Tillstånd till djurhållning ----- I överensstämmelse med fast praxis vid utformningen av villkor vid tillståndpliktiga anläggningar för miljöfarliga verksamheter fann Miljööverdomstolen att en gödselbrunns lagringskapacitet ska dimensioneras efter det antal djurenheter som tillståndet omfattar och inte till det antal djurenheter som faktiskt finns vid varje tillfälle.


Lagrum:
12 kap. miljöbalken (1998:808); Förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
MÖD 2008:34

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-10-27

Målnummer:
M3414-07