Sluttäckning av deponi ----- Kravet på jungfruliga massor för sluttäckning av en deponi (utanför tätskiktet) ansågs vara en mer ingripande åtgärd än vad som behövdes och inte förenlig med principen om resurshushållning. Kostnaden var heller inte rimlig i jämförelse med nyttan av åtgärden. I stället delade Miljööverdomstolen kommunens uppfattning att om föroreningshalten i de tillförda jordmassorna underskrider de nivåer som anges för mindre känslig markanvändning (MKM) i Naturvårdsverkets rapporter 4638 och 4889, så får massorna nyttiggöras i sluttäckningen.


Lagrum:
2 kap. 3 §, 5 § och 7 §, 26 kap. 9 § 2 st. miljöbalken (1998:808); Förordningen (2001:52) om deponering av avfall; Naturvårdsverkets rapport 4638 Generella riktvärden för förorenad mark; Naturvårdsverkets rapport 4889 Förslag till riktvärden för förorenade bensinstationer
MÖD 2007:29

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2007-10-19

Målnummer:
M7856-06