Referens i officiella tidningen: EUT L 20, 26.1.2010, s. 7-25
Celexnummer: 32009L0147
Ikraftträdande: 2010-02-15 ikraftträdande offgördag + 20 se art 19
Uppslagsord: avsättning; miljöskydd; skydd av faunan; vilda djur och växter; jakt; kodifiering av EU-rätten; fågel; EU:s miljöpolitik; skyddad art
Systematiskt register: Miljö, konsument- och hälsoskydd / Miljö / Fysisk planering, miljön och naturresurserna / Bevarande av vilda djur och växter

Rättslig grund
12006E1751986-02-28Fördraget om upprättandet av Europeiska Gemenskapen (konsoliderad version) Tredje delen - Gemenskapens politik AVDELNING XIX - Miljö Artikel 175
12006E2511992-02-07Fördraget om upprättandet av Europeiska Gemenskapen (konsoliderad version) Femte delen - Gemenskapens institutioner AVDELNING I - Institutionella bestämmelser Kapitel 2 - Gemensamma bestämmelser för f lera institutioner Artikel 251

Ändrade rättsakter
11979HN01/131979-05-28Handlingar om Hellenska republikens anslutning till Europeiska gemenskaperna - Akt om anslutningsvillkoren för Hellenska republiken samt om anpassningarna av fördragen - Bilaga I - Förteckning som avses i artikel 21 i anslutningsakten - XIII. Miljö- och konsumentskydd
11985IN01/101985-06-12Handlingar om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europeiska gemenskaperna - Akt om anslutningsvillkoren för Konungariket Spanien och Portugisiska republiken samt om anpassningarna av fördragen - Bilaga I - Lista som avses i artikel 26 i anslutningskaten - X. Miljö- och konsumentskydd
11994NN01/08/E1994-06-24Akt om villkoren för Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen - Bilaga I : Förteckning enligt artikel 29 i anslutningsakten - VIII. Miljö - E. Bevarande av vilda djur och växter
12003TN02/16/C2003-04-16Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen - Bilaga II: Förteckning enligt artikel 20 i anslutningsakten - 16. Miljö - C. Naturskydd
31979L04091979-04-02Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar
31981L08541981-10-19Rådets direktiv 81/854/EEG av den 19 oktober 1981 om anpassning till följd av Greklands anslutning av direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar
31985L04111985-07-25Kommissionens direktiv 85/411/EEG av den 25 juli 1985 om ändring av rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar
31986L01221986-04-08Rådets direktiv 86/122/EEG av den 8 april 1986 om anpassning till följd av Spaniens och Portugals anslutning av direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar
31991L02441991-03-06Kommissionens direktiv 91/244/EEG av den 6 mars 1991 om ändring av rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar
31994L00241994-06-08Rådets direktiv 94/24/EG av den 8 juni 1994 om ändring av bilaga 2 till direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar
31997L00491997-07-29Kommissionens direktiv 97/49/EG av den 29 juli 1997 om ändring av rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar
32003R08072003-04-14Rådets förordning (EG) nr 807/2003 av den 14 april 2003 om anpassning till beslut 1999/468/EG av de bestämmelser i rättsakter som rådet antagit enligt samrådsförfarandet (enhällighet) som avser de kommittéer som biträder kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter
32006L01052006-11-20Rådets direktiv 2006/105/EG av den 20 november 2006 om anpassning av direktiv 73/239/EEG, 74/557/EEG och 2002/83/EG på miljöområdet med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning
32008L01022008-11-19Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/102/EG av den 19 november 2008 om ändring av rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar avseende kommissionens genomförandebefogenheter

Ändring 32009L0147R(01)
Celexnummer: 32009L0147R(01)
Utfärdad: 2013-08-24
Text: Corrected by 32009L0147R(01); (IT)
Ikraftträdande:
Rubrik: Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändring 32009L0147R(02)
Celexnummer: 32009L0147R(02)
Utfärdad: 2015-03-19
Text: Corrected by 32009L0147R(02); (HR)
Ikraftträdande:
Rubrik: Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändring 32013L0017
Celexnummer: 32013L0017
Utfärdad: 2013-05-13
Text: Amended by 32013L0017; ersätter bilaga II från 2013-07-01
Ikraftträdande: 2013-07-01 ikraftträdande se art 3
Rubrik: Rådets direktiv 2013/17/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa direktiv på miljöområdet med anledning av Republiken Kroatiens anslutning

Senare rättsakter av betydelse
52013PC0054
Amendment proposed by 52013PC0054
2013-02-08Förslag till RÅDETS DIREKTIV om anpassning av direktiven 92/43/EEG, 2001/81/EG och 2009/147/EG på miljöområdet med anledning av Kroatiens anslutning
52015IR2624
COR Opinion 52015IR2624
2015-12-04Yttrande från Europeiska regionkommittén – Bidrag till kontrollen av fågeldirektivets och livsmiljödirektivets ändamålsenlighet
52018PC0381
Amendment proposed by 52013PC0054
2013-02-08Förslag till RÅDETS DIREKTIV om anpassning av direktiven 92/43/EEG, 2001/81/EG och 2009/147/EG på miljöområdet med anledning av Kroatiens anslutning

Rättsfall som berör rättsakten
62011CJ0192
A09P1 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0192
2012-01-26Domstolens dom (sjunde avdelningen) den 26 januari 2012. Europeiska kommissionen mot Republiken Polen. Fördragsbrott - Direktiv 2009/147/EG - Bevarande av vilda fåglar - Skyddets räckvidd - Undantag från förbuden i detta direktiv. Mål C-192/11.
62011CJ0192
A05 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0192
2012-01-26Domstolens dom (sjunde avdelningen) den 26 januari 2012. Europeiska kommissionen mot Republiken Polen. Fördragsbrott - Direktiv 2009/147/EG - Bevarande av vilda fåglar - Skyddets räckvidd - Undantag från förbuden i detta direktiv. Mål C-192/11.
62011CJ0192
A01 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0192
2012-01-26Domstolens dom (sjunde avdelningen) den 26 januari 2012. Europeiska kommissionen mot Republiken Polen. Fördragsbrott - Direktiv 2009/147/EG - Bevarande av vilda fåglar - Skyddets räckvidd - Undantag från förbuden i detta direktiv. Mål C-192/11.
62011CJ0192
A09P2 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0192
2012-01-26Domstolens dom (sjunde avdelningen) den 26 januari 2012. Europeiska kommissionen mot Republiken Polen. Fördragsbrott - Direktiv 2009/147/EG - Bevarande av vilda fåglar - Skyddets räckvidd - Undantag från förbuden i detta direktiv. Mål C-192/11.
62011CN0192
artikel 09 P2 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62011CN0192
2011-04-20Mål C-192/11: Talan väckt den 20 april 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen
62011CN0192
artikel 05 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62011CN0192
2011-04-20Mål C-192/11: Talan väckt den 20 april 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen
62011CN0192
artikel 09 P1 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62011CN0192
2011-04-20Mål C-192/11: Talan väckt den 20 april 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen
62011CN0192
artikel 01 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62011CN0192
2011-04-20Mål C-192/11: Talan väckt den 20 april 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen
62014CJ0141
A04P1 Proceedings concerning failure by Member States 62014CJ0141
2016-01-14Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 14 januari 2016. Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien. Fördragsbrott – Direktiv 2009/147/EG – Bevarande av vilda fåglar – De särskilda skyddsområdena Kaliakra och Belite skali – Direktiv 92/43/EEG – Bevarande av livsmiljöer och vilda arter – Området av gemenskapsintresse Kompleks Kaliakra – Direktiv 2011/92/EU – Miljökonsekvensbedömning av vissa projekt – Tillämplighet i tiden (ratione temporis) av skyddsreglerna – Försämring av livsmiljöerna för arterna samt störningar av arter – Vindkraft – Turism. Mål C-141/14.
62014CJ0141
A04P4 Proceedings concerning failure by Member States 62014CJ0141
2016-01-14Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 14 januari 2016. Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien. Fördragsbrott – Direktiv 2009/147/EG – Bevarande av vilda fåglar – De särskilda skyddsområdena Kaliakra och Belite skali – Direktiv 92/43/EEG – Bevarande av livsmiljöer och vilda arter – Området av gemenskapsintresse Kompleks Kaliakra – Direktiv 2011/92/EU – Miljökonsekvensbedömning av vissa projekt – Tillämplighet i tiden (ratione temporis) av skyddsreglerna – Försämring av livsmiljöerna för arterna samt störningar av arter – Vindkraft – Turism. Mål C-141/14.
62014CJ0141
N1 Proceedings concerning failure by Member States 62014CJ0141
2016-01-14Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 14 januari 2016. Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien. Fördragsbrott – Direktiv 2009/147/EG – Bevarande av vilda fåglar – De särskilda skyddsområdena Kaliakra och Belite skali – Direktiv 92/43/EEG – Bevarande av livsmiljöer och vilda arter – Området av gemenskapsintresse Kompleks Kaliakra – Direktiv 2011/92/EU – Miljökonsekvensbedömning av vissa projekt – Tillämplighet i tiden (ratione temporis) av skyddsreglerna – Försämring av livsmiljöerna för arterna samt störningar av arter – Vindkraft – Turism. Mål C-141/14.
62014CJ0141
A04P2 Proceedings concerning failure by Member States 62014CJ0141
2016-01-14Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 14 januari 2016. Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien. Fördragsbrott – Direktiv 2009/147/EG – Bevarande av vilda fåglar – De särskilda skyddsområdena Kaliakra och Belite skali – Direktiv 92/43/EEG – Bevarande av livsmiljöer och vilda arter – Området av gemenskapsintresse Kompleks Kaliakra – Direktiv 2011/92/EU – Miljökonsekvensbedömning av vissa projekt – Tillämplighet i tiden (ratione temporis) av skyddsreglerna – Försämring av livsmiljöerna för arterna samt störningar av arter – Vindkraft – Turism. Mål C-141/14.
62014CJ0461
A04P4 Proceedings concerning failure by Member States 62014CJ0461
2016-11-24Domstolens dom (femte avdelningen) av den 24 november 2016. Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien. Fördragsbrott – Direktiv 2009/147/EG – Bevarande av vilda fåglar – Särskilda skyddsområden – Direktiv 85/337/EEG – Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt – Direktiv 92/43/EEG – Bevarande av livsmiljöer. Mål C-461/14.
62014CN0141
artikel 04 P1 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62014CN0141
2014-03-24Mål C-141/14: Talan väckt den 24 mars 2014 – Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien
62014CN0141
artikel 04 P4 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62014CN0141
2014-03-24Mål C-141/14: Talan väckt den 24 mars 2014 – Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien
62014CN0141
artikel 04 P2 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62014CN0141
2014-03-24Mål C-141/14: Talan väckt den 24 mars 2014 – Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien
62014CN0141
bilaga I establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62014CN0141
2014-03-24Mål C-141/14: Talan väckt den 24 mars 2014 – Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien
62014CN0461
artikel 04 P4 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62014CN0461
2014-10-07Mål C-461/14: Talan väckt den 7 oktober 2014 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien
62015CN0557
artikel 5 punkt (e) establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62015CN0557
2015-10-30Mål C-557/15: Talan väckt den 30 oktober 2015 – Europeiska kommissionen mot Republiken Malta
62015CN0557
artikel 5 punkt (a) establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62015CN0557
2015-10-30Mål C-557/15: Talan väckt den 30 oktober 2015 – Europeiska kommissionen mot Republiken Malta
62015CN0557
artikel 8 punkt 1 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62015CN0557
2015-10-30Mål C-557/15: Talan väckt den 30 oktober 2015 – Europeiska kommissionen mot Republiken Malta
62015CN0557
bilaga IV punkt (a) establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62015CN0557
2015-10-30Mål C-557/15: Talan väckt den 30 oktober 2015 – Europeiska kommissionen mot Republiken Malta
62015CN0557
artikel 9 punkt 1 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62015CN0557
2015-10-30Mål C-557/15: Talan väckt den 30 oktober 2015 – Europeiska kommissionen mot Republiken Malta
62017CJ0097
A04P1 Proceedings concerning failure by Member States 62017CJ0097
2018-04-26Domstolens dom (andra avdelningen) av den 26 april 2018. Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien. Fördragsbrott – Naturskydd – Direktiv 2009/147/EG – Bevarande av vilda fåglar – Särskilt skyddsområde – Områden som vad gäller antal och storlek är mest lämpade för bevarande av de fågelarter som anges i bilaga 1 till direktiv 2009/147 ska klassificeras som särskilda skyddsområden – Viktigt fågelskyddsområde – Viktiga fågelskyddsområdet Rila (Bulgarien) – Klassificering av delar av det viktiga fågelskyddsområdet Rila som särskilt skyddsområde. Mål C-97/17.
62017CJ0097
N1 Proceedings concerning failure by Member States 62017CJ0097
2018-04-26Domstolens dom (andra avdelningen) av den 26 april 2018. Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien. Fördragsbrott – Naturskydd – Direktiv 2009/147/EG – Bevarande av vilda fåglar – Särskilt skyddsområde – Områden som vad gäller antal och storlek är mest lämpade för bevarande av de fågelarter som anges i bilaga 1 till direktiv 2009/147 ska klassificeras som särskilda skyddsområden – Viktigt fågelskyddsområde – Viktiga fågelskyddsområdet Rila (Bulgarien) – Klassificering av delar av det viktiga fågelskyddsområdet Rila som särskilt skyddsområde. Mål C-97/17.
62017CJ0441
A09P1 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0192
2012-01-26Domstolens dom (sjunde avdelningen) den 26 januari 2012. Europeiska kommissionen mot Republiken Polen. Fördragsbrott - Direktiv 2009/147/EG - Bevarande av vilda fåglar - Skyddets räckvidd - Undantag från förbuden i detta direktiv. Mål C-192/11.
62017CJ0441
A09P1 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0192
2012-01-26Domstolens dom (sjunde avdelningen) den 26 januari 2012. Europeiska kommissionen mot Republiken Polen. Fördragsbrott - Direktiv 2009/147/EG - Bevarande av vilda fåglar - Skyddets räckvidd - Undantag från förbuden i detta direktiv. Mål C-192/11.
62017CJ0441
A09P1 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0192
2012-01-26Domstolens dom (sjunde avdelningen) den 26 januari 2012. Europeiska kommissionen mot Republiken Polen. Fördragsbrott - Direktiv 2009/147/EG - Bevarande av vilda fåglar - Skyddets räckvidd - Undantag från förbuden i detta direktiv. Mål C-192/11.
62017CJ0441
A09P1 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0192
2012-01-26Domstolens dom (sjunde avdelningen) den 26 januari 2012. Europeiska kommissionen mot Republiken Polen. Fördragsbrott - Direktiv 2009/147/EG - Bevarande av vilda fåglar - Skyddets räckvidd - Undantag från förbuden i detta direktiv. Mål C-192/11.
62017CJ0441
A09P1 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0192
2012-01-26Domstolens dom (sjunde avdelningen) den 26 januari 2012. Europeiska kommissionen mot Republiken Polen. Fördragsbrott - Direktiv 2009/147/EG - Bevarande av vilda fåglar - Skyddets räckvidd - Undantag från förbuden i detta direktiv. Mål C-192/11.
62017CN0097
artikel 4 punkt 1 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62017CN0097
2017-02-24Mål C-97/17: Talan väckt den 24 februari 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien
62017CN0411
artikel 3 Preliminary question submitted by 62017CN0411
2017-07-07Mål C-411/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour constitutionnelle (Belgien) den 7 juli 2017 – Inter-Environnement Wallonie ASBL, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL mot Conseil des ministres
62017CN0411
artikel 4 Preliminary question submitted by 62017CN0411
2017-07-07Mål C-411/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour constitutionnelle (Belgien) den 7 juli 2017 – Inter-Environnement Wallonie ASBL, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL mot Conseil des ministres
62017CN0420
artikel 5 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62017CN0420
2017-07-12Mål C-420/17: Talan väckt den 12 juli 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike
62017CN0441
artikel 5 punkt (b) establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62017CN0441
2017-07-20Mål C-441/17: Talan väckt den 20 juli 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen
62017CN0441
artikel 4 punkt 2 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62017CN0441
2017-07-20Mål C-441/17: Talan väckt den 20 juli 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen
62017CN0441
artikel 5 punkt (d) establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62017CN0441
2017-07-20Mål C-441/17: Talan väckt den 20 juli 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen
62017CN0441
artikel 4 punkt 1 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62017CN0441
2017-07-20Mål C-441/17: Talan väckt den 20 juli 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

Rättsakter som det hänvisas till
31999D0468 1999-06-281999/468/EG: Rådets beslut av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter
32002D1600 2002-07-22Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG av den 22 juli 2002 om fastställande av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram

Rättsakter som hänvisar till detta dokument
32010D0477(01) 2010-09-012010/477/EU: Kommissionens beslut av den 1 september 2010 om kriterier och metodstandarder för god miljöstatus i marina vatten [delgivet med nr K(2010) 5956] Text av betydelse för EES
32010D0661 2010-07-07Europaparlamentets och rådets beslut nr 661/2010/EU av den 7 juli 2010 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet Text av betydelse för EES
32011D0484 2011-07-11Kommissionens genomförandebeslut av den 11 juli 2011 om ett formulär för upplysningar om Natura 2000-områden [delgivet med nr K(2011) 4892]
32012D0535 2012-09-262012/535/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 26 september 2012 om nödåtgärder för att förhindra spridningen av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (tallvedsnematoden) inom unionen [delgivet med nr C(2012) 6543]
32012D0638 2012-09-242012/638/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 24 september 2012 om bekräftelse av de åtgärder som föreslagits av Nederländerna för att skydda marina bevarandeområden i Noordzeekustzone, Vlakte van de Raan och Voordelta [delgivet med nr C(2012) 6510]
32013L0030 2013-06-12Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU av den 12 juni 2013 om säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs och om ändring av direktiv 2004/35/EG Text av betydelse för EES
32013R1293 2013-12-11Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EG) nr 614/2007 Text av betydelse för EES
32013R1305 2013-12-17Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005
32013R1307 2013-12-17Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009
32013R1315 2013-12-11Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU Text av betydelse för EES
32013R1380 2013-12-11Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG
32014L0052 2014-04-16Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU av den 16 april 2014 om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt Text av betydelse för EES
32014L0089 2014-07-23Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av den 23 juli 2014 om upprättandet av en ram för havsplanering
32014R0508 2014-05-15Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011
32014R0639 2014-03-11Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till den förordningen
32014R0640 2014-03-11Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor
32014R0702 2014-06-25Kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
32014R0807 2014-03-11Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), samt om införande av övergångsbestämmelser
32014R0809 2014-07-17Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor
32014R1143 2014-10-22Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter
32014R1307 2014-12-08Kommissionens förordning (EU) nr 1307/2014 av den 8 december 2014 om fastställande av kriterier och geografiska områden för gräsmark med stor biologisk mångfald vid tillämpning av artikel 7b.3 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och artikel 17.3 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor
32017D0848 2017-05-17Kommissionens beslut (EU) 2017/848 av den 17 maj 2017 om fastställande av kriterier och metodstandarder för god miljöstatus i marina vatten, specifikationer och standardiserade metoder för övervakning och bedömning och om upphävande av beslut 2010/477/EU (Text av betydelse för EES. )
32017R0118 2016-09-05Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/118 av den 5 september 2016 om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö
32017R1004 2017-05-17Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1004 av den 17 maj 2017 om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning och användning av data inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskaplig rådgivning rörande den gemensamma fiskeripolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 199/2008
32017R1155 2017-02-15Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1155 av den 15 februari 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 639/2014 vad gäller kontrollåtgärderna avseende odling av hampa, vissa bestämmelser som rör miljöanpassningsstödet, stödet till unga jordbrukare som utövar kontroll över en juridisk person, beräkningen av enhetsbeloppet inom ramen för frivilligt kopplat stöd, delrätter och vissa anmälningsskyldigheter i samband med systemet för enhetlig arealersättning och frivilligt kopplat stöd, och om ändring av bilaga X till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013
32017R1180 2017-02-24Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1180 av den 24 februari 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/118 om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö
32017R1181 2017-03-02Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1181 av den 2 mars 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/117 om bevarandeåtgärder för fisket för att skydda Östersjöns marina miljö och om upphävande av delegerad förordning (EU) 2015/1778
32017R1454 2017-08-10Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1454 av den 10 augusti 2017 om specificering av de tekniska formaten för medlemsstaternas rapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014
32018R0848 2018-05-30Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007
52009PC0129 2009-03-20Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bevarande av vilda fåglar (kodifierad version)
52010DC0581 2010-10-12RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN enligt artikel 14.2 i direktiv 2004/35/EG om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador
52010DC0771 2010-12-17MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Fysisk planering i EU:s kust- och havsområden – resultat och fortsatt utveckling
52011IP0226 2011-05-11Att förbereda skogen för klimatförändring Europaparlamentets resolution av den 11 maj 2011 om kommissionens grönbok om skogsskydd och skoglig information i EU: Att förbereda skogen för klimatförändring (2010/2106(INI))
52013AP0040 2013-02-06P7_TA(2013)0040 Den gemensamma fiskeripolitiken ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 februari 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken (COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD)) P7_TC1-COD(2011)0195 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 februari 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken och om ändring av rådets förordning (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 768/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG
52013AP0413 2013-10-09Europaparlamentets ändringar antagna den 9 oktober 2013 av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))
52013AP0441 2013-10-23Europaparlamentets ändringar antagna den 23 oktober 2013 av det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden [och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1198/2006, rådets förordning (EG) nr 861/2006 och rådets förordning (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik] (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))
52013AP0539 2013-12-10P7_TA(2013)0539 Särskilda villkor för fiske efter djuphavsbestånd i Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordostatlantens internationella vatten ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 december 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av särskilda villkor för fiske efter djuphavsbestånd i Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordostatlantens internationella vatten samt om upphävande av förordning (EG) nr 2347/2002 (COM(2012)0371 – C7-0196/2012 – 2012/0179(COD)) P7_TC1-COD(2012)0179 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om upprättande av särskilda villkor för fiske efter djuphavsbestånd i Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordostatlantens internationella vatten samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2347/2002
52013AP0588 2013-12-12Europaparlamentets ändringar antagna den 12 december 2013 avförslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättandet av en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden (COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD))
52013DP0086 2013-03-13Europaparlamentets beslut av den 13 mars 2013 om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (COM(2011)0627/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP))
52013IP0600 2013-12-12Europaparlamentets resolution av den 12 december 2013 om grön infrastruktur – att stärka Europas naturkapital (2013/2663(RSP))
52015AG0012(01) 2015-07-13Rådets ståndpunkt (EU) nr 12/2015 vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1343/2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) Antagen av rådet den 13 juli 2015
52015AP0005 2015-01-13P8_TA(2015)0005 Bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 januari 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1343/2011 av den 13 december 2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) (COM(2014)0457 – C8-0102/2014 – 2014/0213(COD)) P8_TC1-COD(2014)0213 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 januari 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om ändring av förordning (EU) nr 1343/2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet)
52015DC0219 2015-05-20Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52015DC0422 2015-09-14RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om skadeståndsansvar, ersättning och ekonomisk säkerhet avseende olje- och gasverksamhet till havs i enlighet med artikel 39 i direktiv 2013/30/EU
52015IR2712 2015-10-13Yttrande från Europeiska regionkommittén ”Det europeiska vattenbrukets framtid”
52015PC0294 2015-06-18Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken (omarbetning)
52015SC0110 2015-05-19Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52015SC0118 2015-06-18Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52015SC0165 2015-09-03Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52015SC0187 2015-10-02Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52015SC0213 2015-11-10Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52015XC1124(01) 2015-11-24Kommissionens tillkännagivande om ändring av Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020
52016AR4126 2017-02-09Yttrande från Europeiska regionkommittén – Halvtidsutvärdering av Life-programmet
52016IP0034 2016-02-02Europaparlamentets resolution av den 2 februari 2016 om halvtidsöversyn av strategin för biologisk mångfald i EU (2015/2137(INI))
52016IR6620 2017-05-11Yttrande från Europeiska regionkommittén om Hälsa i städerna: det allmänna bästa
52016PC0134 2016-03-11Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1343/2011 och (EU) nr 1380/2013, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005
52016SC0038 2016-02-26Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52016SC0057 2016-03-11Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52016SC0230 2016-07-15Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52016SC0231 2016-07-15Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52016SC0361 2016-11-09Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52016SC0362 2016-11-09Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52016SC0363 2016-11-09Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52016SC0364 2016-11-09Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52016SC0365 2016-11-09Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52016SC0400 2016-10-25Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52016SC0418 2016-11-30Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52016SC0425 2016-12-05Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52016SC0430 2016-12-09Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52016XC0727(01) 2016-07-27Kommissionens tillkännagivande – Kommissionens vägledande dokument om effektivisering av miljöbedömningar som utförs enligt artikel 2.3 i direktivet om miljökonsekvensbedömning (Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU i dess ändrade lydelse enligt direktiv 2014/52/EU)
52017DC0003 2017-01-16RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Bedömning av medlemsstaternas övervakningsprogram enligt ramdirektivet om en marin strategi
52017DC0063 2017-02-03MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Granskningen av genomförandet av EU:s miljöpolitik: Gemensamma utmaningar och hur vi kan samarbeta för att nå bättre resultat
52017DC0198 2017-04-27MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN En handlingsplan för naturen, människorna och näringslivet
52017DC0600 2017-06-30RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN ÅRSRAPPORT 2016 OM SUBSIDIARITET OCH PROPORTIONALITET
52017PC0455 2017-08-28Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar avseende förslag till ändringar från olika konventionsparter av bilagorna till konventionen om skydd av flyttande vilda djur vid partskonferensens tolfte möte
52017SC0001 2017-01-16Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0033 2017-02-03Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0034 2017-02-03Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0035 2017-02-03Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0036 2017-02-03Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0037 2017-02-03Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0038 2017-02-03Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0039 2017-02-03Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0040 2017-02-03Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0041 2017-02-03Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0042 2017-02-03Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0043 2017-02-03Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0044 2017-02-03Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0046 2017-02-03Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0047 2017-02-03Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0049 2017-02-03Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0051 2017-02-03Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0052 2017-02-03Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0053 2017-02-03Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0054 2017-02-03Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0055 2017-02-03Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0056 2017-02-03ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Granskningen av genomförandet av EU:s miljöpolitik Landrapport - SVERIGE Följedokument till Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Granskningen av genomförandet av EU:s miljöpolitik: Gemensamma utmaningar och hur vi kan samarbeta för att nå bättre resultat
52017SC0059 2017-02-03Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0060 2017-02-03Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0090 2017-02-22Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0121 2017-03-29Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0139 2017-04-27Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0230 2017-06-09Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0259 2017-07-06Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0260 2017-07-06Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0307 2017-09-20Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0337 2017-10-16Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0355 2017-11-06Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017XC0818(02) 2017-08-18Kommissionens tillkännagivande om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor
52018PC0115 2018-03-08Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet
52018PC0149 2018-03-23Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om upprättande av en flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för Östersjön, och om upphävande av förordningarna (EG) nr 811/2004, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007 och (EG) nr 1300/2008
52018SC0060 2018-03-08Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52018SC0152 2018-04-17Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52018SC0154 2018-04-17Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
62009CC0266 2010-09-23Förslag till avgörande av generaladvokat Kokott föredraget den 23 september 2010. Stichting Natuur en Milieu m.fl. mot College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Begäran om förhandsavgörande: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Nederländerna. Miljö - Växtskyddsmedel - Direktiv 91/414/EEG - Allmänhetens tillgång till information - Direktiven 90/313/EEG och 2003/4/EG - Tillämpning i tiden - Begreppet miljöinformation - Sekretess för kommersiell eller industriell information. Mål C-266/09.
62011CA0192 2012-01-26Mål C-192/11: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 26 januari 2012 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen (Fördragsbrott — Direktiv 2009/147/EG — Bevarande av vilda fåglar — Skyddets räckvidd — Undantag från förbuden i detta direktiv)
62011CJ0517 2013-02-07Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
62014CA0141 2016-01-14Mål C-141/14: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 14 januari 2016 – Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien (Fördragsbrott — Direktiv 2009/147/EG — Bevarande av vilda fåglar — De särskilda skyddsområdena Kaliakra och Belite skali — Direktiv 92/43/EEG — Bevarande av livsmiljöer och vilda arter — Området av gemenskapsintresse Kompleks Kaliakra — Direktiv 2011/92/EU — Miljökonsekvensbedömning av vissa projekt — Tillämplighet i tiden (ratione temporis) av skyddsreglerna — Försämring av livsmiljöerna för arterna samt störningar av arter — Vindkraft — Turism)
62014CA0461 2016-11-24Mål C-461/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 24 november 2016 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien (Fördragsbrott — Direktiv 2009/147/EG — Bevarande av vilda fåglar — Särskilda skyddsområden — Direktiv 85/337/EEG — Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt — Direktiv 92/43/EEG — Bevarande av livsmiljöer)
62014CC0141 2015-09-03Förslag till avgörande av generaladvokat J. Kokott föredraget den 3 september 2015.
62015TB0562 2017-11-26Mål T-562/15: Tribunalens beslut av den 26 november 2017 – Federcaccia Toscana m.fl. mot kommissionen (Miljö — Bevarande av vilda fåglar — Arter som får bli föremål för jakt — Villkor som ska iakttas i nationell jaktlagstiftning — Harmoniering av kriterierna för tillämpning av artikel 7.4 i direktiv 2009/147/EG — Period under vilken jakt inte är tillåten i Toskana)
62015TB0570 2017-10-26Mål T-570/15: Tribunalens beslut av den 26 oktober 2017 – Federcaccia della Regione Liguria m.fl. mot kommissionen (Miljö — Bevarande av vilda fåglar — Arter som får bli föremål för jakt — Villkor som måste iakttas i de nationella jaktlagstiftningarna — Harmonisering av kriterierna för tillämpning av artikel 7.4 i direktiv 2009/147/EG — Period under vilken jakt inte är tillåten i Ligurien)
62015TN0562 2015-09-25Mål T-562/15: Talan väckt den 25 september 2015 – Federcaccia Toscana m.fl. mot kommissonen
Dir 2009/147/EG

32009L0147
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
2009-11-30

Uppdaterad:
t.o.m. 32013L0017