Interimistiskt förordnande-----Miljööverdomstolen meddelade verkställighetsförordnande för tillstånd till täktverksamhet med hänvisning till att täkten bedrivits på platsen under ansenlig tid, att de enskilda motstående intressena inte hade sådan tyngd att de i sig talade emot samt att det saknades skäl att anta att det skulle uppkomma beaktansvärda, irreversibla verkningar pga. förordnandet.


Lagrum:
12 kap. 1 §, 19 kap. 5 §, 20 kap. 3 § samt 22 kap. 1 § och 2 § miljöbalken (1998:808); 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)
MÖD 2003:21

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-03-18

Målnummer:
M993-03