Utdömande av vite-----Ansökan om utdömande av vite har ogillats när vitesföreläggandet inte delgivits adressaten enligt delgivningslagen (1970:428) utan endast tillkännagivits på kommunens anslagstavla.


Lagrum:
26 kap. 9 § och 14 § miljöbalken (1998:808); Delgivningslagen (1970:428)
MÖD 2004:22

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-05-05

Målnummer:
M3723-03