Miljösanktionsavgift-----Miljööverdomstolen fastställde miljösanktionsavgift för åsidosättande av skyldighet enligt 6 § egenkontrollförordningen (1998:901) att underrätta tillsynsmyndigheten vid driftstörningar, vilka hade orsakat luktolägenheter i omgivningen.


Lagrum:
30 kap. 1 §, 2 § och 3 § miljöbalken (1998:808); 6 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll; Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2000:10) till 30 kap. miljöbalken och till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter; Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2001:2) om egenkontroll [till 26 kap. 19 § miljöbalken och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll]
MÖD 2003:33

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-04-04

Målnummer:
M10172-02