Tillstånd enligt miljöbalken till kassodling av regnbågslax-----Kassodling av regnbåge i två odlingslägen har ansetts tillåtlig med hänsyn till att tillståndets giltighetstid och odlingsvolymen har begränsats. Som villkor för tillståndet har s.k. foderkoefficienter föreskrivits som begränsningsvärden. Tillståndet har även förenats med skyldighet att utföra kompensationsåtgärder genom anläggande av våtmarker.


Lagrum:
9 kap. 6 §, 16 kap. 9 § miljöbalken (1998:808)
MÖD 2005:5

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-01-20

Målnummer:
M91-04