Föreläggande vid vite-----Ett vitesföreläggande om anläggande av trekammarbrunn och markbädd har omformulerats till att avse förbud mot utsläpp av allt avloppsvatten med hänsyn till att det inte kan uteslutas att en godtagbar rening av avloppsvattnet kan uppnås med andra metoder än de förelagda.


Lagrum:
2 kap. 3 § och 7 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14 § miljöbalken (1998:808)
MÖD 2004:58

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-11-22

Målnummer:
M5263-04