Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för bortledning av grundvatten-----Två sakägare bekostade en teknisk granskning av en av sökanden utförd utredning. Då denna, för personer som inte var tekniskt kunniga, framstod som komplicerad fann Miljööverdomstolen att sakägarna för att kunna ta tillvara sina intressen i målet i skälig omfattning hade rätt att anlita konsult på sökandens bekostnad.


Lagrum:
18 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740); 25 kap. 2 § miljöbalken (1998:808)
MÖD 2006:37

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-06-26

Målnummer:
M2870-05