Referens i officiella tidningen: EUT L 363, 20.12.2006, s. 368-408
Celexnummer: 32006L0105
Ikraftträdande: 2007-01-01 ikraftträdande se art 3
Uppslagsord: anslutning till Europeiska unionen; miljöskydd; tillnärmning av lagstiftning; Rumänien; EG-direktiv; anslutningsfördrag (EG); Bulgarien; miljörätt; nationell rätt; nationell genomförandeåtgärd; EU:s miljöpolitik
Systematiskt register: Allmänna, finansiella och institutionella frågor / Principer, mål och uppgifter enligt fördragen
Systematiskt register: Miljö, konsument- och hälsoskydd / Miljö

Rättslig grund
12005S/TTE/042005-04-25Fördrag mellan Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Europeiska unionens medlemsstater) och Republiken Bulgarien och Rumänien om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen - Artikel 4
12005SA0562005-04-25Akt om villkoren för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning och om anpassning av de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen - DEL FEM: GENOMFÖRANDEBESTÄMMELSER FÖR DENNA AKT - AVDELNING II:TILLÄMPNING AV INSTITUTIONERNAS RÄTTSAKTER - Artikel 56

Ändrade rättsakter
31979L04091979-04-02Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar
31992L00431992-05-21Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter
31997L00681997-12-16Europaparlamentets och Rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg
32001L00802001-10-23Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar
32001L00812001-10-23Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av den 23 oktober 2001 om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar

Ändring 32006L0105R(01)
Celexnummer: 32006L0105R(01)
Utfärdad: 2007-03-21
Text: Corrected by 32006L0105R(01); (CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, SK, SL, SV)
Ikraftträdande:
Rubrik: Rättelse till rådets direktiv 2006/105/EG av den 20 november 2006 om anpassning av direktiv 73/239/EEG, 74/557/EEG och 2002/83/EG på miljöområdet med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning ( EUT L 363 av den 20.12.2006 )

Ändring 32006L0105R(02)
Celexnummer: 32006L0105R(02)
Utfärdad: 2014-03-29
Text: Corrected by 32006L0105R(02); (FI, FR, PT, DE)
Ikraftträdande:
Rubrik: Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändring 32009L0147
Celexnummer: 32009L0147
Utfärdad: 2007-03-21
Text: Corrected by 32006L0105R(01); (CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, SK, SL, SV)
Ikraftträdande:
Rubrik: Rättelse till rådets direktiv 2006/105/EG av den 20 november 2006 om anpassning av direktiv 73/239/EEG, 74/557/EEG och 2002/83/EG på miljöområdet med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning ( EUT L 363 av den 20.12.2006 )

Rättsakter som hänvisar till detta dokument
52006PC0530 2006-09-22Förslag till rådets direktiv om anpassning av vissa direktiv på miljöområdet med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning
52010IP0325 2010-09-21Tillämpningen av EU-lagstiftning som syftar till att bevara biologisk mångfald Europaparlamentets resolution av den 21 september 2010 om tillämpningen av EU-lagstiftning som syftar till att bevara biologisk mångfald (2009/2108(INI))
62008CC0346 2009-12-10Förslag till avgörande av generaladvokat Kokott föredraget den 10 december 2009. Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. Fördragsbrott - Direktiv 2001/80/EG - Föroreningar och olägenheter - Förbränningsanläggningar - Begränsningar av utsläpp till luften av vissa föroreningar - Direktivet har inte tillämpats på Lynemouth-verket (Förenade kungariket). Mål C-346/08.
62008CJ0226 2010-01-14Domstolens dom (andra avdelningen) den 14 januari 2010. Stadt Papenburg mot Bundesrepublik Deutschland. Begäran om förhandsavgörande: Verwaltungsgericht Oldenburg - Tyskland. Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter - Den berörda medlemsstatens beslut att godkänna det utkast till en lista över områden av gemenskapsintresse som har upprättats av kommissionen - Intressen och synpunkter som ska beaktas. Mål C-226/08.
62008CO0076 2008-04-24Beslut meddelat av domstolens ordförande den 24 april 2008. Europeiska kommissionen mot Republiken Malta. Interimistiskt förfarande - Ansökan om interimistiska åtgärder - Bevarande av vilda fåglar - Direktiv 79/404/EEG - Vårjakt - Förbud - Krav på att ’annan lämplig lösning’ saknas - Krav på skyndsamhet. Mål C-76/08 R.
62009CA0115 2011-05-12Mål C-115/09: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 12 maj 2011 (begäran om förhandsavgörande från Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Tyskland) — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. mot Bezirksregierung Arnsberg (Direktiv 85/337/EEG — Miljökonsekvensbedömning — Århuskonventionen — Direktiv 2003/35/EG — Rätt till rättslig prövning — Icke-statliga miljöskyddsorganisationer)
62009CJ0115 2011-05-12Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 12 maj 2011. Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen eV mot Bezirksregierung Arnsberg. Begäran om förhandsavgörande: l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen - Tyskland. Direktiv 85/337/EEG - Miljökonsekvensbedömning - Århuskonventionen - Direktiv 2003/35/EG - Rätt till rättslig prövning - Icke-statliga miljöskyddsorganisationer. Mål C-115/09.
62014CA0504 2016-11-10Mål C-504/14: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 november 2016 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland (Fördragsbrott — Miljö — Naturskydd — Direktiv 92/43/EEG — Artikel 6.2 och 6.3 samt artikel 12.1 b och d — Vilda djur och växter — Bevarande av livsmiljöer — Havssköldpaddan Caretta caretta — Skydd av havssköldpaddor i Kyparissiabukten — Område av gemenskapsintresse ”Kyparissias dyner” — Artskydd)
62015CA0243 2016-11-08Mål C-243/15: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 8 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovakien) – Lesoochranárske zoskupenie VLK mot Obvodný úrad Trencín (Begäran om förhandsavgörande — Miljö — Direktiv 92/43/EEG — Bevarande av livsmiljöer — Artikel 6.3 — Århuskonventionen — Allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor — Artiklarna 6 och 9 — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artikel 47 — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Projekt avseende uppförande av en inhägnad — Det skyddade området Strážovské vrchy — Administrativt tillståndsförfarande — Miljöorganisation — Ansökan om att få ställning som part i förfarandet — Avslag — Domstolsprövning)
Dir 2006/105/EG

32006L0105
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
2006-11-20

Uppdaterad:
t.o.m. 32009L0147