Miljösanktionsavgift-----Miljösanktionsavgift nedsattes med analog tillämpning av 5 § andra stycket lagen (1964:163) om införande av brottsbalken för överträdelse som begåtts före den 1 januari 2007. Jfr Miljööverdomstolens dom 2007-03-20 i mål nr M 9096-06 (MÖD 2007:8)


Lagrum:
30 kap. 1 § miljöbalken (1998:808); 1 § förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter och punkt 6.5.5 i bilagan till förordningen; 5 § 2 st. lagen (1964:163) om införande av brottsbalken
MÖD 2007:9

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2007-03-19

Målnummer:
M3031-06