Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen fann att särskilda skäl förelåg att bevilja strandskyddsdispens för uppförande av ett fritidshus på en fastighet i Österåkers kommun.


Lagrum:
7 kap. 16 §, 18 §, 25 § och 26 § miljöbalken (1998:808)
MÖD 2005:38

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-07-12

Målnummer:
M8650-03