Dispens från biotopskyddsbestämmelser-----Fråga om en stenmur omfattas av biotopskyddsbestämmelserna eller inte, främst med hänsyn till om marken den är belägen på är att anse som jordbruksmark eller som skogsmark.


Lagrum:
7 kap 11 § miljöbalken (1998:808); 5 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.; 2 § 1 st. 1 skogsvårdslagen (1979:429)
MÖD 2005:49

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-09-12

Målnummer:
M7894-04