Föreläggande om begränsning av vedeldning-----Med hänsyn till risken för olägenheter för människors hälsa har småskalig vedeldning förbjudits under perioden 1 maj - 30 september och övrig tid begränsats till två tillfällen per vecka och högst fyra timmar per tillfälle.


Lagrum:
2 kap. 3 §, 7 § och 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808)
MÖD 2004:63

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-10-21

Målnummer:
M4242-03