Renhållningsavgift-----En enskild person debiterades renhållningsavgift av en kommun. Miljööverdomstolen fann att laga grund för detta saknades då han enligt de kommunala bestämmelserna varken var lagfaren ägare till fastigheten under den tid som beslutet avsåg eller medgett att betalningsskyldigheten fördes över på honom.


Lagrum:
15 kap. 8 § och 11 § samt 27 kap. 4 §, 5 § och 6 § miljöbalken (1998:808)
MÖD 2003:37

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-04-15

Målnummer:
M9215-02