Vägmål. Del av jord- och skogsbruksfastighet togs i anspråk med vägrätt. Vägföretaget bedömdes medföra en värdehöjning för restfastigheten - s.k. företagsnytta - med hänsyn till uppkomna bebyggelseförväntningar. Värdehöjningen skulle avräknas från den värdeminskning som uppkom till följd av själva markupplåtelsen. Avräkningen skulle däremot inte ske mot skada som i övrigt drabbade fastighetsägaren.


Lagrum:
55 § väglagen (1971:948); 4 kap. 2 § och 3 § expropriationslagen (1972:719)

Litteratur:
Åke Bouvin, Hans Stark Expropriationslagen - En kommentar s.205-225; Anders Dahlsjö m.fl. Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper Nordstedts förlag s.25-32
RH 2005:39

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-04-05

Målnummer:
T9174-01