Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från enskild avloppsanläggning-----Frågan i målet gällde om rättskraftregeln 24 kap. 1 § miljöbalken utgjorde hinder för tillståndsmyndigheten att meddela förbud mot utsläpp från en enskild avloppsanordning som år 1984 fått tillstånd enligt hälsoskyddslagen. Miljööverdomstolen fann att rättskraftregeln inte utgjorde hinder och delade också underinstansernas bedömning att det var motiverat att meddela förbud mot utsläpp.


Lagrum:
5 § miljöskyddslagen (1969:387); 9 kap. 6 §, 7 §, och 8 §, 24 kap. 1 §, 3 §, 5 § och 7 § samt 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808); 7 § hälsoskyddslagen (1982:1080); 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
MÖD 2003:134

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-12-22

Målnummer:
M464-03