Förbud att använda gummiklipp som dräneringsmaterial vid sluttäckning av Munkebo avfallsanläggning i Trollhättans kommun ----- Användning av gummiklipp från kasserade bildäck i dräneringsskikt i deponitäckning har ansetts vara ett återvinningsförfarande då materialet ersätter naturliga material med bibehållen funktion och utan ökade störningar för människors hälsa eller miljön.


Lagrum:
2 kap. 3 §, 5 §, 7 § och 9 § miljöbalken (1998:808); Förordningen (2001:512) om deponering av avfall; EG-domstolens dom i mål C-6/00, Abfall Service AG (AGA) mot Bundesminister fur Umwelt, Jugend und Familie, REG 2002, s. I-01961
EG-domstolens dom i mål C-6/00, Abfall Service AG (AGA) mot Bundesminister fur Umwelt, Jugend und Familie, REG 2002, s. I-01961; Miljööverdomstolens dom 2010-02-09 i mål nr M 7008-08
MÖD 2010:7

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-03-24

Målnummer:
M7834-07