Skadeståndstalan enligt 2 kap. 18 § regeringsformen väcktes mot staten genom Justitiekanslern för rådighetsinskränkning genom fiskeförordning. Stockholms tingsrätt överlämnade målet till miljödomstol som avvisade stämningsansökan med motiveringen att ingripandet av det allmänna inte grundade sig på miljöbalken och därför var miljödomstol inte behörig att pröva talan. Miljööverdomstolen fastställde avvisningsbeslutet och hänvisade målet till allmän domstol, Stockholms tingsrätt.


Lagrum:
2 kap. 18 § regeringsformen (1974:152); 20 kap. 2 § första stycket 5 och 20 kap.8 § andra stycket miljöbalken (1998:808); 10 kap. 20 § andra stycket rättegångsbalken (1942:740)
Prop. 1997/98:45, del. 2 s. 227, 495 och 512 ff.
Litteratur:
Prop. 1997/98:45, del. 2 s. 227, 495 och 512 ff.
RH 2009:80

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-11-23

Målnummer:
M930-09