Tillstånd till bortledande av grundvatten från en tillfartstunnel för den s.k. Citybanan ----- Fråga om vilka miljöeffekter som omfattas av tillståndsprövningen och som ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. (I detta mål har Högsta domstolen prövat frågan som gällt med stöd av vilket lagrum Miljööverdomstolen borde ha avvisat miljökonsekvensbeskrivningen, se NJA 2008 s. 748.)


Lagrum:
2 kap. 3 §, 11 kap. 2 § 2, 16 kap. 7 § och 22 kap. 2 § 2 st. miljöbalken (1998:808); 1 kap. 3 § 2 och 13 kap. 17 § vattenlagen (1983:291); Artikel 2.1 i Rådets direktiv 85/337/EG av den 27 juni 1985 om bedömningen av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata objekt, ändrat genom direktiv 97/11/EG (MKB-direktivet)          ; NJA 2005 s. 109
NJA 2005 s. 109; NJA 2004 s. 590 (I och II); MÖD 2006:54 (M 3613-06); MÖD 2006:6 (M 10104-04); MÖD 2006:57 (M 255-06); MÖD 2002:15 (M 4563-01); MÖD 2002:39 (M 3136-01); EG-domstolens dom i mål C-290/3, punkt 40-41 och där anmärkta domar, REG 2006 s. I-03949; EG-domstolens dom i mål C-72/95, punkt 31 och 39, REG 1996 s. I-05403; EG-domstolens dom i mål C-392/96, punkt 75-76, REG 1999 s. I-05901
MÖD 2007:50

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2007-04-20

Målnummer:
M8597-06