platibas aizvakt katru dienu. Neizmest tos atkritumu tvertnes vai kaudzes.

LT

:

Zuve grauzikai turi buti surenkami is apdoroto ploto kiekviena diena viso naikinimo metu. Nemesti i siuksliu dezes arba savartynus.

HU

:

Az elhullott rágcsálķkat a kezelés alatt naponta el kell távolítani a kezelt területrol. A tetemeket tilos hulladéktartályban vagy hulladéklerakķban elhelyezni.

MT

:

Ghandhom jitnehhew kuljum ir-rodenti mejta mill-post ittrattat. Tarmihomx f'kontenituri taz-zibel jew fuq ilmizbliet.

NL

:

Tijdens de verdelgingsperiode moeten de knaagdieren elke dag uit de behandelde zone worden verwijderd. Gooi ze niet in vuilnisbakken of op storten.

PL

:

Martwe gryzonie usuwac z obszaru poddanego zabiegowi kazdego dnia. Nie wyrzucac do pojemnikķw na smieci i nie wywozic na wysypiska smieci.

PT

:

Durante o período de tratamento, remover diariamente os roedores mortos da zona de tratamento, mas sem os deitar ao lixo ou depositar em lixeiras.

RO

:

Rozatoarele moarte trebuie sa fie îndepartate din zona tratata în fiecare zi în timpul tratamentului! A nu se arunca în recipientele pentru gunoi sau la gropile de gunoi!

SK

:

Mrtve hlodavce treba z osetrovanej plochy kazdũ den odstránit. Nehádzte ich do odpadovũch nádob alebo na smetisko.

SL

:

Poginule glodalce je treba odstraniti s tretiranega obmocja sproti, vsak dan v casu tretiranja, vendar ne v zabojnike za odpadke ali odlagalisca smeti.

FI

:

Kuolleet jyrsijät on kerättävä käsittelyaikana alueelta päivittäin. Niitä ei saa heittää jätesäiliöihin tai kaatopaikoille.

SV

:

Döda gnagare skall tas bort från behandlingsområdet varje dag under behandlingen. Får inte läggas i soptunnor eller på soptipp.

3.   Kriterier för användning av standardfraser för särskilda säkerhetsföreskrifter

3.1.   Inledning

Generellt sett får växtskyddsmedel endast godkännas för de specifika användningar som anses acceptabla på grundval av en bedömning enligt de enhetliga principer som fastställs i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr ./. [Office of Publications please insert number-Commission Regulation (EU) No ./. of [.] implementing Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council as regards uniform principles for evaluation and authorisation of plant protection products].

I den mån de är tillämpliga ska de särskilda säkerhetsföreskrifterna återspegla resultatet av sådana bedömningar enligt de enhetliga principerna och användas särskilt i de fall då riskreducerande åtgärder måste vidtas för att förhindra oacceptabla effekter.

3.2.   Kriterier för användning av standardfraser för särskilda säkerhetsföreskrifter för användare

SPo 1

Efter kontakt med huden, avlägsna först produkten med en torr trasa och tvätta sedan med mycket vatten.

Frasen ska användas för växtskyddsmedel som innehåller beståndsdelar som kan reagera kraftigt med vatten, till exempel cyanidsalter eller aluminiumfosfid.

SPo 2

Tvätta alla skyddskläder efter användning.

Denna fras rekommenderas när skyddskläder krävs för att skydda användare. Den är obligatorisk för alla växtskyddsmedel klassificerade som T eller T+.

SPo 3

Andas inte in röken när produkten har antänts och lämna det behandlade området genast.

Frasen kan användas för växtskyddsmedel som används för desinficering genom rökning i de fall då skyddsmask inte är ett krav.

SPo 4

Behållaren måste öppnas utomhus och under torra förhållanden.

Frasen ska användas för växtskyddsmedel som innehåller verksamma ämnen som kan reagera kraftigt med vatten eller fuktig luft, till exempel aluminiumfosfid, eller som kan orsaka självantändning, till exempel (alkylenbis-) ditiokarbamater. Frasen kan också användas för flyktiga produkter klassificerade med R20, R23 eller R26. Expertutlåtande måste inhämtas i enskilda fall för att bedöma huruvida preparatets egenskaper och förpackning är sådana att de kan orsaka skada för användaren.

SPo 5

Vädra omsorgsfullt/ange tidsperiod/tills produkten har torkat före vistelse i behandlade utrymmen/växthus.

Frasen kan användas för växtskyddsmedel som används i växthus eller andra avgränsade utrymmen, till exempel lagerlokaler.

3.3.   Kriterier för användning av standardfraser för särskilda säkerhetsföreskrifter för miljön

SPe 1

För att skydda grundvatten/marklevande organismer, använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande (ange verksamt ämne eller grupp av ämnen) mer än (ange tidsperiod eller antal behandlingar).

Frasen ska användas för växtskyddsmedel för vilka en utvärdering enligt de enhetliga principerna visar att det, för ett eller flera angivna användningsområden, krävs åtgärder för att minska riskerna för ackumulering i marken, effekter på daggmaskar eller andra marklevande organismer eller markens mikroflora och/eller grundvattenförorening.

SPe 2

För att skydda grundvatten/vattenlevande organismer, använd inte denna produkt på (ange jordtyp eller markförhållande).

Frasen kan användas som en åtgärd för att minska riskerna för eventuell förorening av grundvatten eller ytvatten under känsliga förhållanden (t.ex. jordtyp, topografi eller för dränerade jordar), om en utvärdering enligt de enhetliga principerna visar att det, för ett eller flera angivna användningsområden, krävs åtgärder för att minska riskerna för oacceptabla effekter.

SPe 3

För att skydda vattenlevande organismer/icke-målväxter/andra leddjur än de man avser att bekämpa/insekter lämna en sprutfri zon på (ange avstånd) till icke-jordbruksmark/vattendrag.

Frasen ska användas för att skydda icke-målväxter eller andra leddjur än de man avser att bekämpa och/eller vattenlevande organismer, om en utvärdering enligt de enhetliga principerna visar att det, för ett eller flera angivna användningsområden, krävs åtgärder för att minska riskerna för oacceptabla effekter.

SPe 4

För att skydda vattenlevande organismer/icke-målväxter använd inte denna produkt på hårdgjorda ytor såsom asfalt, betong, kullersten, järnvägsspår och andra ytor med hög risk för avrinning.

Beroende på växtskyddsmedlets användningsmönster kan medlemsstaten använda frasen för att minska riskerna för avrinning för att skydda vattenlevande organismer eller icke-målväxter.

SPe 5

För att skydda fåglar/vilda däggdjur måste produkten nedmyllas helt och hållet i jorden. Se till att produkten även nedmyllas helt i slutet av raderna.

Frasen ska användas för växtskyddsmedel, såsom granulat eller pellets, som måste nedmyllas för att skydda fåglar eller vilda däggdjur.

SPe 6

För att skydda fåglar/vilda däggdjur avlägsna spill.

Frasen ska användas för växtskyddsmedel, såsom granulat eller pellets, som måste nedmyllas för att undvika att fåglar eller vilda däggdjur äter dem. Frasen rekommenderas för alla fasta beredningar som används outspädda.

SPe 7

Använd inte denna produkt under fåglarnas häckningsperiod.

Frasen ska användas om en utvärdering enligt de enhetliga principerna visar att det, för ett eller flera angivna användningsområden, krävs riskreducerande åtgärder.

SPe 8

Farligt för bin./För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt på blommande gröda./Får inte användas där bin aktivt söker efter föda./Avlägsna eller täck över bikupor under behandling och under (ange tidsperiod) efter behandling./Använd inte denna produkt då det finns blommande ogräs./Avlägsna ogräs före blomning./Använd inte produkten före (ange tidsperiod).

Frasen ska användas för växtskyddsmedel för vilka en utvärdering enligt de enhetliga principerna visar att det, för ett eller flera angivna användningsområden, krävs åtgärder för att minska riskerna för bin eller andra pollinerande insekter. Beroende på växtskyddsmedlets användningsmönster, och andra relevanta nationella bestämmelser, kan medlemsstaten välja lämplig fras för att minska riskerna för bin och andra pollinerande insekter och deras avkommor.

3.4.   Kriterier för användning av standardfraser för säkerhetsföreskrifter för god jordbrukssed

SPa 1

För att undvika utveckling av resistens, använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande (ange verksamt ämne eller grupp av ämnen) mer än (ange antal behandlingar eller tidsperiod).

Frasen ska användas när en sådan restriktion anses nödvändig för att begränsa risken för utveckling av resistens.

3.5.   Kriterier för användning av standardfraser för särskilda säkerhetsföreskrifter för rodenticider

SPr 1

Betena måste placeras så att andra djur inte kan äta dem. Förankra betena så att de inte kan släpas iväg av gnagare.

För att säkerställa att användarna följer anvisningarna ska frasen vara väl synlig på etiketten så att felaktig användning undviks i så stor utsträckning som möjligt.

SPr 2

Det behandlade området måste markeras under behandlingsperioden. Faran för förgiftning (primär eller sekundär) av antikoagulenten samt motgift ska anges.

Frasen ska vara väl synlig på etiketten så att oavsiktlig förgiftning undviks i så stor utsträckning som möjligt.

SPr 3

Döda gnagare måste tas bort från behandlingsområdet varje dag under behandlingen. Får inte läggas i soptunnor eller på soptipp.

För att undvika sekundär förgiftning av djur ska frasen användas för alla rodenticider innehållande antikoagulant som verksamt ämne.

(EU) 547/2011

32011R0547
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
2011-06-08

Uppdaterad:
t.o.m.

32013R0519