Hamnförenings klagorätt vid beslut om dispens från strandskydd-----En hamnförening överklagade ett beslut av en länsstyrelse att medge dispens från strandskyddet för ett bolag som avsåg att bygga ett vindkraftverk på samma fastighet som föreningen arrenderade en del av. Miljööverdomstolen (MÖD) fann att föreningen saknade talerätt eftersom vindkraftverket dels inte skulle ligga på den delen av fastigheten som föreningen arrenderade, dels inte skulle inskränka hamnföreningens möjlighet att nyttja den arrenderade marken. Då föreningen inte heller på annan grund var behörig att överklaga beslutet undanröjde MÖD miljödomstolens dom.


Lagrum:
7 kap. 18 § och 16 kap. 12 § miljöbalken (1998:808)
MÖD 2001:36

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2001-10-05

Målnummer:
M2938-01