Föreläggande om undersökning av massor-----Miljööverdomstolen (MÖD) fann att den som lagt upp inerta massor för återställning av en täkt bedrev egen verksamhet skild från den som hade tillstånd för täktverksamheten. Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken hade verksamhetsutövaren förelagts att inkomma med förslag till undersökning av massorna. Då föreläggandet förutsatte experthjälp och kunde antas medföra relativt stora kostnader fann MÖD att föreläggandet var mer ingripande än vad som behövdes i det enskilda fallet. Föreläggandet upphävdes och målet återförvisade till miljödomstolen.


Lagrum:
15 kap. och 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808); Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och SNI-kod 90.007-1 i bilagan till förordningen; Förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken
MÖD 2006:60

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-12-01

Målnummer:
M3462-06