Närboendes talerätt mot tillsynsbeslut gällande motorsportbana-----Tillsynsmyndigheten hade godkänt anläggande och drift av en knattecrossbana. Ett antal närboende ansågs inte ha rätt att överklaga beslutet. Miljööverdomstolen fann däremot att boende på ett avstånd om 800-1000 meter från banan, vars fastigheter även låg nära en tillfartsväg till området, var sakägare.


Lagrum:
9 kap. 6 § och 16 kap. 12 § 1 st. 1 miljöbalken (1998:808)
MÖD 2005:46

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-07-08

Målnummer:
M3414-05