Tillstånd till fortsatt och utökad produktion vid en kemisk fabrik-----Ett bolag ansåg att förbränning av flytande klorerade biprodukter som uppkommit i en process utgjorde återanvändning och därigenom inte var att betrakta som avfall. Miljööverdomstolen fann att förbränningen utgjorde intern behandling av farligt avfall och att prövningen av förbränningen måste ske mot de krav som ställs i avfallsförbränningsförordningen.


Lagrum:
2 kap. 3 §, 9 kap. 6 § samt 15 kap. 1 § miljöbalken (1998:808); Förordningen (1997:692) om förbränning av farligt avfall; 3 § och 4 § avfallsförordningen (2001:1063)
MÖD 2003:73

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-07-02

Målnummer:
M7024-01