Strandskyddsdispens-----En ansökan om strandskyddsdispens för en brygga, som utformats med ett 100 kvm stort bryggdäck, har avslagits eftersom den ansågs få en avhållande effekt på det rörliga friluftslivet i dess närhet.


Lagrum:
7 kap. 13 §, 14 §, 16 § och 18 § miljöbalken (1998:808)
MÖD 2004:44

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-07-07

Målnummer:
M3578-03