Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen (MÖD) konstaterade att miljödomstolen hade haft fel sammansättning men att detta inte hade inverkat på målets utgång då domstolen varit enig. Därför fanns inte skäl att återförvisa målet till miljödomstolen. I sak gällde målet byggande av bostadshus i ett område som omfattades av förordnande om landskapsbildsskydd och utökat strandskydd (300 m) samt var utpekat som riksintresse. Enligt MÖD skall dispens från strandskyddet i ett sådant område ske med särskild restriktivitet. Att på platsen bygga ett bostadshus, om än för att möjliggöra djurhållning, bedömdes därför inte utgöra särskilda skäl för sådan dispens.


Lagrum:
3 kap. 6 §, 7 kap. 13 §, 14 §, 16 § och 18 § samt 20 kap. 3 § och 5 § miljöbalken (1998:808); 15 §, 16 §, 16 a § och 19 § naturvårdslagen (1964:822) i lydelse före den 1 januari 1975
MÖD 2002:68

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-10-24

Målnummer:
M5889-00