Ansökan om gemensam avfallsbehållare ----- Två personer som var boende nära varandra men som inte hade gemensam tomtgräns ansökte om få använda en gemensam avfallsbehållare. Kommunen avslog deras ansökan med hänvisning till att kommunens föreskrifter om avfallshantering för bifall förutsatte att fastighetsinnehavarna hade gemensam tomtgräns. Länsstyrelsen och miljödomstolen fann, i huvudsak på grund av att miljömässiga skäl talade för det, att ansökan skulle bifallas. Miljööverdomstolen upphävde dessa avgöranden och påpekade att kommunfullmäktige genom miljöbalken och avfallsförordningen hade bemyndigats att meddela närmare föreskrifter om hanteringen av hushållsavfall. Enligt kommunens föreskrifter kunde endast fastighetsinnehavare med gemensam tomtgräns medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare. Det fanns därför inte lagliga förutsättningar att bifalla ansökan.


Lagrum:
15 kap. 8 § och 9 § miljöbalken (1998:808); 14 § och 16 § avfallsförordningen (2001:1063); 30 § Katrineholms kommuns föreskrifter om avfallshantering (kommunens författningssamling nr 2.02)
MÖD 2010:36

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-11-10

Målnummer:
M6340-10