Miljösanktionsavgift-----Att inte anmäla till den kommunala nämnden införandet av ett nytt processteg - avfettning och järnfosfatering - som är klassade som C-verksamhet i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, har ansetts innebära överträdelse av förbudet i 21 § 1 i nämnda förordning. Beslutet om miljösanktionsavgift fastställdes.


Lagrum:
30 kap. 1 § och 2 § miljöbalken (1998:808); 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; 1 § förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter och punkt 1.1 i bilagan till förordningen
MÖD 2003:10

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-02-05

Målnummer:
M8329-01