Omprövning av villkor för ett vattenkraftverk-----En kraftverksägare har ålagts att sköta befintlig fiskväg samt att släppa viss mängd vatten genom fiskvägen och i torrfåran, s.k. klunkning. Även fråga om hur produktionsförluster för kraftverket skall beräknas.


Lagrum:
2 kap. 1 §, 2 §, 3 § och 7 §, 24 kap. 5 § och 31 kap. 22 § miljöbalken (1998:808); 39 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
MÖD 2006:31

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-06-01

Målnummer:
M4642-05