Föreläggande att utföra markundersökning ----- Fråga om reglerna i 10 kap. om förorenade områden var tillämpliga på ett utfyllnadsområde, eller om förekomsten av avfallsmassor inom området kunde utgöra ett s.k. förvaringsfall (en pågående miljöfarlig verksamhet) för vilken 10 kap. inte är tillämpligt. Miljööverdomstolen fann att det inte finns stöd i praxis för att betrakta utfyllnadsområden som förvaringsfall på vilka reglerna i 10 kap. miljöbalken inte skulle vara tillämpliga. Om syftet när avfallet påfördes området var att bli kvitt avfall, att fylla ut marken eller bådadera spelar inte någon roll för bedömningen av att det nu är fråga om ett förorenat område.


Lagrum:
2 kap. 8 §, 9 kap. 1 §, 10 kap. 1 §, 2 § och 8 § samt 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808); 8 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken; MÖD 2003:127
MÖD 2003:127; MÖD 2006:36; MÖD 2008:11; MÖD 2009:31; MÖD 2010:11; RÅ 1997 ref. 12; Koncessionsnämndens beslut B 31/91
MÖD 2010:10

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-03-31

Målnummer:
M6329-08