Referens i officiella tidningen:
Celexnummer: 31992L0043
Ikraftträdande: 1992-06-10 ikraftträdande anmälndag
Uppslagsord: resursbevarande; skydd av faunan; skydd av floran; skyddat område; biologisk mångfald; biotop; skyddad art
Systematiskt register: Miljö, konsument- och hälsoskydd / Miljö / Fysisk planering, miljön och naturresurserna / Bevarande av vilda djur och växter

Rättslig grund
11957E130S1986-02-28Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändrade rättsakter
51988PC03811988-08-31Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändring 31992L0043R(01)
Celexnummer: 31992L0043R(01)
Utfärdad: 1996-03-08
Text:
Ikraftträdande:
Rubrik: Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändring 31992L0043R(02)
Celexnummer: 31992L0043R(02)
Utfärdad: 1998-02-06
Text:
Ikraftträdande:
Rubrik: Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändring 31992L0043R(03)
Celexnummer: 31992L0043R(03)
Utfärdad: 1993-07-20
Text:
Ikraftträdande:
Rubrik: Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändring 31992L0043R(04)
Celexnummer: 31992L0043R(04)
Utfärdad: 2007-08-23
Text:
Ikraftträdande:
Rubrik: Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändring 31992L0043R(05)
Celexnummer: 31992L0043R(05)
Utfärdad: 2015-03-26
Text:
Ikraftträdande:
Rubrik: Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändring 11994NN01/08/E
Celexnummer: 11994NN01/08/E
Utfärdad: 1994-06-24
Text: Amended by 11994NN01/08/E; tillägg artikel 1.C from: 1995-01-01; tillägg bilaga 1 from: 1995-01-01; tillägg bilaga 2 from: 1995-01-01; tillägg bilaga 5 from: 1995-01-01; tillägg bilaga 4 from: 1995-01-01
Ikraftträdande: 1995-01-01 ikraftträdande se 194N/TTE/02
Rubrik: Akt om villkoren för Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen - Bilaga I : Förteckning enligt artikel 29 i anslutningsakten - VIII. Miljö - E. Bevarande av vilda djur och växter

Ändring 31997D0266
Celexnummer: 31997D0266
Utfärdad: 1996-12-18
Text: Implemented by 31997D0266; genomförande artikel 4.1.2
Ikraftträdande: 1996-12-19 ikraftträdande anmälndag
Rubrik: 97/266/EG: Kommissionens beslut av den 18 december 1996 om ett formulär för upplysningar om områden som föreslagits som Natura 2000-områden

Ändring 31997L0062
Celexnummer: 31997L0062
Utfärdad: 1997-10-27
Text: Amended by 31997L0062; ersätter bilaga 2 from: 1997-11-28; ersätter bilaga 1 from: 1997-11-28
Ikraftträdande: 1997-11-28 ikraftträdande offgördag + 20 se art 3
Rubrik: Rådets direktiv 97/62/EG av den 27 oktober 1997 om anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen av direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter

Ändring 32003R1882
Celexnummer: 32003R1882
Utfärdad: 2003-09-29
Text: Amended by 32003R1882; ersätter artikel 20 from: 2003-11-20; ersätter artikel 21 from: 2003-11-20
Ikraftträdande: 2003-11-20 ikraftträdande offgördag +20 se art 5
Rubrik: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 september 2003 om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG av de bestämmelser i rättsakter som omfattas av förfarandet i artikel 251 i EG-fördraget som avser de kommittéer som biträder kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter

Ändring 12003TN02/16/C
Celexnummer: 12003TN02/16/C
Utfärdad: 2003-04-16
Text: Amended by 12003TN02/16/C; ersätter bilaga 4 from: 2004-05-01; ändring artikel 1.C) from: 2004-05-01; ändring artikel 4.2 from: 2004-05-01; ersätter bilaga 5 from: 2004-05-01; ersätter bilaga 1 from: 2004-05-01; ersätter bilaga 2 from: 2004-05-01
Ikraftträdande: 2004-05-01 ikraftträdande se 12003T/TTE/02
Rubrik: Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen - Bilaga II: Förteckning enligt artikel 20 i anslutningsakten - 16. Miljö - C. Naturskydd

Ändring 32006L0105
Celexnummer: 32006L0105
Utfärdad: 2006-11-20
Text: Amended by 32006L0105; ersätter bilaga 2 from: 2007-01-01; ersätter bilaga 2 from: 2007-01-01; ersätter bilaga 5 from: 2007-01-01; ändring artikel 1.C) from: 2007-01-01; ersätter bilaga 1 from: 2007-01-01; ersätter bilaga 5 from: 2007-01-01; ersätter bilaga 1 from: 2007-01-01; ändring artikel 1.C) from: 2007-01-01; ersätter bilaga 4 from: 2007-01-01; ersätter bilaga 4 from: 2007-01-01; ändring artikel 4.2 from: 2007-01-01; ändring artikel 4.2 from: 2007-01-01
Ikraftträdande: 2007-01-01|2007-01-01 ikraftträdande se art 3| ikraftträdande se art 3
Rubrik: Rådets direktiv 2006/105/EG av den 20 november 2006 om anpassning av direktiv 73/239/EEG, 74/557/EEG och 2002/83/EG på miljöområdet med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning

Ändring 32013L0017
Celexnummer: 32013L0017
Utfärdad: 2013-05-13
Text: Amended by 32013L0017; ersätter bilaga II from: 2013-07-01; ersätter bilaga I from: 2013-07-01; ersätter bilaga IV from: 2013-07-01
Ikraftträdande: 2013-07-01 ikraftträdande se art 3
Rubrik: Rådets direktiv 2013/17/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa direktiv på miljöområdet med anledning av Republiken Kroatiens anslutning

Senare rättsakter av betydelse
51997PC0195
1997-05-28Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52001PC0789(02)
2001-12-27Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning av bestämmelserna om de kommittéer som biträder kommissionen när den utövar genomförandebefogenheter som ges i rättsakter som Europaparlamentet och rådet har antagit enligt förfarandet i artikel 251 i fördraget
52013PC0054
2013-02-08Förslag till RÅDETS DIREKTIV om anpassning av direktiven 92/43/EEG, 2001/81/EG och 2009/147/EG på miljöområdet med anledning av Kroatiens anslutning
52015IR2624
2015-12-04Yttrande från Europeiska regionkommittén – Bidrag till kontrollen av fågeldirektivets och livsmiljödirektivets ändamålsenlighet

Rättsfall som berör rättsakten
61996CJ0329
1997-06-26Domstolens dom (femte avdelningen) den 26 juni 1997. Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland. Fördragsbrott - Underlåtenhet att införliva direktiv 92/43/EEG. Mål C-329/96.
61997CJ0083
1997-12-11Domstolens dom (femte avdelningen) den 11 december 1997. Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland. Fördragsbrott - Underlåtenhet att införliva direktiv 92/43/EEG. Mål C-83/97.
61998CJ0256
2000-04-06Domstolens dom (femte avdelningen) den 6 april 2000. Europeiska kommissionen mot Franska republiken. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. Mål C-256/98.
61998CJ0256
2000-04-06Domstolens dom (femte avdelningen) den 6 april 2000. Europeiska kommissionen mot Franska republiken. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. Mål C-256/98.
61999CJ0067
2001-09-11Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 11 september 2001. Europeiska kommissionen mot Irland. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Bevarande av vilda djur och växter - Artikel 4.1 - Lista över områden - Upplysningar om områdena. Mål C-67/99.
61999CJ0071
2001-09-11Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 11 september 2001. Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Bevarande av vilda djur och växter - Artikel 4.1 - Lista över områden - Upplysningar om områdena. Mål C-71/99.
61999CJ0220
2001-09-11Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 11 september 2001. Europeiska kommissionen mot Franska republiken. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Bevarande av vilda djur och växter - Artikel 4.1 - Lista över områden - Upplysningar om områdena. Mål C-220/99.
62000CJ0103
2002-01-30Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 30 januari 2002. Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Skydd för arter. Mål C-103/00.
62000CJ0103
2002-01-30Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 30 januari 2002. Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Skydd för arter. Mål C-103/00.
62000CJ0117
2002-06-13Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 13 juni 2002. Europeiska kommissionen mot Irland. Fördragsbrott - Direktiven 79/409/EEG och 92/43/EEG - Bevarande av vilda fåglar - Särskilda skyddsområden. Mål C-117/00.
62001CJ0075
2003-02-13Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 13 februari 2003. Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter. Mål C-75/01.
62001CJ0324
2002-12-05Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 5 december 2002. Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien. Fördragsbrott - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter - Ofullständigt införlivande. Mål C-324/01.
62002CJ0072
2003-06-24Domstolens dom den 24 juni 2003. Europeiska kommissionen mot Portugisiska republiken. Fördragsbrott - Direktiven 92/43/EEG och 79/409/EEG - Bevarande av livsmiljöer och vilda fåglar. Mål C-72/02.
62002CJ0072
2003-06-24Domstolens dom den 24 juni 2003. Europeiska kommissionen mot Portugisiska republiken. Fördragsbrott - Direktiven 92/43/EEG och 79/409/EEG - Bevarande av livsmiljöer och vilda fåglar. Mål C-72/02.
62002CJ0072
2003-06-24Domstolens dom den 24 juni 2003. Europeiska kommissionen mot Portugisiska republiken. Fördragsbrott - Direktiven 92/43/EEG och 79/409/EEG - Bevarande av livsmiljöer och vilda fåglar. Mål C-72/02.
62002CJ0072
2003-06-24Domstolens dom den 24 juni 2003. Europeiska kommissionen mot Portugisiska republiken. Fördragsbrott - Direktiven 92/43/EEG och 79/409/EEG - Bevarande av livsmiljöer och vilda fåglar. Mål C-72/02.
62002CJ0072
2003-06-24Domstolens dom den 24 juni 2003. Europeiska kommissionen mot Portugisiska republiken. Fördragsbrott - Direktiven 92/43/EEG och 79/409/EEG - Bevarande av livsmiljöer och vilda fåglar. Mål C-72/02.
62002CJ0072
2003-06-24Domstolens dom den 24 juni 2003. Europeiska kommissionen mot Portugisiska republiken. Fördragsbrott - Direktiven 92/43/EEG och 79/409/EEG - Bevarande av livsmiljöer och vilda fåglar. Mål C-72/02.
62002CJ0072
2003-06-24Domstolens dom den 24 juni 2003. Europeiska kommissionen mot Portugisiska republiken. Fördragsbrott - Direktiven 92/43/EEG och 79/409/EEG - Bevarande av livsmiljöer och vilda fåglar. Mål C-72/02.
62002CJ0072
2003-06-24Domstolens dom den 24 juni 2003. Europeiska kommissionen mot Portugisiska republiken. Fördragsbrott - Direktiven 92/43/EEG och 79/409/EEG - Bevarande av livsmiljöer och vilda fåglar. Mål C-72/02.
62002CJ0072
2003-06-24Domstolens dom den 24 juni 2003. Europeiska kommissionen mot Portugisiska republiken. Fördragsbrott - Direktiven 92/43/EEG och 79/409/EEG - Bevarande av livsmiljöer och vilda fåglar. Mål C-72/02.
62002CJ0072
2003-06-24Domstolens dom den 24 juni 2003. Europeiska kommissionen mot Portugisiska republiken. Fördragsbrott - Direktiven 92/43/EEG och 79/409/EEG - Bevarande av livsmiljöer och vilda fåglar. Mål C-72/02.
62002CJ0127
2004-09-07Domstolens dom (stora avdelningen) den 7 september 2004. Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee och Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels mot Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Begäran om förhandsavgörande: Raad van State - Nederländerna. Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Begreppet plan och projekt - Bedömningen av konsekvenserna av vissa planer eller projekt för det skyddade området. Mål C-127/02.
62002CJ0127
2004-09-07Domstolens dom (stora avdelningen) den 7 september 2004. Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee och Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels mot Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Begäran om förhandsavgörande: Raad van State - Nederländerna. Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Begreppet plan och projekt - Bedömningen av konsekvenserna av vissa planer eller projekt för det skyddade området. Mål C-127/02.
62002CJ0143
2003-03-20Domstolens dom (tredje avdelningen) den 20 mars 2003. Europeiska kommissionen mot Italienska republiken. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter. Mål C-143/02.
62002CJ0143
2003-03-20Domstolens dom (tredje avdelningen) den 20 mars 2003. Europeiska kommissionen mot Italienska republiken. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter. Mål C-143/02.
62002CJ0143
2003-03-20Domstolens dom (tredje avdelningen) den 20 mars 2003. Europeiska kommissionen mot Italienska republiken. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter. Mål C-143/02.
62002CJ0209
2004-01-29Domstolens dom (andra avdelningen) den 29 januari 2004. Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike. Direktiv 92/43/EEG - Fördragsbrott - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter - Kornknarrens livsmiljö - Det särskilda skyddsområdet Wörschacher Moos. Mål C-209/02.
62002CJ0209
2004-01-29Domstolens dom (andra avdelningen) den 29 januari 2004. Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike. Direktiv 92/43/EEG - Fördragsbrott - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter - Kornknarrens livsmiljö - Det särskilda skyddsområdet Wörschacher Moos. Mål C-209/02.
62002CJ0209
2004-01-29Domstolens dom (andra avdelningen) den 29 januari 2004. Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike. Direktiv 92/43/EEG - Fördragsbrott - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter - Kornknarrens livsmiljö - Det särskilda skyddsområdet Wörschacher Moos. Mål C-209/02.
62003CJ0033
2005-03-10Domstolens dom (första avdelningen) den 10 mars 2005. Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. Fördragsbrott - Artiklarna 17 och 18 i sjätte mervärdesskattedirektivet - Nationella bestämmelser enligt vilka en arbetsgivare har rätt att dra av mervärdesskatt på leveranser av motorbränsle till sina anställda när han ersätter dem för bränslekostnaden. Mål C-33/03.
62003CJ0033
2005-03-10Domstolens dom (första avdelningen) den 10 mars 2005. Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. Fördragsbrott - Artiklarna 17 och 18 i sjätte mervärdesskattedirektivet - Nationella bestämmelser enligt vilka en arbetsgivare har rätt att dra av mervärdesskatt på leveranser av motorbränsle till sina anställda när han ersätter dem för bränslekostnaden. Mål C-33/03.
62003CJ0098
2006-01-10Domstolens dom (andra avdelningen) den 10 januari 2006. Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter - Bedömning av konsekvenserna av vissa projekt för det skyddade området - Skydd av arter. Mål C-98/03.
62003CJ0098
2006-01-10Domstolens dom (andra avdelningen) den 10 januari 2006. Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter - Bedömning av konsekvenserna av vissa projekt för det skyddade området - Skydd av arter. Mål C-98/03.
62003CJ0098
2006-01-10Domstolens dom (andra avdelningen) den 10 januari 2006. Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter - Bedömning av konsekvenserna av vissa projekt för det skyddade området - Skydd av arter. Mål C-98/03.
62003CJ0098
2006-01-10Domstolens dom (andra avdelningen) den 10 januari 2006. Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter - Bedömning av konsekvenserna av vissa projekt för det skyddade området - Skydd av arter. Mål C-98/03.
62003CJ0117
2005-01-13Domstolens dom (andra avdelningen) den 13 januari 2005. Società Italiana Dragaggi SpA m.fl. mot Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti och Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Begäran om förhandsavgörande: Consiglio di Stato - Italien. Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter - Nationell lista över områden som kan utses till områden av gemenskapsintresse - Åtgärder för bevarande. Mål C-117/03.
62003CJ0441
2005-04-14Domstolens dom (andra avdelningen) den 14 april 2005. Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna. Fördragsbrott - Direktiven 79/409/EEG och 92/43/EEG - Bevarande av vilda fåglar - Bevarande av livsmiljöer - Underlåtenhet att införliva inom föreskriven frist. Mål C-441/03.
62003CJ0441
2005-04-14Domstolens dom (andra avdelningen) den 14 april 2005. Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna. Fördragsbrott - Direktiven 79/409/EEG och 92/43/EEG - Bevarande av vilda fåglar - Bevarande av livsmiljöer - Underlåtenhet att införliva inom föreskriven frist. Mål C-441/03.
62003CJ0441
2005-04-14Domstolens dom (andra avdelningen) den 14 april 2005. Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna. Fördragsbrott - Direktiven 79/409/EEG och 92/43/EEG - Bevarande av vilda fåglar - Bevarande av livsmiljöer - Underlåtenhet att införliva inom föreskriven frist. Mål C-441/03.
62003CJ0441
2005-04-14Domstolens dom (andra avdelningen) den 14 april 2005. Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna. Fördragsbrott - Direktiven 79/409/EEG och 92/43/EEG - Bevarande av vilda fåglar - Bevarande av livsmiljöer - Underlåtenhet att införliva inom föreskriven frist. Mål C-441/03.
62003CJ0441
2005-04-14Domstolens dom (andra avdelningen) den 14 april 2005. Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna. Fördragsbrott - Direktiven 79/409/EEG och 92/43/EEG - Bevarande av vilda fåglar - Bevarande av livsmiljöer - Underlåtenhet att införliva inom föreskriven frist. Mål C-441/03.
62003CJ0441
2005-04-14Domstolens dom (andra avdelningen) den 14 april 2005. Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna. Fördragsbrott - Direktiven 79/409/EEG och 92/43/EEG - Bevarande av vilda fåglar - Bevarande av livsmiljöer - Underlåtenhet att införliva inom föreskriven frist. Mål C-441/03.
62003CJ0441
2005-04-14Domstolens dom (andra avdelningen) den 14 april 2005. Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna. Fördragsbrott - Direktiven 79/409/EEG och 92/43/EEG - Bevarande av vilda fåglar - Bevarande av livsmiljöer - Underlåtenhet att införliva inom föreskriven frist. Mål C-441/03.
62003CJ0441
2005-04-14Domstolens dom (andra avdelningen) den 14 april 2005. Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna. Fördragsbrott - Direktiven 79/409/EEG och 92/43/EEG - Bevarande av vilda fåglar - Bevarande av livsmiljöer - Underlåtenhet att införliva inom föreskriven frist. Mål C-441/03.
62003CJ0441
2005-04-14Domstolens dom (andra avdelningen) den 14 april 2005. Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna. Fördragsbrott - Direktiven 79/409/EEG och 92/43/EEG - Bevarande av vilda fåglar - Bevarande av livsmiljöer - Underlåtenhet att införliva inom föreskriven frist. Mål C-441/03.
62003CJ0441
2005-04-14Domstolens dom (andra avdelningen) den 14 april 2005. Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna. Fördragsbrott - Direktiven 79/409/EEG och 92/43/EEG - Bevarande av vilda fåglar - Bevarande av livsmiljöer - Underlåtenhet att införliva inom föreskriven frist. Mål C-441/03.
62003CJ0441
2005-04-14Domstolens dom (andra avdelningen) den 14 april 2005. Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna. Fördragsbrott - Direktiven 79/409/EEG och 92/43/EEG - Bevarande av vilda fåglar - Bevarande av livsmiljöer - Underlåtenhet att införliva inom föreskriven frist. Mål C-441/03.
62004CA0418
2007-12-13Mål C-418/04: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 13 december 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Irland (Fördragsbrott – Direktiv 79/409/EEG – Bevarande av vilda fåglar – Artiklarna 4 och 10 – Införlivande och tillämpning – IBA 2000 – Värde – Uppgifternas beskaffenhet – Kriterier – Utrymme för skönsmässig bedömning – Direktiv 92/43/EEG – Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter – Artikel 6 – Införlivande och tillämpning)
62004CA0418
2007-12-13Mål C-418/04: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 13 december 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Irland (Fördragsbrott – Direktiv 79/409/EEG – Bevarande av vilda fåglar – Artiklarna 4 och 10 – Införlivande och tillämpning – IBA 2000 – Värde – Uppgifternas beskaffenhet – Kriterier – Utrymme för skönsmässig bedömning – Direktiv 92/43/EEG – Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter – Artikel 6 – Införlivande och tillämpning)
62004CA0418
2007-12-13Mål C-418/04: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 13 december 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Irland (Fördragsbrott – Direktiv 79/409/EEG – Bevarande av vilda fåglar – Artiklarna 4 och 10 – Införlivande och tillämpning – IBA 2000 – Värde – Uppgifternas beskaffenhet – Kriterier – Utrymme för skönsmässig bedömning – Direktiv 92/43/EEG – Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter – Artikel 6 – Införlivande och tillämpning)
62004CJ0006
2005-10-20Domstolens dom (andra avdelningen) den 20 oktober 2005. Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter. Mål C-6/04.
62004CJ0006
2005-10-20Domstolens dom (andra avdelningen) den 20 oktober 2005. Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter. Mål C-6/04.
62004CJ0006
2005-10-20Domstolens dom (andra avdelningen) den 20 oktober 2005. Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter. Mål C-6/04.
62004CJ0006
2005-10-20Domstolens dom (andra avdelningen) den 20 oktober 2005. Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter. Mål C-6/04.
62004CJ0006
2005-10-20Domstolens dom (andra avdelningen) den 20 oktober 2005. Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter. Mål C-6/04.
62004CJ0006
2005-10-20Domstolens dom (andra avdelningen) den 20 oktober 2005. Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter. Mål C-6/04.
62004CJ0006
2005-10-20Domstolens dom (andra avdelningen) den 20 oktober 2005. Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter. Mål C-6/04.
62004CJ0006
2005-10-20Domstolens dom (andra avdelningen) den 20 oktober 2005. Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter. Mål C-6/04.
62004CJ0006
2005-10-20Domstolens dom (andra avdelningen) den 20 oktober 2005. Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter. Mål C-6/04.
62004CJ0006
2005-10-20Domstolens dom (andra avdelningen) den 20 oktober 2005. Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter. Mål C-6/04.
62004CJ0006
2005-10-20Domstolens dom (andra avdelningen) den 20 oktober 2005. Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter. Mål C-6/04.
62004CJ0006
2005-10-20Domstolens dom (andra avdelningen) den 20 oktober 2005. Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter. Mål C-6/04.
62004CJ0209
2006-03-23Domstolens dom (andra avdelningen) den 23 mars 2006. Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike. Fördragsbrott - Direktiv 79/409/EEG - Bevarande av vilda fåglar - Kornknarr - Särskilda skyddsområden i Lauteracher Rieds nationalpark - Platserna Soren och Gleggen-Köblern undantagna - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter - Förfarande avseende en plan eller ett byggnadsprojekt - Förfarande för fastställande av sträckningen för en motortrafikled - Förfarande för miljökonsekvensbeskrivning - Fel i förfarandet avseende ett projekt avseende byggandet av den federala motortrafikleden S 18 på österrikiskt territorium - Tillämpning i tiden av direktiv 92/43. Mål C-209/04.
62004CJ0209
2006-03-23Domstolens dom (andra avdelningen) den 23 mars 2006. Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike. Fördragsbrott - Direktiv 79/409/EEG - Bevarande av vilda fåglar - Kornknarr - Särskilda skyddsområden i Lauteracher Rieds nationalpark - Platserna Soren och Gleggen-Köblern undantagna - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter - Förfarande avseende en plan eller ett byggnadsprojekt - Förfarande för fastställande av sträckningen för en motortrafikled - Förfarande för miljökonsekvensbeskrivning - Fel i förfarandet avseende ett projekt avseende byggandet av den federala motortrafikleden S 18 på österrikiskt territorium - Tillämpning i tiden av direktiv 92/43. Mål C-209/04.
62004CJ0221
2006-05-18Domstolens dom (andra avdelningen) den 18 maj 2006. Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Skydd av arter - Jakt med tillämpning av bromsförsedda snaror inom privata jaktområden - Castilla y León. Mål C-221/04.
62004CJ0221
2006-05-18Domstolens dom (andra avdelningen) den 18 maj 2006. Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Skydd av arter - Jakt med tillämpning av bromsförsedda snaror inom privata jaktområden - Castilla y León. Mål C-221/04.
62004CJ0239
2006-10-26Domstolens dom (andra avdelningen) den 26 oktober 2006. Europeiska kommissionen mot Portugisiska republiken. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Artikel 6.4 - Det särskilda skyddsområdet Castro Verde - Alternativa lösningar saknas. Mål C-239/04.
62004CJ0418
2007-12-13Domstolens dom (andra avdelningen) den 13 december 2007. Europeiska kommissionen mot Irland. Fördragsbrott - Direktiv 79/409/EEG - Bevarande av vilda fåglar - Artiklarna 4 och 10 - Införlivande och tillämpning - IBA 2000 - Värde - Uppgifternas beskaffenhet - Kriterier - Utrymme för skönsmässig bedömning - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Artikel 6 - Införlivande och tillämpning’. Mål C-418/04.
62004CJ0418
2007-12-13Domstolens dom (andra avdelningen) den 13 december 2007. Europeiska kommissionen mot Irland. Fördragsbrott - Direktiv 79/409/EEG - Bevarande av vilda fåglar - Artiklarna 4 och 10 - Införlivande och tillämpning - IBA 2000 - Värde - Uppgifternas beskaffenhet - Kriterier - Utrymme för skönsmässig bedömning - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Artikel 6 - Införlivande och tillämpning’. Mål C-418/04.
62004CJ0418
2007-12-13Domstolens dom (andra avdelningen) den 13 december 2007. Europeiska kommissionen mot Irland. Fördragsbrott - Direktiv 79/409/EEG - Bevarande av vilda fåglar - Artiklarna 4 och 10 - Införlivande och tillämpning - IBA 2000 - Värde - Uppgifternas beskaffenhet - Kriterier - Utrymme för skönsmässig bedömning - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Artikel 6 - Införlivande och tillämpning’. Mål C-418/04.
62004CJ0508
2007-05-10Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 10 maj 2007. Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Införlivandeåtgärder. Mål C-508/04.
62004CJ0508
2007-05-10Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 10 maj 2007. Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Införlivandeåtgärder. Mål C-508/04.
62004CJ0508
2007-05-10Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 10 maj 2007. Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Införlivandeåtgärder. Mål C-508/04.
62004CJ0508
2007-05-10Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 10 maj 2007. Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Införlivandeåtgärder. Mål C-508/04.
62004CJ0508
2007-05-10Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 10 maj 2007. Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Införlivandeåtgärder. Mål C-508/04.
62004CJ0508
2007-05-10Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 10 maj 2007. Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Införlivandeåtgärder. Mål C-508/04.
62004CJ0508
2007-05-10Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 10 maj 2007. Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Införlivandeåtgärder. Mål C-508/04.
62004CJ0508
2007-05-10Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 10 maj 2007. Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Införlivandeåtgärder. Mål C-508/04.
62004CJ0508
2007-05-10Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 10 maj 2007. Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Införlivandeåtgärder. Mål C-508/04.
62004CJ0518
2006-03-16Domstolens dom (femte avdelningen) den 16 mars 2006. Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Skydd av arter. Mål C-518/04.
62004CJ0518
2006-03-16Domstolens dom (femte avdelningen) den 16 mars 2006. Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Skydd av arter. Mål C-518/04.
62005CJ0183
2007-01-11Domstolens dom (andra avdelningen) den 11 januari 2007. Europeiska kommissionen mot Irland. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Artiklarna 12.1, 12.2, 13.1 b och 16 - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Skydd av arter. Mål C-183/05.
62005CJ0183
2007-01-11Domstolens dom (andra avdelningen) den 11 januari 2007. Europeiska kommissionen mot Irland. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Artiklarna 12.1, 12.2, 13.1 b och 16 - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Skydd av arter. Mål C-183/05.
62005CJ0244
2006-09-14Domstolens dom (andra avdelningen) den 14 september 2006. Bund Naturschutz in Bayern eV m.fl. mot Freistaat Bayern. Begäran om förhandsavgörande: Bayerischer Verwaltungsgerichtshof - Tyskland. Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Direktiv 92/43/EEG - Skyddssystem innan en livsmiljö upptas på listan över områden av gemenskapsintresse. Mål C-244/05.
62005CJ0304
2007-09-20Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 20 september 2007. Europeiska kommissionen mot Italienska republiken. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Direktiv 79/409/EEG - Bevarande av vilda fåglar - Bedömning av miljökonsekvenserna av anpassning av skidpister. Mål C-304/05.
62005CJ0304
2007-09-20Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 20 september 2007. Europeiska kommissionen mot Italienska republiken. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Direktiv 79/409/EEG - Bevarande av vilda fåglar - Bedömning av miljökonsekvenserna av anpassning av skidpister. Mål C-304/05.
62005CJ0304
2007-09-20Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 20 september 2007. Europeiska kommissionen mot Italienska republiken. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Direktiv 79/409/EEG - Bevarande av vilda fåglar - Bedömning av miljökonsekvenserna av anpassning av skidpister. Mål C-304/05.
62005CJ0304
2007-09-20Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 20 september 2007. Europeiska kommissionen mot Italienska republiken. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Direktiv 79/409/EEG - Bevarande av vilda fåglar - Bedömning av miljökonsekvenserna av anpassning av skidpister. Mål C-304/05.
62005CJ0342
2007-06-14Domstolens dom (andra avdelningen) den 14 juni 2007. Europeiska kommissionen mot Republiken Finland. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter - Jakt på varg. Mål C-342/05.
62005CJ0342
2007-06-14Domstolens dom (andra avdelningen) den 14 juni 2007. Europeiska kommissionen mot Republiken Finland. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter - Jakt på varg. Mål C-342/05.
62005CJ0388
2007-09-20Domstolens dom (andra avdelningen) den 20 september 2007. Europeiska kommissionen mot Italienska republiken. Fördragsbrott - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter - Särskilda skyddsområdet Valloni e steppe pedegarganiche. Mål C-388/05.
62006CJ0179
2007-10-04Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 4 oktober 2007. Europeiska kommissionen mot Italienska republiken. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Bedömning av inverkan på miljön. Mål C-179/06.
62006CJ0179
2007-10-04Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 4 oktober 2007. Europeiska kommissionen mot Italienska republiken. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Bedömning av inverkan på miljön. Mål C-179/06.
62007CA0293
2008-12-11Mål C-293/07: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 11 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland (Fördragsbrott – Direktiven 79/409/EEG och 92/43/EEG – Bevarande av vilda fåglar – Särskilda skyddsområden – Otillräckliga skyddsåtgärder)
62007CA0535
2010-10-14Mål C-535/07: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 14 oktober 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike (Fördragsbrott — Direktiv 79/409/EEG och 92/43/EEG — Bevarande av vilda fåglar — Särskilda skyddsområden har utsetts på ett felaktigt sätt och inte getts ett tillräckligt rättsligt skydd)
62007CA0535
2010-10-14Mål C-535/07: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 14 oktober 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike (Fördragsbrott — Direktiv 79/409/EEG och 92/43/EEG — Bevarande av vilda fåglar — Särskilda skyddsområden har utsetts på ett felaktigt sätt och inte getts ett tillräckligt rättsligt skydd)
62007CJ0535
2010-10-14Domstolens dom (andra avdelningen) den 14 oktober 2010. Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike. Fördragsbrott - Direktiv 79/409/EEG och 92/43/EEG - Bevarande av vilda fåglar - Särskilda skyddsområden har utsetts på ett felaktigt sätt och inte getts ett tillräckligt rättsligt skydd. Mål C-535/07.
62007CJ0535
2010-10-14Domstolens dom (andra avdelningen) den 14 oktober 2010. Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike. Fördragsbrott - Direktiv 79/409/EEG och 92/43/EEG - Bevarande av vilda fåglar - Särskilda skyddsområden har utsetts på ett felaktigt sätt och inte getts ett tillräckligt rättsligt skydd. Mål C-535/07.
62007CN0494
2007-11-12Mål C-494/07: Talan väckt den 12 november 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland
62007CN0494
2007-11-12Mål C-494/07: Talan väckt den 12 november 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland
62007CN0494
2007-11-12Mål C-494/07: Talan väckt den 12 november 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland
62007CN0535
2007-11-30Mål C-535/07: Talan väckt den 30 november 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Österrike
62007CN0535
2007-11-30Mål C-535/07: Talan väckt den 30 november 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Österrike
62008CA0226
2010-01-14Mål C-226/08: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 14 januari 2010 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Oldenburg (Tyskland)) — Stadt Papenburg mot Bundesrepublik Deutschland (Direktiv 92/43/EEG — Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter — Den berörda medlemsstatens beslut att godkänna det utkast till en lista över områden av gemenskapsintresse som har upprättats av kommissionen — Intressen och synpunkter som ska beaktas)
62008CA0226
2010-01-14Mål C-226/08: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 14 januari 2010 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Oldenburg (Tyskland)) — Stadt Papenburg mot Bundesrepublik Deutschland (Direktiv 92/43/EEG — Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter — Den berörda medlemsstatens beslut att godkänna det utkast till en lista över områden av gemenskapsintresse som har upprättats av kommissionen — Intressen och synpunkter som ska beaktas)
62008CA0226
2010-01-14Mål C-226/08: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 14 januari 2010 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Oldenburg (Tyskland)) — Stadt Papenburg mot Bundesrepublik Deutschland (Direktiv 92/43/EEG — Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter — Den berörda medlemsstatens beslut att godkänna det utkast till en lista över områden av gemenskapsintresse som har upprättats av kommissionen — Intressen och synpunkter som ska beaktas)
62008CA0241
2010-03-04Mål C-241/08: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 4 mars 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike (Fördragsbrott — Direktiv 92/43/EEG — Artikel 6.2 och 6.3 — Felaktigt införlivande — Särskilda bevarandeområden — Ett projekts betydande konsekvenser för miljön — Vissa verksamheter som inte ger upphov till störningar — Bedömning av påverkan på miljön)
62008CA0241
2010-03-04Mål C-241/08: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 4 mars 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike (Fördragsbrott — Direktiv 92/43/EEG — Artikel 6.2 och 6.3 — Felaktigt införlivande — Särskilda bevarandeområden — Ett projekts betydande konsekvenser för miljön — Vissa verksamheter som inte ger upphov till störningar — Bedömning av påverkan på miljön)
62008CJ0226
2010-01-14Domstolens dom (andra avdelningen) den 14 januari 2010. Stadt Papenburg mot Bundesrepublik Deutschland. Begäran om förhandsavgörande: Verwaltungsgericht Oldenburg - Tyskland. Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Den berörda medlemsstatens beslut att godkänna det utkast till en lista över områden av gemenskapsintresse som har upprättats av kommissionen - Intressen och synpunkter som ska beaktas. Mål C-226/08.
62008CJ0226
2010-01-14Domstolens dom (andra avdelningen) den 14 januari 2010. Stadt Papenburg mot Bundesrepublik Deutschland. Begäran om förhandsavgörande: Verwaltungsgericht Oldenburg - Tyskland. Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Den berörda medlemsstatens beslut att godkänna det utkast till en lista över områden av gemenskapsintresse som har upprättats av kommissionen - Intressen och synpunkter som ska beaktas. Mål C-226/08.
62008CJ0226
2010-01-14Domstolens dom (andra avdelningen) den 14 januari 2010. Stadt Papenburg mot Bundesrepublik Deutschland. Begäran om förhandsavgörande: Verwaltungsgericht Oldenburg - Tyskland. Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Den berörda medlemsstatens beslut att godkänna det utkast till en lista över områden av gemenskapsintresse som har upprättats av kommissionen - Intressen och synpunkter som ska beaktas. Mål C-226/08.
62008CJ0226
2010-01-14Domstolens dom (andra avdelningen) den 14 januari 2010. Stadt Papenburg mot Bundesrepublik Deutschland. Begäran om förhandsavgörande: Verwaltungsgericht Oldenburg - Tyskland. Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Den berörda medlemsstatens beslut att godkänna det utkast till en lista över områden av gemenskapsintresse som har upprättats av kommissionen - Intressen och synpunkter som ska beaktas. Mål C-226/08.
62008CJ0241
2010-03-04Domstolens dom (andra avdelningen) den 4 mars 2010. Europeiska kommissionen mot Franska republiken. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Artikel 6.2 och 6.3 - Felaktigt införlivande - Särskilda bevarandeområden - Ett projekts betydande konsekvenser för miljön - Vissa verksamheter som inte ger upphov till störningar - Bedömning av påverkan på miljön. Mål C-241/08.
62008CJ0241
2010-03-04Domstolens dom (andra avdelningen) den 4 mars 2010. Europeiska kommissionen mot Franska republiken. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Artikel 6.2 och 6.3 - Felaktigt införlivande - Särskilda bevarandeområden - Ett projekts betydande konsekvenser för miljön - Vissa verksamheter som inte ger upphov till störningar - Bedömning av påverkan på miljön. Mål C-241/08.
62008CJ0308
2010-05-20Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 20 maj 2010. Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter - Skyddssystem före upptagandet av en livsmiljö på listan över områden av gemenskapsintresse - Artikel 12.4 - Plan för ombyggnad av landsbygdsväg. Mål C-308/08.
62008CJ0308
2010-05-20Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 20 maj 2010. Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter - Skyddssystem före upptagandet av en livsmiljö på listan över områden av gemenskapsintresse - Artikel 12.4 - Plan för ombyggnad av landsbygdsväg. Mål C-308/08.
62008CJ0491
2010-06-10Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 10 juni 2010. Europeiska kommissionen mot Italienska republiken. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter - Skyddssystem - Område av gemenskapsintresse - Turistanläggningen ’Is Arenas’. Mål C-491/08.
62008CJ0491
2010-06-10Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 10 juni 2010. Europeiska kommissionen mot Italienska republiken. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter - Skyddssystem - Område av gemenskapsintresse - Turistanläggningen ’Is Arenas’. Mål C-491/08.
62008CJ0560
2011-12-15Domstolens dom (femte avdelningen) den 15 december 2011. Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien. Fördragsbrott - Direktiv 85/337/EEG - Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt - Direktiv 92/43/ EEG - Bevarande av livsmiljöer - Projekt för breddning och/eller förbättring av landsvägen M-501 i Spanien - Särskilda skyddsområdet för fåglar ES 0000056 ’Encinares del río Alberche y río Cofio’ - Det föreslagna området av gemenskapsintresse ES 310005 ’Cuenca del río Guadarrama’ och det föreslagna området av gemenskapsintresse ES 3110007 ’Cuencas de los ríos Alberche y Cofio’. Mål C-560/08.
62008CJ0560
2011-12-15Domstolens dom (femte avdelningen) den 15 december 2011. Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien. Fördragsbrott - Direktiv 85/337/EEG - Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt - Direktiv 92/43/ EEG - Bevarande av livsmiljöer - Projekt för breddning och/eller förbättring av landsvägen M-501 i Spanien - Särskilda skyddsområdet för fåglar ES 0000056 ’Encinares del río Alberche y río Cofio’ - Det föreslagna området av gemenskapsintresse ES 310005 ’Cuenca del río Guadarrama’ och det föreslagna området av gemenskapsintresse ES 3110007 ’Cuencas de los ríos Alberche y Cofio’. Mål C-560/08.
62008CJ0560
2011-12-15Domstolens dom (femte avdelningen) den 15 december 2011. Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien. Fördragsbrott - Direktiv 85/337/EEG - Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt - Direktiv 92/43/ EEG - Bevarande av livsmiljöer - Projekt för breddning och/eller förbättring av landsvägen M-501 i Spanien - Särskilda skyddsområdet för fåglar ES 0000056 ’Encinares del río Alberche y río Cofio’ - Det föreslagna området av gemenskapsintresse ES 310005 ’Cuenca del río Guadarrama’ och det föreslagna området av gemenskapsintresse ES 3110007 ’Cuencas de los ríos Alberche y Cofio’. Mål C-560/08.
62008CJ0560
2011-12-15Domstolens dom (femte avdelningen) den 15 december 2011. Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien. Fördragsbrott - Direktiv 85/337/EEG - Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt - Direktiv 92/43/ EEG - Bevarande av livsmiljöer - Projekt för breddning och/eller förbättring av landsvägen M-501 i Spanien - Särskilda skyddsområdet för fåglar ES 0000056 ’Encinares del río Alberche y río Cofio’ - Det föreslagna området av gemenskapsintresse ES 310005 ’Cuenca del río Guadarrama’ och det föreslagna området av gemenskapsintresse ES 3110007 ’Cuencas de los ríos Alberche y Cofio’. Mål C-560/08.
62008CJ0560
2011-12-15Domstolens dom (femte avdelningen) den 15 december 2011. Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien. Fördragsbrott - Direktiv 85/337/EEG - Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt - Direktiv 92/43/ EEG - Bevarande av livsmiljöer - Projekt för breddning och/eller förbättring av landsvägen M-501 i Spanien - Särskilda skyddsområdet för fåglar ES 0000056 ’Encinares del río Alberche y río Cofio’ - Det föreslagna området av gemenskapsintresse ES 310005 ’Cuenca del río Guadarrama’ och det föreslagna området av gemenskapsintresse ES 3110007 ’Cuencas de los ríos Alberche y Cofio’. Mål C-560/08.
62008CN0110
2008-03-11Mål C-110/08: Talan väckt den 11 mars 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Österrike
62008CN0226
2008-05-26Mål C-226/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Oldenburg (Tyskland) den 26 maj 2008 – Stadt Papenburg mot Bundesrepublik Deutschland
62008CN0226
2008-05-26Mål C-226/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Oldenburg (Tyskland) den 26 maj 2008 – Stadt Papenburg mot Bundesrepublik Deutschland
62008CN0226
2008-05-26Mål C-226/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Oldenburg (Tyskland) den 26 maj 2008 – Stadt Papenburg mot Bundesrepublik Deutschland
62008CN0226
2008-05-26Mål C-226/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Oldenburg (Tyskland) den 26 maj 2008 – Stadt Papenburg mot Bundesrepublik Deutschland
62008CN0241
2008-06-02Mål C-241/08: Talan väckt den 2 juni 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Frankrike
62008CN0241
2008-06-02Mål C-241/08: Talan väckt den 2 juni 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Frankrike
62008CN0308
2008-07-10Mål C-308/08: Talan väckt den 10 juli 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien
62008CN0491
2008-11-12Mål C-491/08: Talan väckt den 12 november 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien
62008CN0491
2008-11-12Mål C-491/08: Talan väckt den 12 november 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien
62008CN0560
2008-12-17Mål C-560/08: Talan väckt den 17 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien
62008CN0560
2008-12-17Mål C-560/08: Talan väckt den 17 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien
62008CN0560
2008-12-17Mål C-560/08: Talan väckt den 17 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien
62008CN0560
2008-12-17Mål C-560/08: Talan väckt den 17 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien
62009CJ0115
2011-05-12Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 12 maj 2011. Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen eV mot Bezirksregierung Arnsberg. Begäran om förhandsavgörande: l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen - Tyskland. Direktiv 85/337/EEG - Miljökonsekvensbedömning - Århuskonventionen - Direktiv 2003/35/EG - Rätt till rättslig prövning - Icke-statliga miljöskyddsorganisationer. Mål C-115/09.
62009CJ0383
2011-06-09Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 9 juni 2011. Europeiska kommissionen mot Franska republiken. Fördragsbrott - ’Livsmiljödirektivet’ - Otillräckliga åtgärder för skyddandet av arten Cricetus cricetus (europeisk hamster) - Skadande av livsmiljöer. Mål C-383/09.
62009CJ0404
2011-11-24Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 24 november 2011. Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien. Fördragsbrott - Direktiv 85/337/EEG - Bedömning av inverkan på miljön av vissa projekt - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter - Kolbrytning i dagbrott - Området ’Alto Sil’ - Särskilt skyddsområde - Område av gemenskapsintresse - Brunbjörn (Ursus arctos) - Tjäder (Tetrao urogallus). Mål C-404/09.
62009CJ0404
2011-11-24Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 24 november 2011. Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien. Fördragsbrott - Direktiv 85/337/EEG - Bedömning av inverkan på miljön av vissa projekt - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter - Kolbrytning i dagbrott - Området ’Alto Sil’ - Särskilt skyddsområde - Område av gemenskapsintresse - Brunbjörn (Ursus arctos) - Tjäder (Tetrao urogallus). Mål C-404/09.
62009CJ0404
2011-11-24Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 24 november 2011. Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien. Fördragsbrott - Direktiv 85/337/EEG - Bedömning av inverkan på miljön av vissa projekt - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter - Kolbrytning i dagbrott - Området ’Alto Sil’ - Särskilt skyddsområde - Område av gemenskapsintresse - Brunbjörn (Ursus arctos) - Tjäder (Tetrao urogallus). Mål C-404/09.
62009CJ0404
2011-11-24Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 24 november 2011. Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien. Fördragsbrott - Direktiv 85/337/EEG - Bedömning av inverkan på miljön av vissa projekt - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter - Kolbrytning i dagbrott - Området ’Alto Sil’ - Särskilt skyddsområde - Område av gemenskapsintresse - Brunbjörn (Ursus arctos) - Tjäder (Tetrao urogallus). Mål C-404/09.
62009CJ0538
2011-05-26Domstolens dom (första avdelningen) den 26 maj 2011. Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien. Fördragsbrott - Miljö - Direktiv 92/43/EEG - Artikel 6.3 - Särskilda bevarandeområden - Lämplig bedömning av konsekvenserna av planer eller projekt som kan påverka det skyddade området på ett betydande sätt - Undantag från bedömningen för planer och projekt som är anmälningspliktiga - Felaktigt införlivande. Mål C-538/09.
62009CN0105
2009-03-20Mål C-105/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Belgien) den 20 mars 2009 — Terre wallonne mot Région wallonne
62009CN0105
2009-03-20Mål C-105/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Belgien) den 20 mars 2009 — Terre wallonne mot Région wallonne
62009CN0383
2009-09-25Mål C-383/09: Talan väckt den 25 september 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Frankrike
62009CN0404
2009-10-20Mål C-404/09: Talan väckt den 20 oktober 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien
62009CN0404
2009-10-20Mål C-404/09: Talan väckt den 20 oktober 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien
62009CN0404
2009-10-20Mål C-404/09: Talan väckt den 20 oktober 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien
62009CN0404
2009-10-20Mål C-404/09: Talan väckt den 20 oktober 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien
62009CN0538
2009-12-21Mål C-538/09: Talan väckt den 21 december 2009 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien
62010CJ0002
2011-07-21Domstolens dom (första avdelningen) den 21 juli 2011. Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl och Eolica di Altamura Srl mot Regione Puglia. Begäran om förhandsavgörande: Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Italien. Miljö - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Direktiv 79/409/EEG - Bevarande av vilda fåglar - Särskilda bevarandeområden som ingår i det europeiska ekologiska nätet Natura 2000 - Direktiven 2009/28/EG och 2001/77/EG - Förnybara energikällor - Nationella bestämmelser - Förbud mot att uppföra vindkraftverk som inte är avsedda för självförsörjning - Ingen bedömning av projektets miljöpåverkan. Mål C-2/10.
62010CJ0043
2012-09-11Domstolens dom (stora avdelningen) den 11 september 2012. Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias m.fl. mot Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon m.fl.. Begäran om förhandsavgörande: Symvoulio tis Epikrateias - Grekland. Begäran om förhandsavgörande - Direktiven 85/337/EEG, 92/43/EG, 2000/60/EG och 2001/42/EG - Gemenskapens vattenpolitik - Avledning av en flod - Begreppet ’tidsgräns’ för utarbetandet av förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt. Mål C-43/10.
62010CJ0043
2012-09-11Domstolens dom (stora avdelningen) den 11 september 2012. Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias m.fl. mot Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon m.fl.. Begäran om förhandsavgörande: Symvoulio tis Epikrateias - Grekland. Begäran om förhandsavgörande - Direktiven 85/337/EEG, 92/43/EG, 2000/60/EG och 2001/42/EG - Gemenskapens vattenpolitik - Avledning av en flod - Begreppet ’tidsgräns’ för utarbetandet av förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt. Mål C-43/10.
62010CJ0043
2012-09-11Domstolens dom (stora avdelningen) den 11 september 2012. Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias m.fl. mot Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon m.fl.. Begäran om förhandsavgörande: Symvoulio tis Epikrateias - Grekland. Begäran om förhandsavgörande - Direktiven 85/337/EEG, 92/43/EG, 2000/60/EG och 2001/42/EG - Gemenskapens vattenpolitik - Avledning av en flod - Begreppet ’tidsgräns’ för utarbetandet av förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt. Mål C-43/10.
62010CJ0043
2012-09-11Domstolens dom (stora avdelningen) den 11 september 2012. Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias m.fl. mot Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon m.fl.. Begäran om förhandsavgörande: Symvoulio tis Epikrateias - Grekland. Begäran om förhandsavgörande - Direktiven 85/337/EEG, 92/43/EG, 2000/60/EG och 2001/42/EG - Gemenskapens vattenpolitik - Avledning av en flod - Begreppet ’tidsgräns’ för utarbetandet av förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt. Mål C-43/10.
62010CJ0043
2012-09-11Domstolens dom (stora avdelningen) den 11 september 2012. Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias m.fl. mot Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon m.fl.. Begäran om förhandsavgörande: Symvoulio tis Epikrateias - Grekland. Begäran om förhandsavgörande - Direktiven 85/337/EEG, 92/43/EG, 2000/60/EG och 2001/42/EG - Gemenskapens vattenpolitik - Avledning av en flod - Begreppet ’tidsgräns’ för utarbetandet av förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt. Mål C-43/10.
62010CJ0043
2012-09-11Domstolens dom (stora avdelningen) den 11 september 2012. Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias m.fl. mot Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon m.fl.. Begäran om förhandsavgörande: Symvoulio tis Epikrateias - Grekland. Begäran om förhandsavgörande - Direktiven 85/337/EEG, 92/43/EG, 2000/60/EG och 2001/42/EG - Gemenskapens vattenpolitik - Avledning av en flod - Begreppet ’tidsgräns’ för utarbetandet av förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt. Mål C-43/10.
62010CJ0090
2011-09-22Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 22 september 2011. Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien. Fördragsbrott - ’Livsmiljödirektivet’ - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter - Artikel 4.4 och artikel 6.1 och 6.2 - Fastställande av prioriteringar för särskilda bevarandeområden och ett lämpligt rättsligt skydd för dessa områden - Säkerställande av ett lämpligt rättsligt skydd för de särskilda bevarandeområdena på Kanarieöarna har inte skett. Mål C-90/10.
62010CJ0090
2011-09-22Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 22 september 2011. Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien. Fördragsbrott - ’Livsmiljödirektivet’ - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter - Artikel 4.4 och artikel 6.1 och 6.2 - Fastställande av prioriteringar för särskilda bevarandeområden och ett lämpligt rättsligt skydd för dessa områden - Säkerställande av ett lämpligt rättsligt skydd för de särskilda bevarandeområdena på Kanarieöarna har inte skett. Mål C-90/10.
62010CJ0090
2011-09-22Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 22 september 2011. Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien. Fördragsbrott - ’Livsmiljödirektivet’ - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter - Artikel 4.4 och artikel 6.1 och 6.2 - Fastställande av prioriteringar för särskilda bevarandeområden och ett lämpligt rättsligt skydd för dessa områden - Säkerställande av ett lämpligt rättsligt skydd för de särskilda bevarandeområdena på Kanarieöarna har inte skett. Mål C-90/10.
62010CJ0182
2012-02-16Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 16 februari 2012. Marie-Noëlle Solvay m.fl. mot Région wallonne. Begäran om förhandsavgörande: Cour constitutionnelle - Belgien. Bedömning av inverkan på miljön av vissa projekt - Begreppet lagstiftning - Betydelsen och räckvidden av de anvisningar som förekommer i vägledningen för tillämpning av Århuskonventionen - Tillstånd till ett projekt utan att någon vederbörlig miljökonsekvensbedömning genomförts - Tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor - Talerättens omfattning - Livsmiljödirektivet - Plan eller projekt som medför skada på området - Tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse. Mål C-182/10.
62010CJ0182
2012-02-16Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 16 februari 2012. Marie-Noëlle Solvay m.fl. mot Région wallonne. Begäran om förhandsavgörande: Cour constitutionnelle - Belgien. Bedömning av inverkan på miljön av vissa projekt - Begreppet lagstiftning - Betydelsen och räckvidden av de anvisningar som förekommer i vägledningen för tillämpning av Århuskonventionen - Tillstånd till ett projekt utan att någon vederbörlig miljökonsekvensbedömning genomförts - Tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor - Talerättens omfattning - Livsmiljödirektivet - Plan eller projekt som medför skada på området - Tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse. Mål C-182/10.
62010CJ0340
2012-03-15Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 15 mars 2012. Europeiska kommissionen mot Republiken Cypern. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Artiklarna 4.1 och 12.1 - Underlåtelse att inom den föreskrivna fristen ta upp Paralimnisjön i den nationella listan över föreslagna områden av gemenskapsintresse - Skyddssystem för arten Natrix natrix cypriaca (cypriotisk snok). Mål C-340/10.
62010CJ0340
2012-03-15Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 15 mars 2012. Europeiska kommissionen mot Republiken Cypern. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Artiklarna 4.1 och 12.1 - Underlåtelse att inom den föreskrivna fristen ta upp Paralimnisjön i den nationella listan över föreslagna områden av gemenskapsintresse - Skyddssystem för arten Natrix natrix cypriaca (cypriotisk snok). Mål C-340/10.
62010CN0002
2010-01-04Mål C-2/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italien) den 4 januari 2010 — Azienda Agro-Zootecnica Franchini s.a.r.l. och Eolica di Altamura s.r.l. mot Regione Puglia
62010CN0043
2010-01-25Mål C-43/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Simvoulio tis Epikratias (Grekland) den 25 januari 2010 — Nomarkhiaki Aftodiikisi Aitoloakarnanias m. fl., Elliniki Etairia gia tin Prostasia tou Perivallontos kai tis Politistikis Klironomias m.fl., och Pagkosmio Tamio gia ti Fisi — WWF Ellas mot Ipourgos Perivallontos, Khorotaxias kai Dimosion Ergon m. fl.
62010CN0043
2010-01-25Mål C-43/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Simvoulio tis Epikratias (Grekland) den 25 januari 2010 — Nomarkhiaki Aftodiikisi Aitoloakarnanias m. fl., Elliniki Etairia gia tin Prostasia tou Perivallontos kai tis Politistikis Klironomias m.fl., och Pagkosmio Tamio gia ti Fisi — WWF Ellas mot Ipourgos Perivallontos, Khorotaxias kai Dimosion Ergon m. fl.
62010CN0043
2010-01-25Mål C-43/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Simvoulio tis Epikratias (Grekland) den 25 januari 2010 — Nomarkhiaki Aftodiikisi Aitoloakarnanias m. fl., Elliniki Etairia gia tin Prostasia tou Perivallontos kai tis Politistikis Klironomias m.fl., och Pagkosmio Tamio gia ti Fisi — WWF Ellas mot Ipourgos Perivallontos, Khorotaxias kai Dimosion Ergon m. fl.
62010CN0090
2010-02-16Mål C-90/10: Talan väckt den 16 februari 2010 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien
62010CN0090
2010-02-16Mål C-90/10: Talan väckt den 16 februari 2010 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien
62010CN0090
2010-02-16Mål C-90/10: Talan väckt den 16 februari 2010 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien
62010CN0182
2010-04-09Mål C-182/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour Constitutionnelle (Belgien) den 9 april 2010 — Marie-Noëlle Solvay, Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, La Hulpe — Notre village ASBL, Alix Walsh, André Philips, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL, Grégoire Stassin, André Gilliard, Société Wallonne des Aéroports SA (SOWAER), Paul Fastrez, Henriette Fastrez, Infrabel SA, Jean-Pierre Olivier, Pierre Deneye, Paul Thiry, Antoine Boxus, Willy Roua, Gouvernement flamand, Inter-Environnement Wallonie ASBL, Sartau SA, Charleroi South Air Pur ASBL, Pierre Grymonprez, Philippe Grisard de la Rochette, Nicole Laloux, Annabelle Denoël-Gevers, Marc Traversin, Joseph Melard, Chantal Michiels, Thierry Regout, René Canfin, Georges Lahaye, Jeanine Postelmans, Christophe Dehousse, Christine Lahaye, Jean-Marc Lesoinne, Jacques Teheux, Anne-Marie Larock, Bernadette Mestdag, Jean-François Serrafin, Françoise Mahoux, Ferdinand Wallraf, Jeanne Mariel, Agnès Fortemps, Georges Seraffin, Jeannine Melen, Groupement Cerexhe-Heuseux/Beaufays ASBL, Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents ASBL, Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne, Guido Durlet, Société régionale wallonne du transport SRWT, Philippe Daras, Bernard Croiselet, Bernard Page, Intercommunale du Brabant Wallon SCRL, Codic Belgique SA och Fédéral Express European Services Inc. mot Région wallonne
62010CN0182
2010-04-09Mål C-182/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour Constitutionnelle (Belgien) den 9 april 2010 — Marie-Noëlle Solvay, Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, La Hulpe — Notre village ASBL, Alix Walsh, André Philips, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL, Grégoire Stassin, André Gilliard, Société Wallonne des Aéroports SA (SOWAER), Paul Fastrez, Henriette Fastrez, Infrabel SA, Jean-Pierre Olivier, Pierre Deneye, Paul Thiry, Antoine Boxus, Willy Roua, Gouvernement flamand, Inter-Environnement Wallonie ASBL, Sartau SA, Charleroi South Air Pur ASBL, Pierre Grymonprez, Philippe Grisard de la Rochette, Nicole Laloux, Annabelle Denoël-Gevers, Marc Traversin, Joseph Melard, Chantal Michiels, Thierry Regout, René Canfin, Georges Lahaye, Jeanine Postelmans, Christophe Dehousse, Christine Lahaye, Jean-Marc Lesoinne, Jacques Teheux, Anne-Marie Larock, Bernadette Mestdag, Jean-François Serrafin, Françoise Mahoux, Ferdinand Wallraf, Jeanne Mariel, Agnès Fortemps, Georges Seraffin, Jeannine Melen, Groupement Cerexhe-Heuseux/Beaufays ASBL, Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents ASBL, Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne, Guido Durlet, Société régionale wallonne du transport SRWT, Philippe Daras, Bernard Croiselet, Bernard Page, Intercommunale du Brabant Wallon SCRL, Codic Belgique SA och Fédéral Express European Services Inc. mot Région wallonne
62011CJ0046
2012-03-15Domstolens dom (åttonde avdelningen) den 15 mars 2012. Europeiska kommissionen mot Republiken Polen. Fördragsbrott - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Otillräckligt skydd för vissa arter, särskilt för utter (Lutra lutra). Mål C-46/11.
62011CJ0177
2012-06-21Domstolens dom (åttonde avdelningen) den 21 juni 2012. Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton mot Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon m.fl.. Begäran om förhandsavgörande: Symvoulio tis Epikrateias - Grekland. Direktiv 2001/42/EG - Bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan - Artikel 3.2 b - Medlemsstaternas utrymme för skönsmässig bedömning. Mål C-177/11.
62011CJ0258
2013-04-11Domstolens dom (tredje avdelningen) den 11 april 2013. Peter Sweetman m.fl. mot An Bord Pleanála. Begäran om förhandsavgörande: Supreme Court - Irland. Miljö - Direktiv 92/43/EEG - Artikel 6 - Bevarande av livsmiljöer - Särskilt bevarandeområde - Bedömning av planers eller projekts påverkan på ett skyddat område - Tillämpliga kriterier vid bedömningen av huruvida sådana planer eller projekt innebär att det berörda områdets integritet kommer att ta skada - Området Lough Corrib - Planerad förbifart kring staden Galway för riksvägen N6. Mål C-258/11.
62011CJ0517
2013-02-07Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
62011CJ0517
2013-02-07Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
62011CN0046
2011-02-01Mål C-46/11: Talan väckt den 1 februari 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen
62011CN0177
2011-04-08Mål C-177/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Symvoulio tis Epikrateias (Grekland) den 15 april 2011 — Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton mot 1) Ypourgoi Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon, 2) Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon och 3) Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis
62011CN0258
2011-05-26Mål C-258/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court (Irland) den 26 maj 2011 — Peter Sweetman, Irland, Attorney General och Minister for the Environment Heritage and Local Government mot An Bord Pleanala
62011CN0517
2011-10-07Mål C-517/11: Talan väckt den 7 oktober 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland
62011CN0517
2011-10-07Mål C-517/11: Talan väckt den 7 oktober 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland
62012CJ0301
2014-04-03Domstolens dom (andra avdelningen) den 3 april 2014. Cascina Tre Pini Ss mot Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare m.fl.. Begäran om förhandsavgörande: Consiglio di Stato - Italien. Begäran om förhandsavgörande - Miljö - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Direktiv 92/43/EEG - Områden av gemenskapsintresse - Omprövning av ett områdes status vid miljöförorening eller miljöförstöring - Nationell lagstiftning enligt vilken berörda personer inte kan begära en sådan omprövning - Behöriga nationella myndigheter ges en befogenhet att efter eget skön ex officio inleda förfarandet för omprövning av nämnda status. Mål C-301/12.
62012CJ0301
2014-04-03Domstolens dom (andra avdelningen) den 3 april 2014. Cascina Tre Pini Ss mot Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare m.fl.. Begäran om förhandsavgörande: Consiglio di Stato - Italien. Begäran om förhandsavgörande - Miljö - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Direktiv 92/43/EEG - Områden av gemenskapsintresse - Omprövning av ett områdes status vid miljöförorening eller miljöförstöring - Nationell lagstiftning enligt vilken berörda personer inte kan begära en sådan omprövning - Behöriga nationella myndigheter ges en befogenhet att efter eget skön ex officio inleda förfarandet för omprövning av nämnda status. Mål C-301/12.
62012CJ0301
2014-04-03Domstolens dom (andra avdelningen) den 3 april 2014. Cascina Tre Pini Ss mot Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare m.fl.. Begäran om förhandsavgörande: Consiglio di Stato - Italien. Begäran om förhandsavgörande - Miljö - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Direktiv 92/43/EEG - Områden av gemenskapsintresse - Omprövning av ett områdes status vid miljöförorening eller miljöförstöring - Nationell lagstiftning enligt vilken berörda personer inte kan begära en sådan omprövning - Behöriga nationella myndigheter ges en befogenhet att efter eget skön ex officio inleda förfarandet för omprövning av nämnda status. Mål C-301/12.
62012CJ0521
2014-05-15Domstolens dom (andra avdelningen) den 15 maj 2014. T. C. Briels m.fl. mot Minister van Infrastructuur en Milieu. Begäran om förhandsavgörande: Raad van State - Nederländerna. Begäran om förhandsavgörande - Miljö - Direktiv 92/43/EEG - Artikel 6.3 och 6.4 - Bevarande av livsmiljöer - Särskilda bevarandeområden - Bedömning av en plans eller ett projekts inverkan på ett skyddat område - Godkännande av planer eller projekt inom ett skyddat område - Kompensationsåtgärder - Natura 2000-området ’Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek’ - Projekt avseende sträckan ’s-Hertogenbosch-Eindhoven längs motorväg A2. Mål C-521/12.
62012CJ0521
2014-05-15Domstolens dom (andra avdelningen) den 15 maj 2014. T. C. Briels m.fl. mot Minister van Infrastructuur en Milieu. Begäran om förhandsavgörande: Raad van State - Nederländerna. Begäran om förhandsavgörande - Miljö - Direktiv 92/43/EEG - Artikel 6.3 och 6.4 - Bevarande av livsmiljöer - Särskilda bevarandeområden - Bedömning av en plans eller ett projekts inverkan på ett skyddat område - Godkännande av planer eller projekt inom ett skyddat område - Kompensationsåtgärder - Natura 2000-området ’Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek’ - Projekt avseende sträckan ’s-Hertogenbosch-Eindhoven längs motorväg A2. Mål C-521/12.
62012CJ0600
2014-07-17Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
62012CN0301
2012-06-20Mål C-301/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consigili di Stato (Italien) den 20 juni 2012 — Cascina Tre Pini s.s. mot Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terrotorio e del Mare m.fl.
62012CN0301
2012-06-20Mål C-301/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consigili di Stato (Italien) den 20 juni 2012 — Cascina Tre Pini s.s. mot Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terrotorio e del Mare m.fl.
62012CN0521
2012-11-19Mål C-521/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 19 november 2012 — T.C. Briels m.fl. mot Minister van Infrastructuur en Milieu
62012CN0521
2012-11-19Mål C-521/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 19 november 2012 — T.C. Briels m.fl. mot Minister van Infrastructuur en Milieu
62012CN0600
2012-12-21Mål C-600/12: Talan väckt den 21 december 2012 — Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland
62014CJ0141
2016-01-14Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 14 januari 2016. Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien. Fördragsbrott – Direktiv 2009/147/EG – Bevarande av vilda fåglar – De särskilda skyddsområdena Kaliakra och Belite skali – Direktiv 92/43/EEG – Bevarande av livsmiljöer och vilda arter – Området av gemenskapsintresse Kompleks Kaliakra – Direktiv 2011/92/EU – Miljökonsekvensbedömning av vissa projekt – Tillämplighet i tiden (ratione temporis) av skyddsreglerna – Försämring av livsmiljöerna för arterna samt störningar av arter – Vindkraft – Turism. Mål C-141/14.
62014CJ0399
2016-01-14Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 14 januari 2016. Grüne Liga Sachsen e.V. m.fl. mot Freistaat Sachsen. Begäran om förhandsavgörande från Bundesverwaltungsgericht. Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 92/43/EEG – Artikel 6.2–6.4 – Upptagande av ett område på listan över områden av gemenskapsintresse efter det att ett projekt har godkänts men innan genomförandet av detsamma påbörjats – Bedömning av projektet efter det att området har upptagits på denna lista – Krav på denna bedömning – Konsekvenserna av att projektet har slutförts för valet av alternativ. Mål C-399/14.
62014CJ0399
2016-01-14Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 14 januari 2016. Grüne Liga Sachsen e.V. m.fl. mot Freistaat Sachsen. Begäran om förhandsavgörande från Bundesverwaltungsgericht. Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 92/43/EEG – Artikel 6.2–6.4 – Upptagande av ett område på listan över områden av gemenskapsintresse efter det att ett projekt har godkänts men innan genomförandet av detsamma påbörjats – Bedömning av projektet efter det att området har upptagits på denna lista – Krav på denna bedömning – Konsekvenserna av att projektet har slutförts för valet av alternativ. Mål C-399/14.
62014CJ0399
2016-01-14Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 14 januari 2016. Grüne Liga Sachsen e.V. m.fl. mot Freistaat Sachsen. Begäran om förhandsavgörande från Bundesverwaltungsgericht. Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 92/43/EEG – Artikel 6.2–6.4 – Upptagande av ett område på listan över områden av gemenskapsintresse efter det att ett projekt har godkänts men innan genomförandet av detsamma påbörjats – Bedömning av projektet efter det att området har upptagits på denna lista – Krav på denna bedömning – Konsekvenserna av att projektet har slutförts för valet av alternativ. Mål C-399/14.
62014CJ0399
2016-01-14Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 14 januari 2016. Grüne Liga Sachsen e.V. m.fl. mot Freistaat Sachsen. Begäran om förhandsavgörande från Bundesverwaltungsgericht. Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 92/43/EEG – Artikel 6.2–6.4 – Upptagande av ett område på listan över områden av gemenskapsintresse efter det att ett projekt har godkänts men innan genomförandet av detsamma påbörjats – Bedömning av projektet efter det att området har upptagits på denna lista – Krav på denna bedömning – Konsekvenserna av att projektet har slutförts för valet av alternativ. Mål C-399/14.
62014CN0141
2014-03-24Mål C-141/14: Talan väckt den 24 mars 2014 – Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien
62014CN0399
2014-08-18Mål C-399/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 18 augusti 2014 – Grüne Liga Sachsen e.V. m.fl. mot Freistaat Sachsen
62014CN0399
2014-08-18Mål C-399/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 18 augusti 2014 – Grüne Liga Sachsen e.V. m.fl. mot Freistaat Sachsen
62014CN0399
2014-08-18Mål C-399/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 18 augusti 2014 – Grüne Liga Sachsen e.V. m.fl. mot Freistaat Sachsen
62014CN0461
2014-10-07Mål C-461/14: Talan väckt den 7 oktober 2014 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien
62014CN0473
2014-10-20Mål C-473/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Symvoulio tis Epikrateias (Grekland) den 20 oktober 2014 – Dimos Kropias Attikis mot Ypourgos Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis
62014CN0504
2014-11-11Mål C-504/14: Talan väckt den 11 november 2014 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland
62014CN0504
2014-11-11Mål C-504/14: Talan väckt den 11 november 2014 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland
62014CN0504
2014-11-11Mål C-504/14: Talan väckt den 11 november 2014 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland
62014CN0504
2014-11-11Mål C-504/14: Talan väckt den 11 november 2014 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland
62015CN0387
2015-07-17Mål C-387/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Belgien) den 17 juli 2015 – Hilde Orleans m.fl. mot Vlaams Gewest, intervenient Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
62015CN0387
2015-07-17Mål C-387/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Belgien) den 17 juli 2015 – Hilde Orleans m.fl. mot Vlaams Gewest, intervenient Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
62015CN0388
2015-07-17Mål C-388/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Belgien) den 17 juli 2015 – Denis Malcorps m.fl. mot Vlaams Gewest, intervenient Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
62015CN0388
2015-07-17Mål C-388/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Belgien) den 17 juli 2015 – Denis Malcorps m.fl. mot Vlaams Gewest, intervenient Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
62015CN0444
2015-08-17Mål C-444/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Italien) den 17 augusti 2015 – Associazione Italia Nostra Onlus mot Comune di Venezia m.fl.
62015CN0444
2015-08-17Mål C-444/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Italien) den 17 augusti 2015 – Associazione Italia Nostra Onlus mot Comune di Venezia m.fl.
62016CN0142
1997-06-26Domstolens dom (femte avdelningen) den 26 juni 1997. Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland. Fördragsbrott - Underlåtenhet att införliva direktiv 92/43/EEG. Mål C-329/96.
62016CN0142
1997-06-26Domstolens dom (femte avdelningen) den 26 juni 1997. Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland. Fördragsbrott - Underlåtenhet att införliva direktiv 92/43/EEG. Mål C-329/96.

Rättsakter som det hänvisas till
11957E130R 1986-02-28Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
11957E148 1957-03-25Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
31979L0409 1979-04-02Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar
41987X1207 1987-10-19Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Rättsakter som hänvisar till detta dokument
31992R1973 1992-05-21Rådets förordning (EEG) nr 1973/92 av den 21 maj 1992 om inrättande av ett finansiellt instrument för miljön (LIFE)
31994Y0518(01) 1994-05-06Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
31996A0015 1995-12-1896/15/EG: Kommissionens yttrande av den 18 december 1995 om dragningen genom Peenedalen (Tyskland) av den planerade motorvägen A 20 i enlighet med artikel 6.4 i rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter
31996D1692 1996-07-23Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet
31997L0011 1997-03-03Rådets direktiv 97/11/EG av den 3 mars 1997 om ändring av direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt
31998D0384 1998-01-2198/384/EG: Kommissionens beslut av den 21 januari 1998 om de stöd som Nederländerna har beviljat för byggandet av en väteperoxidfabrik i Delfzijl [delgivet med nr K(1998) 232] (Endast den nederländska texten är giltig) (Text av betydelse för EES)
31998D0746 1998-12-2198/746/EG: Rådets beslut av den 21 december 1998 om godkännande på gemenskapens vägnar av den ändring av bilagorna II och III till Bernkonventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö som fastställdes vid det sjuttonde mötet i den ständiga kommittén för konventionen
31998D2179 1998-09-24Europaparlamentets och rådets beslut nr 2179/98/EG av den 24 september 1998 om en översyn av Europeiska gemenskapens åtgärdsprogram för miljön och en hållbar utveckling kallat ’Mot en hållbar utveckling’
31998R0850 1998-03-30Rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer
31999D0800 1999-10-221999/800/EG: Rådets beslut av den 22 oktober 1999 om att ingå protokollet om särskilt skyddade områden och biologisk mångfald i Medelhavsområdet samt om att godkänna bilagorna till det nämnda protokollet (Barcelonakonventionen)
31999L0022 1999-03-29Rådets direktiv 1999/22/EG av den 29 mars 1999 om hållande av vilda djur i djurparker
31999Y0226(01) 1998-12-15Rådets resolution av den 15 december 1998 om en skogsbruksstrategi för Europeiska unionen
32000D0340 2000-05-082000/340/EG: Rådets beslut av den 8 maj 2000 om att på gemenskapens vägnar godkänna den nya bilagan V till konventionen om skydd av den marina miljön i nordöstra Atlanten, som rör skydd och bevarande av ekosystem och biologisk mångfald i havsområdet och härtill hörande tillägg 3
32000R1655 2000-07-17Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1655/2000 av den 17 juli 2000 om det finansiella instrumentet för miljön (Life)
32000Y0808(01) 2000-08-08Förteckning över de kommittéer som skall biträda kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter
32001L0042 2001-06-27Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan
32002D0011 2001-12-282002/11/EG: Kommissionens beslut av den 28 december 2001 om antagande av listan över områden av gemenskapsintresse i den makaronesiska biogeografiska regionen i enlighet med rådets direktiv 92/43/EEG [delgivet med nr K(2001) 3998]
32002D0329 2001-12-072002/329/EG: Kommissionens beslut av den 7 december 2001 om godkännande av det samlade programdokumentet för gemenskapens strukturåtgärder i de områden i provinserna Namur och Luxembourg i Belgien som omfattas av mål 2 [delgivet med nr K(2001) 3555]
32002D0330 2001-12-112002/330/EG: Kommissionens beslut av den 11 december 2001 om godkännande av det samlade programdokumentet för gemenskapens strukturåtgärder i de områden i provinsen Liège i Belgien som omfattas av mål 2 [delgivet med nr K(2001) 3583]
32003R1475 2003-08-20Kommissionens förordning (EG) nr 1475/2003 av den 20 augusti 2003 om skydd av djuphavskorallrev mot effekterna av trålning i ett område nordväst om Skottland
32003R1783 2003-09-29Rådets förordning (EG) nr 1783/2003 av den 29 september 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden
32004D0069 2003-12-222004/69/EG: Kommissionens beslut av den 22 december 2003 om antagande av lista över områden av gemenskapsintresse i den alpina biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2003) 4957]
32004D0798 2004-12-072004/798/EG: Kommissionens beslut av den 7 december 2004 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en förteckning över områden av gemenskapsintresse i den kontinentala biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2004) 4031]
32004D0813 2004-12-072004/813/EG: Kommissionens beslut av den 7 december 2004 om antagande av en lista över områden av gemenskapsintresse i den atlantiska biogeografiska regionen, i enlighet med rådets direktiv 92/43/EEG (delgivet med nr K(2004) 4032)
32004D0884 2004-04-29Europaparlamentets och rådets beslut nr 884/2004/EG av den 29 april 2004 om ändring av beslut nr 1692/96/EG om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (Text av betydelse för EES)
32004L0035 2004-04-21Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador
32004R0602 2004-03-22Rådets förordning (EG) nr 602/2004 av den 22 mars 2004 om ändring av förordning (EG) nr 850/98 vad gäller skydd av djuphavskorallrev mot effekterna av trålning i ett område nordväst om Skottland
32004R0812 2004-04-26Rådets förordning (EG) nr 812/2004 av den 26.4.2004 om åtgärder när det gäller oavsiktlig fångst av valar vid fiske och om ändring av förordning (EG) nr 88/98
32005D0101 2005-01-13EG: Kommissionens beslut av den 13 januari 2005 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en förteckning över områden av gemenskapsintresse i den boreala biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2004) 5462]
32005R1332 2005-08-09Kommissionens förordning (EG) nr 1332/2005 av den 9 augusti 2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem
32005R1568 2005-09-20Rådets förordning (EG) nr 1568/2005 av den 20 september 2005 om ändring av förordning (EG) nr 850/98 vad gäller skydd av djuphavskorallrev mot effekterna av fiske i vissa områden i Atlanten
32005R1698 2005-09-20Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
32006D0516 2006-06-272006/516/EG: Rådets beslut av den 27 juni 2006 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet om markskydd, protokollet om energi och protokollet om turism till Alpkonventionen - Förklaringar
32006D0613(01) 2006-07-192006/613/EG: Kommissionens beslut av den 19 juli 2006 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en förteckning över områden av gemenskapsintresse i den mediterrana biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2006) 3261]
32006D0871 2006-07-182006/871/EG: Rådets beslut av den 18 juli 2005 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet om bevarande av afro-eurasiska flyttande vattenfåglar
32006R1198 2006-07-27Rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden
32006R1967 2006-12-21Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av den 21 december 2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och om upphävande av förordning (EG) nr 1626/94
32006R1974 2006-12-15Kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
32007B0828 2007-10-24Slutgiltigt antagande av Europeiska unionens ändringsbudget nr 6 för budgetåret 2007
32007R0498 2007-03-26Kommissionens förordning (EG) nr 498/2007 av den 26 mars 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden
32007R0614 2007-05-23Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 614/2007 av den 23 maj 2007 om det finansiella instrumentet för miljön (Life+) - Uttalande från kommissionen
32007R0708 2007-06-11Rådets förordning (EG) nr 708/2007 av den 11 juni 2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk
32007R1100 2007-09-18Rådets förordning (EG) nr 1100/2007 av den 18 september 2007 om åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål
32008D0023 2007-11-122008/23/EG: Kommissionens beslut av den 12 november 2007 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en första uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den atlantiska biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2007) 5396]
32008D0024 2007-11-122008/24/EG: Kommissionens beslut av den 12 november 2007 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en första uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den boreala biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2007) 5402]
32008D0025 2007-11-132008/25/EG: Kommissionens beslut av den 13 november 2007 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en första uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den kontinentala biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2007) 5403]
32008D0026 2007-11-132008/26/EG: Kommissionens beslut av den 13 november 2007 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en förteckning över områden av gemenskapsintresse i den pannoniska biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2007) 5404]
32008D0095 2008-01-252008/95/EG: Kommissionens beslut av den 25 januari 2008 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en första uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den makaronesiska biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2008) 286]
32008D0218 2008-01-252008/218/EG: Kommissionens beslut av den 25 januari 2008 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en första uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den alpina biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2008) 271]
32008D0335 2008-03-282008/335/EG: Kommissionens beslut av den 28 mars 2008 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en första uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den mediterrana biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2008) 1148]
32008D0914 2008-06-112008/914/EG: Kommissionens beslut av den 11 juni 2008 om godkännande av åtgärder som föreslagits av Nederländerna för bevarande av marina ekosystem i området Voordelta [delgivet med nr K(2008) 2415]
32008D0966 2008-12-122008/966/EG: Kommissionens beslut av den 12 december 2008 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en preliminär lista över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska stäppregionen [delgivet med nr K(2008) 8066]
32008L0056 2008-06-17Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) Text av betydelse för EES
32008L0099 2008-11-19Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008 om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser (Text av betydelse för EES)
32009D0090 2008-12-122009/90/EG: Kommissionens beslut av den 12 december 2008 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en första uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den pannoniska biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2008) 7918]
32009D0091 2008-12-122009/91/EG: Kommissionens beslut av den 12 december 2008 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en andra uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den alpina biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2008) 7973]
32009D0092 2008-12-122009/92/EG: Kommissionens beslut av den 12 december 2008 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en preliminär lista över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska Svartahavsregionen [delgivet med nr K(2008) 7974]
32009D0093 2008-12-122009/93/EG: Kommissionens beslut av den 12 december 2008 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en andra uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska kontinentalregionen [delgivet med nr K(2008) 8039]
32009D0094 2008-12-122009/94/EG: Kommissionens beslut av den 12 december 2008 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en andra uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den boreala biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2008) 8046]
32009D0095 2008-12-122009/95/EG: Kommissionens beslut av den 12 december 2008 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en andra uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska Medelhavsregionen [delgivet med nr K(2008) 8049]
32009D0096 2008-12-122009/96/EG: Kommissionens beslut av den 12 december 2008 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en andra uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den atlantiska biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2008) 8119]
32009D1001 2009-12-22Kommissionens beslut av den 22 december 2009 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en andra uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den makaronesiska biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2009) 10414]
32009L0128 2009-10-21Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (Text av betydelse för EES)
32009R0073 2009-01-19Rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003
32009R0710 2009-08-05Kommissionens förordning (EG) nr 710/2009 av den 5 augusti 2009 om ändring av förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 när det gäller fastställande av närmare bestämmelser för ekologisk produktion av vattenbruksdjur och alger
32010D0042 2009-12-222010/42/: Kommissionens beslut av den 22 december 2009 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en tredje uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den alpina biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2009) 10415]
32010D0043 2009-12-222010/43/: Kommissionens beslut av den 22 december 2009 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en tredje uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den atlantiska biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2009) 10405]
32010D0044 2009-12-222010/44/: Kommissionens beslut av den 22 december 2009 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en tredje uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den kontinentala biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2009) 10422]
32010D0045 2009-12-222010/45/: Kommissionens beslut av den 22 december 2009 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en tredje uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska Medelhavsregionen [delgivet med nr K(2009) 10406]
32010D0046 2009-12-222010/46/: Kommissionens beslut av den 22 december 2009 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en tredje uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den boreala biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2009) 10424]
32010D0661 2010-07-07Europaparlamentets och rådets beslut nr 661/2010/EU av den 7 juli 2010 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet Text av betydelse för EES
32010L0060 2010-08-30Kommissionens direktiv 2010/60/EU av den 30 augusti 2010 om vissa undantag vid saluföring av blandningar av utsäde av foderväxter avsedda att användas för att bevara naturmiljön Text av betydelse för EES
32011D0062 2011-01-102011/62/EU: Kommissionens beslut av den 10 januari 2011 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en fjärde uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den alpina biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2010) 9663]
32011D0063 2011-01-102011/63/EU: Kommissionens beslut av den 10 januari 2011 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en fjärde uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den atlantiska biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2010) 9666]
32011D0064 2011-01-102011/64/EU: Kommissionens beslut av den 10 januari 2011 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en fjärde uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den kontinentala biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2010) 9669]
32011D0084 2011-01-102011/84/EU: Kommissionens beslut av den 10 januari 2011 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en fjärde uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den boreala biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2010) 9667]
32011D0085 2011-01-102011/85/EU: Kommissionens beslut av den 10 januari 2011 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en fjärde uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska Medelhavsregionen [delgivet med nr K(2010) 9676]
32011D0086 2011-01-102011/86/EU: Kommissionens beslut av den 10 januari 2011 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en andra uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den pannoniska biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2010) 9677]
32011D0484 2011-07-11Kommissionens genomförandebeslut av den 11 juli 2011 om ett formulär för upplysningar om Natura 2000-områden [delgivet med nr K(2011) 4892]
32011R0142 2011-02-25Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen Text av betydelse för EES
32012D0009 2011-11-182012/9/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 18 november 2011 om antagande av en femte uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska Medelhavsregionen [delgivet med nr K(2011) 8172]
32012D0010 2011-11-182012/10/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 18 november 2011 om antagande av en tredje uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den pannoniska biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2011) 8187]
32012D0011 2011-11-182012/11/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 18 november 2011 om antagande av en femte uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den boreala biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2011) 8195]
32012D0012 2011-11-182012/12/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 18 november 2011 om antagande av en femte uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den alpina biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2011) 8202]
32012D0013 2011-11-182012/13/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 18 november 2011 om antagande av en femte uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den atlantiska biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2011) 8203]
32012D0014 2011-11-182012/14/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 18 november 2011 om antagande av en femte uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den kontinentala biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2011) 8278]
32012D0535 2012-09-262012/535/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 26 september 2012 om nödåtgärder för att förhindra spridningen av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (tallvedsnematoden) inom unionen [delgivet med nr C(2012) 6543]
32012D0638 2012-09-242012/638/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 24 september 2012 om bekräftelse av de åtgärder som föreslagits av Nederländerna för att skydda marina bevarandeområden i Noordzeekustzone, Vlakte van de Raan och Voordelta [delgivet med nr C(2012) 6510]
32013D0022 2012-11-162013/22/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 16 november 2012 om antagande av en sjätte uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den alpina biogeografiska regionen [delgivet med nr C(2012) 8120]
32013D0023 2012-11-162013/23/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 16 november 2012 om antagande av en sjätte uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den kontinentala biogeografiska regionen [delgivet med nr C(2012) 8135]
32013D0024 2012-11-162013/24/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 16 november 2012 om antagande av en fjärde uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den pannoniska biogeografiska regionen [delgivet med nr C(2012) 8137]
32013D0025 2012-11-162013/25/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 16 november 2012 om antagande av en tredje uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den makaronesiska biogeografiska regionen [delgivet med nr C(2012) 8167]
32013D0026 2012-11-162013/26/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 16 november 2012 om antagande av en sjätte uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den atlantiska biogeografiska regionen [delgivet med nr C(2012) 8222]
32013D0027 2012-11-162013/27/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 16 november 2012 om antagande av en sjätte uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den boreala biogeografiska regionen [delgivet med nr C(2012) 8229]
32013D0028 2012-11-162013/28/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 16 november 2012 om antagande av en första uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska stäppregionen [delgivet med nr C(2012) 8232]
32013D0029 2012-11-162013/29/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 16 november 2012 om antagande av en sjätte uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska Medelhavsregionen [delgivet med nr C(2012) 8233]
32013D0030 2012-11-162013/30/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 16 november 2012 om antagande av en första uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska Svartahavsregionen [delgivet med nr C(2012) 8234]
32013D0734 2013-11-072013/734/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 7 november 2013 om antagande av en fjärde uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den makaronesiska biogeografiska regionen [delgivet med nr C(2013) 7340]
32013D0735 2013-11-072013/735/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 7 november 2013 om antagande av en femte uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den pannoniska biogeografiska regionen [delgivet med nr C(2013) 7348]
32013D0736 2013-11-072013/736/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 7 november 2013 om antagande av en andra uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska stäppregionen [delgivet med nr C(2013) 7352]
32013D0737 2013-11-072013/737/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 7 november 2013 om antagande av en andra uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska Svartahavsregionen [delgivet med nr C(2013) 7353]
32013D0738 2013-11-072013/738/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 7 november 2013 om antagande av en sjunde uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den alpina biogeografiska regionen [delgivet med nr C(2013) 7355]
32013D0739 2013-11-072013/739/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 7 november 2013 om antagande av en sjunde uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska Medelhavsregionen [delgivet med nr C(2013) 7356]
32013D0740 2013-11-072013/740/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 7 november 2013 om antagande av en sjunde uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den atlantiska biogeografiska regionen [delgivet med nr C(2013) 7357]
32013D0741 2013-11-072013/741/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 7 november 2013 om antagande av en sjunde uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den kontinentala biogeografiska regionen [delgivet med nr C(2013) 7358]
32013D0742 2013-11-072013/742/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 7 november 2013 om antagande av en sjunde uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den boreala biogeografiska regionen [delgivet med nr C(2013) 7361]
32013L0030 2013-06-12Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU av den 12 juni 2013 om säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs och om ändring av direktiv 2004/35/EG Text av betydelse för EES
32013R0347 2013-04-17Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009 Text av betydelse för EES
32013R0750 2013-07-29Kommissionens förordning (EU) nr 750/2013 av den 29 juli 2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem
32013R1293 2013-12-11Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EG) nr 614/2007 Text av betydelse för EES
32013R1305 2013-12-17Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005
32013R1307 2013-12-17Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009
32013R1315 2013-12-11Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU Text av betydelse för EES
32013R1380 2013-12-11Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG
32014D0013 2013-12-112014/13/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 11 december 2013 om bekräftelse av de åtgärder som föreslagits av Förenade kungariket för skydd av marina ekosystem i bevarandeområdena Haisborough Hammond and Winterton, Startpoint to Plymouth Sound and Eddystone samt Land’s End and Cape Bank [delgivet med nr C(2013) 9003]
32014L0052 2014-04-16Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU av den 16 april 2014 om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt Text av betydelse för EES
32014L0089 2014-07-23Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av den 23 juli 2014 om upprättandet av en ram för havsplanering
32014R0508 2014-05-15Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011
32014R0640 2014-03-11Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor
32014R0702 2014-06-25Kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
32014R0807 2014-03-11Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), samt om införande av övergångsbestämmelser
32014R0809 2014-07-17Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor
32014R1143 2014-10-22Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter
32014R1307 2014-12-08Kommissionens förordning (EU) nr 1307/2014 av den 8 december 2014 om fastställande av kriterier och geografiska områden för gräsmark med stor biologisk mångfald vid tillämpning av artikel 7b.3 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och artikel 17.3 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor
32015D0069 2014-12-03Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/69 av den 3 december 2014 om antagande av en åttonde uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den kontinentala biogeografiska regionen [delgivet med nr C(2014) 9072]
32015D0070 2014-12-03Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/70 av den 3 december 2014 om antagande av en sjätte uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den pannoniska biogeografiska regionen [delgivet med nr C(2014) 9077]
32015D0071 2014-12-03Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/71 av den 3 december 2014 om antagande av en åttonde uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den alpina biogeografiska regionen [delgivet med nr C(2014) 9082]
32015D0072 2014-12-03Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/72 av den 3 december 2014 om antagande av en åttonde uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den atlantiska biogeografiska regionen [delgivet med nr C(2014) 9091]
32015D0073 2014-12-03Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/73 av den 3 december 2014 om antagande av en åttonde uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den boreala biogeografiska regionen [delgivet med nr C(2014) 9092]
32015D0074 2014-12-03Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/74 av den 3 december 2014 om antagande av en åttonde uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska Medelhavsregionen [delgivet med nr C(2014) 9098]
32015D2368 2015-11-26Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2368 av den 26 november 2015 om antagande av en sjunde uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den pannoniska biogeografiska regionen [delgivet med nr C(2015) 8189]
32015D2369 2015-11-26Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2369 av den 26 november 2015 om antagande av en nionde uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den kontinentala biogeografiska regionen [delgivet med nr C(2015) 8191]
32015D2370 2015-11-26Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2370 av den 26 november 2015 om antagande av en nionde uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den alpina biogeografiska regionen [delgivet med nr C(2015) 8206]
32015D2371 2015-11-26Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2371 av den 26 november 2015 om antagande av en nionde uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den boreala biogeografiska regionen [delgivet med nr C(2015) 8214]
32015D2372 2015-11-26Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2372 av den 26 november 2015 om antagande av en femte uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den makaronesiska biogeografiska regionen [delgivet med nr C(2015) 8215]
32015D2373 2015-11-26Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2373 av den 26 november 2015 om antagande av en nionde uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den atlantiska biogeografiska regionen [delgivet med nr C(2015) 8219]
32015D2374 2015-11-26Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2374 av den 26 november 2015 om antagande av en nionde uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska Medelhavsregionen [delgivet med nr C(2015) 8222]
32015D2375 2015-11-26Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2375 av den 26 november 2015 om antagande av en tredje uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska Svartahavsregionen [delgivet med nr C(2015) 8226]
32015R1778 2015-06-25Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1778 av den 25 juni 2015 om bevarandeåtgärder i syfte att skydda reven i vatten under Danmarks överhöghet i Östersjön och Kattegatt
32016D0286 2014-10-01Kommissionens beslut (EU) 2016/286 av den 1 oktober 2014 om det statliga stöd nr SA.20867 (12/C) (f.d. 12/NN) som Italien har genomfört till förmån för Carbosulcis SpA [delgivet med nr C(2014) 6836] (Text av betydelse för EES)
51993IP0047 1993-01-21Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52002IP0122 2002-03-14Europaparlamentets resolution om tillämpningen av direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (2000/2318(INI))
52002IP0320 2002-06-13Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande om a) strukturfonderna 2000 - tolfte årsrapporten, b) årsredovisning för sammanhållningsfonden 2000, c) årsrapport för det strukturpolitiska föranslutningsinstrumentet (ISPA) 2000 (KOM(2001) 539 - KOM(2001) 602 - KOM(2001) 616 - C5-0006/2002 - 2002/2009(COS))
52003DC0845 2004-01-05Rapport från kommissionen om genomförandet av direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter [SEK(2003) 1478]
52003IP0295 2003-06-19Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande: Mot en strategi för att skydda och bevara den marina miljön (KOM(2002) 539 — C5-0155/2003 — 2003/2065(INI))
52003IP0400 2003-09-23Europaparlamentets resolution om ökad sjösäkerhet med anledning av oljetankern Prestiges förlisning (2003/2066(INI))
52003SA0011 2003-09-11Särskild rapport nr 11/2003 om det finansiella instrumentet för miljön (Life) samt kommissionens svar
52003TA1128(01) 2003-10-09Revisionsrätten — Årsrapport för budgetåret 2002 - Rapport om verksamheten under budgeten, samt institutionernas svar
52006IP0486 2006-11-14Europaparlamentets resolution om en temainriktad strategi för skydd och bevarande av den marina miljön (2006/2174(INI))
52007IP0343 2007-07-12Europaparlamentets resolution av den 12 juli 2007 om unionens framtida havspolitik: En europeisk vision för oceanerna och haven (2006/2299(INI))
52008AG0021 2008-05-19Gemensam ståndpunkt (EG) nr 21/2008 av den 19 maj 2008 , antagen av rådet i enlighet med det i artikel 251 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen angivna förfarandet, inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (Text av betydelse för EES)
52008IP0095 2008-03-12Hållbart jordbruk och biogas: översyn av EU-lagstiftningen Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2008 om hållbart jordbruk och biogas: behov av översyn av EU-lagstiftningen (2007/2107(INI))
52008IP0125 2008-04-10Anpassning till klimatförändringar i Europa – tänkbara EU-åtgärder Europaparlamentets resolution av den 10 april 2008 om kommissionens grönbok Anpassning till klimatförändringar i Europa – tänkbara EU-åtgärder (KOM(2007)0354)
52008IP0408 2008-09-04En europeisk hamnpolitik Europaparlamentets resolution av den 4 september 2008 om en europeisk hamnpolitik (2008/2007(INI))
52008IP0583 2008-12-04Mot en europeisk förvaltningsplan för skarvar för att minska skarvarnas allt större inverkan på fiskebestånden, fisket och vattenbruketEuropaparlamentets resolution av den 4 december 2008 om utarbetandet av en europeisk förvaltningsplan för skarvar för att minska skarvarnas allt större inverkan på fiskebestånden, fisket och vattenbruket (2008/2177(INI)
52008XC0401(03) 2008-04-01Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd (Text av betydelse för EES)
52012AP0446 2012-11-22P7_TA(2012)0446 Laxbeståndet i Östersjön och det fiske som utnyttjar det beståndet ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 november 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för laxbeståndet i Östersjön och det fiske som utnyttjar det beståndet (COM(2011)0470 – C7-0220/2011 – 2011/0206(COD)) P7_TC1-COD(2011)0206 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 november 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2012 om upprättande av en flerårig plan för laxbeståndet i Östersjön och det fiske som utnyttjar det beståndet
52013AP0040 2013-02-06P7_TA(2013)0040 Den gemensamma fiskeripolitiken ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 februari 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken (COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD)) P7_TC1-COD(2011)0195 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 februari 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken och om ändring av rådets förordning (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 768/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG
52013AP0104 2013-04-16P7_TA(2013)0104 Oavsiktlig fångst av valar ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 812/2004 om åtgärder när det gäller oavsiktlig fångst av valar vid fiske och om ändring av förordning (EG) nr 88/98 (COM(2012)0447 – C7-0213/2012 – 2012/0216(COD)) P7_TC1-COD(2012)0216 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2013 om fastställande av gemensamma regler för rapporteringen av grunduppgifter om ändring av rådets förordning (EG) nr 812/2004 om åtgärder när det gäller oavsiktlig fångst av valar vid fiske och om ändring av förordning (EG) nr 88/98
52013DP0084 2013-03-13Europaparlamentets beslut av den 13 mars 2013 om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken (COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 2013/2528(RSP))
52013DP0086 2013-03-13Europaparlamentets beslut av den 13 mars 2013 om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (COM(2011)0627/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP))
52015AG0012(01) 2015-07-13Rådets ståndpunkt (EU) nr 12/2015 vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1343/2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) Antagen av rådet den 13 juli 2015
52015PC0294 2015-06-18Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken (omarbetning)
52015SC0118 2015-06-18Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52015XC1124(01) 2015-11-24Kommissionens tillkännagivande om ändring av Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020
61997CJ0067 1998-12-03Domstolens dom (femte avdelningen) den 3 december 1998. Brottmål mot Ditlev Bluhme. Begäran om förhandsavgörande: Kriminalretten i Frederikshavn - Danmark. Fri rörlighet för varor - Förbud mot kvantitativa restriktioner och åtgärder med motsvarande verkan mellan medlemsstaterna - Undantag - Skydd för djurs hälsa och liv - Bin av rasen Apis mellifera mellifera (brunt Läsö-bi). Mål C-67/97.
62003CJ0083 2005-06-02Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 2 juni 2005. Europeiska kommissionen mot Italienska republiken. Fördragsbrott - Miljö - Direktiv 85/337/EEG - Bedömning av projekts inverkan på miljön - Anläggning av en hamn för fritidsbåtar i Fossacesia. Mål C-83/03.
62004CJ0235 2007-06-28Domstolens dom (andra avdelningen) den 28 juni 2007. Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien. Fördragsbrott - Direktiv 79/409/EEG - Bevarande av vilda fåglar - Särskilda skyddsområden - IBA 98 - Värde - Uppgifternas kvalitet - Kriterier - Utrymme för skönsmässig bedömning - Uppenbart otillräcklig klassificering vad gäller antal och storlek. Mål C-235/04.
62009CJ0240 2011-03-08Domstolens dom (stora avdelningen) den 8 mars 2011. Lesoochranárske zoskupenie VLK mot Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Begäran om förhandsavgörande: Najvyšší súd Slovenskej republiky - Slovakien. Miljö - Århuskonventionen - Allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor - Direkt effekt. Mål C-240/09.
62009TN0174 2009-04-27Mål T-174/09: Talan väckt den 27 april 2009 — Complejo Agrícola mot kommissionen
62009TN0176 2009-05-06Mål T-176/09: Talan väckt den 6 maj 2009 — Gibraltars regering mot kommissionen
62010TN0115 2010-03-04Mål T-115/10: Talan väckt den 4 mars 2010 — Förenade kungariket mot kommissionen
62014CN0167 2014-04-07Mål C-167/14: Talan väckt den 7 april 2014 – Europeiska kommissionen mot Hellenska republiken
62015TN0439 2015-08-04Mål T-439/15: Talan väckt den 4 augusti 2015 – Amrita m.fl. mot kommissionen
91992H001240 1992-12-22Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
91993E000303 1993-03-01Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
Dir 92/43/EEG

31992L0043
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
1992-05-21

Uppdaterad:
t.o.m. 32013L0017