Tillstånd till verksamheten vid en avfallsanläggning-----I tillståndet hade miljödomstolen föreskrivit en säkerhet på 150 miljoner kronor för fullgörandet av efterbehandlingsåtgärder. Miljööverdomstolen fann att utredningen i målet visade att kostnaderna för dessa åtgärder inte skulle överstiga 40 miljoner kronor. Säkerheten fastställdes därför till detta lägre belopp, varav 15 miljoner kronor fick avräknas efter att efterbehandling skett av en del av deponin. När det gäller handläggningen uttalade domstolen att säkerheten måste prövas av miljödomstolen innan tillståndet i någon del fick tas i anspråk.


Lagrum:
9 kap. 1 § och 6 § samt 16 kap. 3 § 2 st. miljöbalken (1998:808)
MÖD 2002:90

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-12-19

Målnummer:
M1064-02