En näringsidkares underlåtenhet att förebygga miljöbrott i verksamheten har föranlett företagsbot.


Lagrum:
29 kap. 1 § miljöbalken (1998:808); 36 kap. 7 § brottsbalken (1962:700)
RH 2011:54

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-10-18

Målnummer:
B2608-11