Strandskyddsdispens-----En ansökan om strandskyddsdispens för en stuga i ett fjällområde medgavs inte eftersom hinder förelåg enligt 4 kap. 5 § miljöbalken. Oavsett detta, saknades särskilda skäl för dispens.


Lagrum:
3 kap. 6 §, 4 kap. 5 § och 7 kap. 18 § miljöbalken (1998:808)
MÖD 2006:33

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-07-03

Målnummer:
M8023-05