Villkor och prövningsavgift i mål om lagligförklaring av grundvattentäkt och tillstånd


Lagrum:
7 kap. 21 § och 22 kap. 25 § miljöbalken (1998:808); 7 kap. 6 § lagen (1998:812) lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet; 3 § förordningen (1998:940) om avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
MÖD 2011:4

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-01-28

Målnummer:
M2888-19