Ansökan enligt 24 kap. 8 § miljöbalken om ändring av villkor i tillståndsbeslut-----Miljödomstolen meddelade nya och för verksamhetsutövaren lindrigare bullervillkor för motorkörningar utomhus för att möjliggöra en ökning av underhållsverksamheten vid bolagets anläggningar. Efter överklagande från en granne, upphävde Miljööverdomstolen domen. Domstolen fann att det redan av remissinstansernas tveksamma inställning framgick att det inte var uppenbart att det befintliga villkoret var obehövligt eller strängare än nödvändigt. Inte heller kunde den ändrade inriktningen på verksamheten anses vara en sådan oförutsedd omständighet som kunde motivera en lindring av villkoren.


Lagrum:
24 kap. 8 § miljöbalken (1998:808); 27 § miljöskyddslagen (1969:387)
MÖD 2002:6

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-01-18

Målnummer:
M29-01